Bijgewerkt: 24 maart 2023

Amstelveen wil de inburgering van de statushouders anders organiseren

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/VNG
10-04-2021

In 2022 krijgen gemeenten de regie op de nieuwe Wet inburgering. Gemeenten gaan inburgeringstrajecten inkopen en inburgeraars een traject op maat aanbieden. De gemeente Amstelveen wordt verantwoordelijk voor de inburgering vanaf 2022. Nu zijn statushouders nog zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Het college van B en W presenteerde op 7 april 2021de inburgeringsplannen (pdf op pagina 11) aan de gemeenteraad, die daar op 21 april over zal stemmen. Met de nieuwe plannen hoopt het college met name het taalniveau van de inburgeraars te verbeteren.

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Inburgering: 'We willen bereiken dat inburgeraars beter de Nederlandse taal spreken. Want daarmee kunnen ze makkelijker een baan vinden die past bij hun interesse en opleiding. Bovendien is taalbeheersing nodig om verbinding te maken met de Nederlandse samenleving. We zien helaas dat de taalbeheersing vaak een barrière vormt om een passende baan te vinden. Ook vinden statushouders het vaak moeilijk om contact te maken met andere Amstelveners, terwijl ze dat wel zouden willen. Daarom is beter taalonderwijs belangrijk.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Inburgering


In de nieuwe inburgeringsplannen is er naast een leertraject gericht op taal, werk en de Nederlandse samenleving een speciale ‘onderwijsroute’ voor het volgen van een opleiding aan MBO, HBO of Universiteit. En er is een ‘zelfredzaamheidroute’ voor inburgeraars die minder zelfredzaam zijn.

Van Ballegooijen: 'Inburgeraars die heel snel of juist langzaam kunnen leren komen niet goed uit de verf in het huidige systeem. Straks kunnen getalenteerde inburgeraars versneld een opleiding starten. Langzamer lerende inburgeraars, bijvoorbeeld vrouwen die in hun thuisland niet naar school mochten en niet kunnen lezen, krijgen juist intensievere ondersteuning om de taal te leren en zelfredzaam te worden. We gaan meer maatwerk leveren, dat is voor iedereen beter.'

Naast aandacht voor taal, werk en maatschappelijke betrokkenheid is er in het inburgeringsplan aandacht voor de traumatische ervaringen die veel vluchtelingen hebben meegemaakt. Een groep van eerder succesvol ingeburgerde Amstelveners gaat de nieuwe inburgeraars als ‘sleutelpersoon’ helpen hun weg te vinden in de Amstelveense samenleving en helpt het college met de verdere uitwerking van de nieuwe inburgeringsplannen.

Faststelling kadernota veranderopgave inburgering (VOI).

Incidenteel (2021):


3.           Een budget voor uitvoeringskosten en ondersteuning van en inkoop voor de ondertussengroep beschikbaar stellen van € 405.000,-.

4.         Dit bedrag te dekken ten laste van:

a.         de reservering 2021 (stelpost taakmutaties) van via het gemeentefonds toegekende middelen voor uitvoeringskosten ad € 172.000,-;

b.         het via budgetoverheveling 2020/2021 in 2021 beschikbare budget ondertussengroep ad€ 90.000,-;

c.         te ontvangen middelen 2021 voor ondertussengroep en programmakosten inburgering

(SPUK = Specifieke Uitkering) en hiervoor een bedrag op te nemen van € 143.000,-.

Vanaf 2022:


5.           Een budget voor uitvoeringskosten beschikbaar te stellen van € 506.500,- per jaar. Dit bedrag te dekken uit:

a.         de structurele reservering (stelpost taakmutaties) van via het gemeentefonds toegekende middelen voor uitvoeringskosten ad € 383.000,- in 2022 en € 421.000,- vanaf 2023;

b.         de Rijksvergoeding (SPUK) tot een bedrag van € 123.500,- in 2022 en € 85.500,- vanaf 2023;

6.         Een budget voor inkoop beschikbaar te stellen van € 600.000,- jaar. Dit bedrag te dekken uit de Rijksvergoeding (SPUK) programmakosten inburgering.

Een statushouder is een asielzoeker met een voorlopige of voorwaardelijke verblijfsvergunning. Statushouders worden ook wel vergunninghouders of verblijfsgerechtigden genoemd. Nadat hun een vergunning is verleend hebben zij daarmee ook recht op woonruimte. Vanuit deze nieuwe situatie wordt geacht dat statushouders hiermee beginnen aan hun integratie in de maatschappij. Het is van belang dat zij zo snel mogelijk op zoek gaan naar werk en/of opleiding om de integratie zo goed mogelijk te starten en te kunnen integreren in de samenleving. Werk en/of opleiding worden gezien als mogelijkheden tot integreren' -meldt Vluchtelingendata.nl.

Foto Amstelveen
(Bron Allecijfers.nl - 2021)

De bevolking in gemeente Amstelveen in 2020: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland


In 2018 waren er volgens schatting *740 statushouders in Amstelveen. Steeds meer statushouders zijn er ook in Amstelveen, wegens de wettelijke verplichting om ze hier te huisvesten. In een SP-bericht wordt vermeld, dat de stroom vluchtelingen substantieel is toegenomen sinds 2014, dat daarom de taakstelling om statushouders te huisvesten in onze gemeente is verhoogd, (eerste halfjaar 2017 261 statushouders). Dat is dus een stuk meer dan in het bericht van de gemeente in 2016: want daar wordt over geschreven, dat: 'Amstelveen kreeg de afgelopen jaren te maken met een toename van het aantal te plaatsen mensen: van 48 in 2013, 70 in 2014, 140 in 2015 naar 221 in 2016. Voor 2017 wordt verwacht, dat Amstelveen 165 statushouders opneemt'. Als wij deze cijfers optellen met de gegevens van SP met 261 vluchtelingen, dan is het saldo 740 statushouders. (Deze cijfers zijn op dit moment nog niet bevestigd door de gemeente Amstelveen, aangezien hun houding over dit thema niet transparant is. [ red.]). Lees ook: het Dossier asielzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Lees verder: Inburgering vraagt om waardenverbinding en menselijke maat op de website van VNG.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.