Bijgewerkt: 30 juni 2022

Amstelveen wil de regie op borgstelling van corporatiewoningen houden

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-07-2020

'Woningcorporaties trekken leningen aan om het bouwen en onderhouden van sociale huurwoningen te financieren. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) staat hiervoor borg. Als een corporatie niet meer kan voldoen aan haar betalingsverplichtingen, neemt het WSW de leningen over. Er zijn verschillende buffers en vangnetten. Als deze niet toereikend zijn, vraagt WSW renteloze leningen op bij Rijk en gemeenten. Het Rijk staat voor 50% in de achtervang. 25% wordt verdeeld over alle gemeenten die borg staan. 25% wordt opgevraagd bij de gemeente die in de leningovereenkomst is genoemd. Tot op heden is op de achtervang nooit een beroep gedaan. De financiële problemen bij Vestia waren voor een aantal gemeenten aanleiding om het effect van de achtervang op de risicopositie van gemeenten nader te bekijken.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Wonen en Volkshuisvesting


De gemeente Amstelveen wil regie houden op de borgstelling voor corporatiewoningen. Amstelveen stemt daarom niet in met een voorstel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dit te veranderen.

De VNG constateert dat er een ‘scheefheid’ (pdf 9 pagina’s) is ontstaan tussen gemeenten wat betreft de garantstelling die zij geven voor leningen die woningcorporaties aangaan. Dit komt doordat investeringen van een corporatie per gemeente verschillen en doordat leningen bedrijfsgebonden zijn. De VNG stelt de leden voor dit recht te trekken aan de hand van een aantal oplossingsrichtingen.

'Amstelveen gaat hier niet in mee. In het voorstel van de VNG gaat de achtervang van Amstelveen omhoog omdat er gerekend wordt met een verdeelsleutel op basis van marktwaardes. Daarnaast leidt het voorstel ertoe dat we afhankelijker worden van situaties in andere gemeenten. Wij willen als gemeente hier zelf regie op houden.'- zegt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Wonen.

raat Amstelveen


Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën


Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën vult aan: 'Vijf jaar geleden hebben het college en de gemeenteraad gekozen voor maximale invloed op de daadwerkelijke investeringen door de corporaties. Daarmee is de ongelimiteerde achtervang-overeenkomst vervangen door een achtervang* per lening. Dit willen we graag zo houden en daarmee houden we als gemeente zelf grip op onze financiële positie.'

Huidige situatie. Woningcorporaties sluiten leningen af voor bouwen en onderhouden van sociale huurwoningen. Het Waarborgfonds Sociale Woningen (WSW) staat borg. Als de buffers en vangnetten niet toereikend zijn vraagt WSW renteloze leningen aan bij het Rijk en gemeenten. Het Rijk staat voor 50 % in de achtervang, 25 % wordt verdeeld over alle gemeenten die borg staan. 25 % wordt opgevraagd bij de gemeente die in de leningsovereenkomst is genoemd.

De VNG wil dat het achtervangrisico dat een gemeente loopt een afspiegeling is van de waarde van het bezit dat een corporatie in een gemeente heeft. Daardoor zou de risicopositie van de gemeente op basis van de bestaande geborgde leningen fors toenemen.

* Achtervang (constructie). Woningcorporatie of ontwikkelaar die indien nodig (een deel van) een collectief project overneemt. Ook kan deze partij de planvoorbereidingskosten voorfinancieren, zowel voor de gereserveerde als voor de niet-gereserveerde woningen. Als het project mislukt, neemt de partij het project over en hoeven de planvoorbereidingskosten mogelijk niet terugbetaald te worden. Als een deel van de woningen niet tijdig afgezet wordt, neemt de partij deze (tijdelijk) over.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.