Bijgewerkt: 30 juni 2022

Amstelveen wil het contract met Vita Amstelland verlengen in 2018

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-03-2017

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de uitkomsten van de klanttevredenheidsonderzoeken in 2016, over de preventieve zorg en ondersteuning van Vita welzijn en advies Amstelland en het vervolg inkoop vanaf 2018.

'Geachte leden van de gemeenteraad,

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg


Onze gemeente heeft voorde Preventieve zorg en ondersteuning met ingang van 2016 een nieuw contract met Vita Amstelland. In het contract zijn prestatie-indicatoren (Pi's) opgenomen. Om deze te meten zijn een aantal klanttevredenheidsonderzoeken (KTO's) uitgevoerd door onderzoeksbureau Team Vier. Daarnaast heeft Vita zelf een aantal prestatie-indicatoren van haar dienstverlening uitgevraagd. De onderzoeken zijn een 0-meting en zullen in 2017 worden herhaald. In deze brief informeer ik u over de uitkomsten van de onderzoeken die betrekking hebben op 2016.

Er zijn drie onderzoeken door onderzoekbureau Team Vier uitgevoerd:

• Onder klanten van het activerend aanbod

• Onder klanten van het Algemeen Maatschappelijk Werk

•Onder ketenpartners

Vita heeft zelf klanten van het ouderenadvies bevraagd over een aantal prestatie-indicatoren. De onderzoeken door Team Vier zijn als bijlage (pdf 60 pagina’s) toegevoegd aan deze brief. Uit de onderzoeken kwam onder meer naar voren dat:

• Vita Amstelland door de bezoekers van de activiteiten in de wijksteunpunten gewaardeerd met een 7,5. Bijna de helft van de ondervraagden geeft een 8 of hoger.

• Deelname aan de activiteiten verhoogt voor de ruime meerderheid het contact met andere mensen (70% geeft aan hierdoor meer onder de mensen te zijn; bezoekers die meerdere activiteiten aandoen geven dit significant vaker aan) en zorgt voor 44% van de bezoekers, dat meer bewegen en zich minder eenzaam voelen.

• De hulp van de maatschappelijk werker wordt gewaardeerd met een 7,3. Degenen die minstens zes gesprekken met de maatschappelijk werker hebben gevoerd geven een 7,8.

• 71% van de klanten van het maatschappelijk werk geeft aan dat ze nu weten, waar ze terecht kunnen als er problemen dreigen, 46% weet beter hoe ze problemen kunnen voorkomen en oplossen en zit beter in zijn vel (bij meer dan zes gesprekken stijgt dat naar 65%), 37% geeft aan beter te kunnen participeren in de samenleving.

• Vita wordt door de ketenpartners gemiddeld met een 7,8 beoordeeld. 67% geeft een 8, of hoger. Huisartspraktijken geven significant vaker een 8, of hoger dan ketenpartners woning & wijk (79% versus 50%).

• De diensten / activiteiten van Vita worden door de ketenpartners alle met een ruimte voldoende beoordeeld. Niet alle ketenpartners hebben even vaak te maken met de verschillende diensten of activiteiten. Dit aandeel varieert van 29% (activiteitencoach) tot 91% (ouderenadviseur). De activiteitencoach wordt gemiddeld met een 7,2 beoordeeld. De wijkcoach krijgt gemiddeld een 7,5. De maatschappelijk werker krijgt een 7,6 en de ouderenadviseur een 8,3. Onbekend maakt hier dus (relatief) onbemind.

• Uitkomst onderzoek onder klanten van het ouderenadvies door Vita zelf: 76% zegt door de ondersteuning van Vita beter zicht te hebben op de mogelijkheden van het eigen netwerk en de ouderenadviseur heeft bij 87% een bijdrage geleverd aan het versterken van het zelfstandig wonen.

Het contract met Vita loopt tot eind 2017 en laat verdere verlenging niet toe. Uit de onderzoeken blijkt, dat Vita goed scoort, daarnaast ontvangen wij geregeld signalen van onze inwoners dat ze erg tevreden zijn over Vita. Om deze en de volgende redenen willen wij graag een nieuw contract afsluiten met Vita:

• De inkoop van Preventieve zorg en ondersteuning is in 2015 middels een meervoudige openbare aanbesteding tot stand gekomen. Hier heeft destijds maar één partij (Vita) op ingeschreven. Er zijn geen signalen, dat er andere partijen beschikbaar zijn voor deze dienstverlening;

• De doelstellingen van de eerdere aanbesteding, namelijk een zakelijker relatie, een concurrerende prijs en kwaliteit zijn behaald;

• Het aanbesteden van de preventieve zorg en ondersteuning is ingrijpend, omdat deze dienst veel kennis van wijken en de sociale infrastructuur vergt en er samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld rond valpreventie, de woonservicezones en met de buurtverbinder voor sociale samenhang) en banden met bewoners zijn opgebouwd, die een nieuwe aanbieder opnieuw zou moeten opbouwen. Ook uit het klanttevredenheidsonderzoek onder ketenpartners blijkt dat Vita samenwerkt met een wijde range aan partijen;

De decentralisaties, waardoor onze inwoners langer thuis wonen, vergen een andere werkwijze. Dat vraagt integrale samenwerking met andere organisaties, buurtbewoners en vrijwilligers om een sterke sociale infrastructuur te realiseren die bijdraagt aan vroegsignalering en onderlinge hulp. Vita zit midden in een transformatie om dit te realiseren, maar deze transformatie is nog niet voltooid. Een nieuwe open aanbesteding verstoort dat proces. Over een aantal jaar kan opnieuw worden bekeken, of er nog verder voordeel te halen is op deze inkoop. Daarbij verdient het aanbeveling om meer tijd te nemen om een dergelijke aanbesteding voor te bereiden (vanaf 1,5 jaar voor einddatum). Dat geeft ook eventuele andere inschrijvers de tijd om zich voor te bereiden op een dergelijke omvangrijke taak.

Bij bureau inkoop en aanbesteding is hierover advies opgevraagd. Deze heeft aangegeven, dat enkelvoudig onderhandse aanbesteding met Vita in deze tot de mogelijkheden behoort. Ons college heeft met het oog op bovengenoemde redenen voor deze procedure gekozen.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat, wethouder ZorgAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.