Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Amstelveen wil een studentenhotel laten bouwen in Uilenstede

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-12-2021

Het College B en W van Amstelveen maakte op 3 december 2021 bekend dat ze de gevraagde omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een studentenhotel op het perceel Uilenstede 471-473 in afwijking van het bestemmingsplan toch verlenen. B en W wil de afgifte van een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan voor het realiseren van een studentenhotel met ongeveer 500 kamers in Uilenstede.

Op 23 december 2020 is een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen om in afwijking van het bestemmingsplan een studentenhotel met 500 kamers (extended stay tot maximaal 12 maanden) te realiseren ter vervanging van een inmiddels geamoveerd kantoorgebouw op het perceel Uilenstede 471-473. Het door Student Experience te ontwikkelen, realiseren en exploiteren project betreft een studentencomplex met circa 500 kamers en bijbehorende voorzieningen, waaronder een halfverdiepte parkeergarage.

Foto Amstelveen
(Bron Google Earth - 2021)

Het perceel op Uilenstede 471-473 in Amstelveen, waar de bouw van het studentenhotel met 500 kamers is gepland


Het beoogde bouwvolume omvat maximaal 9 bouwlagen (max. circa 28 m) en heeft een totale bruto vloeroppervlakte van circa 16.275 m². De voetprint van het bouwvolume is circa 2.600 m² (exclusief binnenruimte van circa 850 m²) waarbij vanaf de 3de verdieping de vloeroppervlakte afneemt vanwege het 'getrapte ontwerp'. De procedure om af te kunnen wijken is ingezet onder het destijds geldende bestemmingsplan Amstelveen-Noord- Oost. Inmiddels is het bestemmingsplan Uilenstede- Kronenburg vigerend, maar ook dat bestemmingsplan voorziet niet in een directe bouwtitel voor dit initiatief.

In mei 2019 heeft de raad de Gebiedsvisie Uilenstede- Kronenburg vastgesteld. De voorgestane ontwikkeling op dit perceel voor extended stay levert een bijdrage aan de in de gebiedsvisie voorgestane functiemix voor dit gebied. Ook past de ontwikkeling in de Structuurvisie Amstelveen 2025+, waarin onder andere wordt ingezet op het vergroten van het aanbod aan woonruimte voor (internationale) studenten. Verder past het initiatief in het 'Ruimtelijk Ontwikkelper-spectief Wonen in Amstelveen', waarin wordt gestreefd naar versterking van de campus Uilenstede, door uitbreiding van studentenhuisvesting in het gebied, gecombineerd met onderwijs en voorzieningen. Onderhavige ontwikkeling draagt bij aan het beleidsmatig gewenste programma voor extended stay. Ook wordt met de realisatie van deze extended stayvoorzieningen een meer gemengd woon-werkgebied in Uilenstede- Kronenburg mogelijk gemaakt.

Het besluit om een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan te verlenen dient te worden vergezeld van een goede ruimtelijke onderbouwing. Uit de onderbouwing blijkt dat het plan in overeenstemming is met het beleid van rijk en provincie en met het actuele ruimtelijke beleid van de gemeente. Gelet op de verschillende omgevingsaspecten en verrichtte onderzoeken zijn er geen belemmeringen voor de uitvoering van het plan. Bovendien wordt er een bijdrage geleverd aan de behoefte aan studentenhuisvesting. Gelet op de verschillende omgevingsaspecten en verrichtte onderzoeken zijn er geen belemmeringen voor de uitvoering van het plan. Ook uit het bestuurlijke vooroverleg ex. artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening en n.a.v. de terinzagelegging van de ontwerpstukken voor zienswijzen blijkt dat het initiatief uitvoerbaar is.

Op grond van artikel 2.1 lid 1 onder c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover in strijd met het bestemmingsplan. Het initiatief is in strijd met het vigerende bestemmingsplan en daarom dient met een uitgebreide procedure een omgevingsvergunning verleend te worden om te kunnen afwijken van het bestemmingsplan. De ontwerp omgevingsvergunning heeft ter inzage gelegen van 30 juli tot en met 9 september 2021 voor eenieder ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn zijn er 2 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen, die zijn opgenomen en beantwoord in de Nota van Beantwoording, geven geen aanleiding tot aanpassingen. De omgevingsvergunning is nu gereed om verleend te worden door uw college.

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r) is vereist dat voor elke aanvraag waarbij een vormvrije m.e.r- beoordeling aan de orde is, door initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie wordt opgesteld. De omgevingsvergunning een m.e.r-beoordelingsplichtig besluit. Ter beoordeling hiervan is een aanmeldingsnotitie opgesteld, die is opgenomen als bijlage bij de ruimtelijke onderbouwing. Doel van de aanmeldingsnotitie is om op een objectieve wijze informatie te geven over de milieugevolgen van de voorgenomen ontwikkeling. Uit de aanmeldingsnotitie blijkt dat het niet noodzakelijk is een m.e.r.-procedure te doorlopen omdat de voorgestane ontwikkeling geen 'belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu' met zich brengt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.