Bijgewerkt: 7 december 2023

Amstelveen start met uitbetalen van de energietoeslag 2023

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-11-2023

Gemeenten hebben op 6 oktober 2023 tijdelijk de bevoegdheid gekregen om een eenmalige energietoeslag 2023 toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen. Hiervoor is de Participatiewet tijdelijk gewijzigd (artikel 35 lid 4 en 5) tot en met 31 augustus 2024. De eenmalige energietoeslag 2023 is bedoeld om inwoners met een laag inkomen tegemoet te komen vanwege de hoge energieprijzen.

Huishoudens met een laag inkomen kunnen vanaf begin december de energietoeslag tegemoet zien. Inwoners die de toeslag vorig jaar hebben gekregen en nog steeds een inkomen hebben tot 130 % van het sociaal minimum krijgen deze automatisch. Zij krijgen hierover een brief.

De hoogte van de eenmalige energietoeslag in 2023 is € 800. Net als bij de eenmalige energietoeslag 2022 hanteren we de inkomensgrens van het gemeentelijke minimabeleid, namelijk 130% van het toepasselijke sociaal minimum. Dit past in ons reguliere beleid, en biedt continuïteit en duidelijkheid naar inwoners. We kunnen op deze manier bovendien een maximaal aantal huishoudens ambtshalve uitbetalen. Het vermogen van huishoudens wordt niet in aanmerking genomen, net als in 2022. Dit is conform de landelijke handreiking die in opdracht van het ministerie van SZW is gemaakt.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2023)

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Zorg en Welzijn

Huishoudens die eerder de volledige eenmalige energietoeslag 2022 ontvingen krijgen de eenmalige energietoeslag 2023 van € 800 automatisch uitbetaald. Dit is naar verwachting begin december 2023. Via het landelijke Inlichtingenbureau wordt nagegaan of deze huishoudens over een inkomen tot 130% van het toepasselijke sociaal minimum beschikken en nog tot de doelgroep behoren.

De overige huishoudens kunnen tot en met 30 juni 2024 de eenmalige energietoeslag 2023 digitaal met Digid aanvragen via de website van de gemeente of met een fysiek aanvraagformulier via het Amstelveenloket. De aanvraagprocedure start direct na de ambtshalve uitbetaling aan de huishoudens die bij ons bekend zijn.

'Met de energietoeslag komen we huishoudens tegemoet die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen'- zegt Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Zorg en Welzijn.

Amstelveen ontvangt via het Gemeentefonds eenmalig € 3.408.000 van het Rijk voor de eenmalige energietoeslag 2023 inclusief de uitvoeringskosten. De geschatte totale kosten komen bedragen € 3.719.800 inclusief uitvoeringskosten. Het verwachte tekort bedraagt € 311.000.

Dit tekort kan voor een bedrag van € 200.000 gedekt worden uit een eenmalig budget dat het Rijk heeft verstrekt voor individuele bijstand voor studenten met hoge energiekosten. Dit bedrag wordt niet uitgegeven omdat er een landelijke regeling via DUO is gekomen voor energiekosten van studenten en omdat op Uilenstede de energiekosten in 2023 niet zijn verhoogd, dankzij een andere regeling van het Rijk, de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokverwarming. Het eventueel resterende verwachte tekort van € 111.000 wordt ten laste van het Noodfonds stijgende lasten 2023 gebracht.

Of Amstelveen moet bijleggen uit eigen middelen hangt af van het aantal individuele huishoudens die nog niet bekend zijn bij ons en een aanvraag indienen. Landelijk wordt het budget gebaseerd op het aantal huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum, en in Amstelveen hanteren we 130% van het sociaal minimum.

Het college neemt nu dit collegebesluit om de energietoeslag 2023 snel beschikbaar te kunnen stellen aan huishoudens. Het college legt verantwoording af over de besteding aan de gemeenteraad. In de jaarrekening 2023 zal dit worden uitgewerkt.

Oproep. De energietoeslag is vorig jaar bij 93% van de huishoudens die in aanmerking komen, terechtgekomen. 'Toch is er een klein aantal huishoudens dat er geen gebruik van heeft gemaakt terwijl ze er wel recht op hebben. Ik roep deze bewoners op alsnog een aanvraag te doen' – zegt wethouder Van Ballegooijen.

Aanvraag indienen. Vanaf half december 2023 kunnen nieuwe aanvragen worden gedaan. Dit kan tot en met 30 juni 2024 via www.amstelveen.nl/energietoeslag Inwoners die hulp nodig hebben bij de aanvraag zijn welkom in bij het Financieel Café of het Sociaal Steunpunt Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.