Bijgewerkt: 21 september 2021

Amstelveen wil OZB tariefverlaging in 2010

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-01-2010

Het college van B en W van Amstelveen stelt de raad voor om in haar vergadering van 3 februari 2010 de OZB tarieven voor 2010 te verlagen en definitief vast te stellen.

Voor de Wet WOZ worden alle onroerende zaken jaarlijks getaxeerd. De vastgestelde waarden worden onder meer gebruikt voor de aanslag onroerende zaakbelastingen (OZB). Voor de tarievennota 2009, die de raad in november 2009 heeft vastgesteld, is in eerste instantie rekening gehouden met een prijsindex van 1,5% en een daling van het onroerend goed van 1%.

Nu de hertaxatie voor de WOZ is afgerond, blijkt er sprake te zijn van een minimale stijging van 0,5% voor woningen en 0,9% voor niet-woningen. De minimale stijging wordt veroorzaakt doordat voor de Wet WOZ wordt gekeken naar de situatie tussen de prijspeildatum 1 januari 2008 voor belastingjaar 2009 en de prijspeildatum 1 januari 2009 voor belastingjaar 2010.

 Doordat in eerste instantie rekening was gehouden met een prijsdaling, terwijl er nu sprake blijkt van marginale waardestijgingen gedurende 2008, kunnen de  OZB-tarieven voor 2010 overeenkomstig worden verlaagd. De begrote opbrengst zoals vastgelegd in de programmabegroting 2010 wordt hierdoor gerealiseerd.

De landelijke daling van de onroerend goed prijzen heeft vooral betrekking op de periode na medio 2009 en derhalve pas gevolgen voor de WOZ-waardebepaling 2011.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.