Bijgewerkt: 25 september 2022

Amstelveen moet in 2015 10,9 miljoen euro bezuinigen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
03-06-2014

Ook de komende jaren moet de gemeente Amstelveen bezuinigen. Voor 2015 ligt er een bezuinigingsopgave van 10.9 miljoen euro. Daarnaast krijgt de gemeente te maken met een groot aantal onzekerheden. Hoe de gemeente uitkomt met het budget voor alle zorgtaken is nog niet duidelijk, ook is er nog geen zicht op de hoogte van de algemene uitkering van het Rijk. De gemeente presenteert in dit licht een beleidsluwe kadernota, waarbij uitgegaan wordt van een solide financieel beleid om tegenvallers op te kunnen vangen. Verder is er een positief saldo van 3.2 miljoen uit de eerste tijdvakrapportage. Voorgesteld wordt om deze toe te voegen aan de algemene reserve. Het college komt bij de begroting met voorstellen, hoe de bezuinigingen verder in te vullen om te komen tot een sluitende begroting.

Van de bezuinigingsopgave van 10.9 miljoen euro is 7.5 miljoen euro al ingevuld. Zo wordt er bezuinigd op de taken die het ambtenarenapparaat uitvoert (ondersteunende taken en fysiek domein) en op het sociale domein. De overige 3.4 miljoen euro moeten nog worden ingevuld. Oplopend zal er in 2018 uiteindelijk nog 5.8 miljoen euro structureel moeten worden bezuinigd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Ook de komende jaren moet de gemeente Amstelveen bezuinigen. Voor 2015 ligt er een bezuinigingsopgave van 10.9 miljoen euro


Om de solide financiële uitgangspositie van de gemeente te behouden, wordt gewerkt aan vergroting van de algemene reserve. Deze reserve dient als één stevige, gemeentebrede risicobuffer; er worden geen nieuwe buffers gevormd voor verschillende begrotingsonderdelen. Op basis van de eerste tijdvakrapportage 2014 kan er dit jaar 3.2 miljoen euro aan de algemene reserve worden toegevoegd uit financiële meevallers op het gebied van o.a. werk en inkomen. Ook is er vanuit de organisatie 0.5 miljoen euro bezuinigd op ondersteunende functies binnen het ambtenarenapparaat. Bij voortgaande lijn komt de algemene reserve eind 2014 uit op bijna 22 miljoen euro en in 2018 op bijna 30 miljoen euro.

Nieuwe zorgtaken

De gemeente is zich inmiddels volop aan het voorbereiden op de nieuwe zorgtaken die zij vanaf januari 2015 zal gaan uitvoeren. Het college ziet veel uitdagingen in het realiseren van de zorgtaken, maar ziet ook kansen. Uitgangspunten voor Amstelveen zijn: Amstelveners moeten in Amstelveen kunnen blijven wonen, we kopen scherp in en gaan de zorg veel efficiënter uitvoeren, we kijken kritisch naar subsidies en voor Amstelveners die het meest nodig hebben bieden we een vangnet.

Lage tarieven

Het college is terughoudend over verhoging van de tarieven van de lokale lasten, zoals de OZB en de afvalstoffenheffing. Amstelveen kent, in vergelijking met omringende gemeenten, in 2014 de laagste lokale lasten. Dit beleid wil zij graag voortzetten. Download: Kadernota 2015 (pdf, 40 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.