Bijgewerkt: 23 maart 2023

Amstelveen maakt het Deltaplan voor Duurzaamheid

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemente Amstelveen
24-09-2018

Het doel is dat Amstelveen in 2040 onafhankelijk is van fossiele brandstoffen. Als gemeente geven we het goede voorbeeld en daarom moet de gemeentelijke organisatie en dienstverlening al in 2030 onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en CO2-uitstootvrij zijn. In het Amstelveens coalitieakkoord 2018-2022 is duurzaamheid een heel belangrijk thema. Daarom maakt het College van B en W een Deltaplan Duurzaamheid. Hieronder vallen de pijlers Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid


Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid: 'Op allerlei gebieden is gemeente Amstelveen bezig met duurzaamheid. Dit doet de gemeente niet alleen. We werken samen met inwoners, bedrijven, energieleveranciers, ondernemersverenigingen en organisaties. Zo organiseren we met veel partners op 10 oktober 2018 de ‘Dag van de Duurzaamheid’ op het Stadsplein. We worden geconfronteerd met enorme opgaven, klimaatadaptatie, circulaire economie ontwikkelen en de grootste opgave is om alle 41.467 woningen en alle andere gebouwen in Amstelveen aardgasvrij en zeer energiezuinig te maken. Daarom zetten we nu een programma en bijbehorend team op om deze gigantische klus te klaren. Terwijl er de komende tijd veel nieuw beleid nodig is en door moeten gaan met wat we nu allemaal al doen. Kortom verbouwen met de winkel open.'

Energietransitie. De gemeente Amstelveen neemt haar verantwoordelijkheid om de gebouwde omgeving op verantwoorde manier toekomstbestendig en duurzaam te maken. Voor heel Amstelveen wordt onderzocht welke energie-infrastructuur qua duurzaamheid, kostenbeheersing en flexibiliteit voor welke wijk te prefereren is. Deze verkenning is de basis van het gesprek dat wij nu met stakeholders in de stad voeren om te komen tot een gezamenlijke warmte transitie visie. In een warmtetransitie-visie staat welk alternatief voor aardgas in welke buurt komt en wanneer welke buurt over gaat op een toekomstbestendige en duurzame energiebron. Denk hierbij aan warmtenetten, all electric (bijvoorbeeld warmtepompen) en hernieuwbaar gas.

Ook werken we aan de campagne aardgasvrij klaar. Hiermee helpen we gebouweigenaren bij wat ze nu al kunnen doen om zich voor te bereiden op een aardgasloze toekomst. We werken ook samen met het Regionaal Energieloket waar woning eigenaren terecht kunnen met vragen over wat dit allemaal betekent voor hun woning. Om inwoners te stimuleren gezamenlijk aan de slag te gaan met het verduurzamen van woningen heeft de gemeente het Duurzaamheidsfonds opgericht en start in oktober een groepsaankoop zonnepanelen (met een korting tot 15% van inwoners). Ook is de gemeente druk bezig om het eigen vastgoed te verduurzamen en aardgasvrij klaar te maken. Verder werkt de gemeente aan het verduurzamen van het wagenpark. Inmiddels zijn er al 10 Energieontbijten geweest, waar we met inwoners communiceren over wat ze het best kunnen doen om hun woning aardgas klaar te maken.

Circulaire Economie. Een onderzoek naar Circulaire Economie in Amstelveen is net afgerond. Hieruit komt dat er grote kansen zijn voor Amstelveen. De gemeente gaat in samenwerking met ondernemersverenigingen een aantal concrete pilots in gang zetten. Een voorbeeld van zo’n pilot is de afvalverwerking in het Oude Dorp. Bedrijven moeten zelf zorgen dat hun afval verwerkt wordt. Nu komen er steeds verschillende afvalverwerkers afval op halen. We gaan nu een proef doen om door een bedrijf al het afval in het dorp op te laten halen. We verwachten dat dit 30.000 kilogram CO2 bespaart met 30% minder vervoersbewegingen. Gemeente Amstelveen koopt producten en diensten zoveel mogelijk circulair in.

Klimaatadaptatie. Het klimaat verandert en daarmee ook de weersverwachtingen. De gemeente Amstelveen heeft deelgenomen aan een regionale stresstest. Sinds die tijd zijn gerichte stappen genomen om invulling te geven aan klimaatadaptatie. Zo zijn er pilots gestart bij de Frans Halslaan en de Cleopatralaan in Amstelveen om een klimaatadaptieve inrichting de norm te maken te bij wijkreconstructies, worden nieuwbouw ontwikkelingen standaard klimaat adaptief ingericht en is in Amstelveen een bewonerscampagne gestart om inwoners bewust te maken wat ze zelf kunnen doen. En we hebben initiatieven, zoals Rainproof en de Groene daken subsidie van de gemeente. Natuurlijk doen we nog veel meer, zoals elektrisch vervoer, laadpalen, Amstelveen Rainproof. Kijk op de www.amstelveen.nl/duurzaam . Meer informatie over de Dag van de Duurzaamheid op www.dagvandeduurzaamheid.nl.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.