Bijgewerkt: 14 augustus 2022

Amstelveen ondersteunt de begroting en uitvoeringsprogramma van Vervoerregio Amsterdam

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-07-2022

Op 16 juni 2022 heeft de Vervoerregio Amsterdam haar ontwerpbegroting 2023- 2026 en het concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2023-2031 verzonden aan de VRA- gemeenten. Deze gemeenten krijgen, op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), de mogelijkheid om op deze stukken een zienswijze in te dienen.

Het College B en W Amstelveen: 'Wij hebben de stukken beoordeeld en zijn tot de conclusie gekomen dat een zienswijze dit jaar niet nodig is. De Begroting en het Uitvoeringsprogramma sluiten namelijk prima aan op het onlangs vastgestelde Collegeprogramma en de eerder vastgestelde Mobiliteitsvisie Amstelveen. Zo is er veel aandacht voor het (kwantitatief en kwalitatief) op peil houden van het openbaar vervoer, krijgt de (e-)fiets een grote rol toebedeeld en wordt de koppeling tussen ruimtelijke ontwikkelingen (wonen en werken) en mobiliteit gelegd.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Het College B en W van Amstelveen


Aan de vijf Raadsleden die Amstelveen vertegenwoordigen in de Regioraad van de VRA geeft het college een drietal punten mee waar zij de komende tijd extra aandacht voor moeten vragen:

1. De (e-)fiets krijgt een steeds grotere rol toebedeeld in het totale mobiliteitsprofiel van de MRA. Dit is een hele goede ontwikkeling, want de (e-)fiets is ook voor Amstelveen een steeds belangrijker vervoermiddel om Amstelveen en de regio bereikbaar te houden. Noodzakelijk is dat er extra financiële middelen voor de fiets komen, bijvoorbeeld om de lastigste stukken van het MRA Snelfietsroute-netwerk uit te voeren. Die extra middelen kunnen vanuit het Rijk komen (vanuit Nationaal toekomstbeeld Fiets en vanuit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) als vanuit de Begroting van de VRA door anders te prioriteren.

2. Het openbaar vervoer heeft het door de Covid-19 pandemie erg zwaar gekregen. Een tijdlang mocht niet met het OV gereisd worden en mede daardoor hebben veel ex-OV-reizigers gekozen voor de auto of de fiets. Inmiddels zit het OV qua bezetting weer op 70% van het pré-Corona niveau, maar dit is nog te laag om genoeg middelen te genereren om het OV op niveau te houden. Noodzakelijk is wel om het OV zowel kwantitatief als kwalitatief op niveau te houden om ervoor te zorgen dat dit percentage niet nog verder afneemt. Het is juist van belang om de ex-OV-reizigers, vooral die nu met de auto reizen, en nieuwe OV-reizigers (weer terug) te krijgen in het OV. Een uitgekleed OV helpt daar niet aan mee.

Vanuit de VRA wordt hier samen met andere concessiehouders en OV-bedrijven al hard aan gewerkt, zo is er onlangs bijvoorbeeld al € 30 miljoen vrijgespeeld door de VRA, maar extra aandacht hierop blijven vestigen kan geen kwaad. Door het ontbreken van een treinstation in Amstelveen, zijn wij erg afhankelijk van goed busvervoer.

3. Naast de fiets en het OV moeten we de balans tussen de verschillende vervoersmogelijkheden, waaronder bijvoorbeeld de auto, niet uit het oog verliezen. Wij zullen de Vervoerregio Amsterdam ambtelijk laten weten dat wij beide producten ondersteunen en dat wij dit jaar afzien van het indienen van een zienswijze.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.