Bijgewerkt: 22 februari 2024

Amstelveen wil huisartsen de ruimte geven

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-02-2024

Tijdens de raadsvergadering van 29 maart 2023 heeft de gemeenteraad de motie Geef huisartsen de ruimte aangenomen. Graag informeren wij u over de uitvoering van de motie. In de motie vraagt u aandacht voor het huidige en toenemende tekort aan huisartsenzorg in Amstelveen. En u verzoekt het college om:

I.         In het belang van de Gezondheidszorg van de Amstelveense samenleving ontwikkelaars aan te sporen voor het realiseren van gezondheidscentra/praktijkruimten voor huisartsen +apotheek en paramedische zorg

II.        Een onderzoek te doen onder ontwikkelaars/huisartsen/ universiteit/gemeente/ zorgverzekeraars voor financiële mogelijkheden ten behoeve van een gezondheidscentrum/praktijkruimte aan de Bovenkerkerweg ten einde druk op de zorg te verminderen

III.      Te onderzoeken of flex-praktijkruimten een oplossing kunnen bieden voor startende huisartsen.

IV.      Bij nieuwe aan te leggen wijken zoals Legmeer en de Scheg rekening te houden met betaalbare praktijkruimten/gezondheidscentra waarbij zowel afdeling stedelijke ontwikkeling/ruimtelijke ordening en afdeling zorg en welzijn samen optrekken.

Foto Amstelveen
(Bron Freepik - 2024)

Consultatie bij de huisarts

V.        Ontwikkelaars Bovenkerkerweg met klem te verzoeken een betaalbaar gezondheidscentrum/praktijkruimte mogelijk te maken

VI.      De Raad eind Q4 verslag te doen van de ontwikkelingen en voortgang van het onderzoek

Hieronder informeren wij u over de uitvoering van bovenstaande punten. In het algemeen onderkennen wij dat er in Amstelveen -net als in de rest van het land- een tekort is aan huisartsen. Vrijwel alle praktijken hebben een patiëntenstop. Er is een tekort aan huisartsen die praktijkhouder willen worden. Daarnaast is het moeilijk om betaalbare praktijkruimte te vinden voor nieuwe huisartsen of praktijken die willen uitbreiden.

Ad I: Bij de ontwikkeling van nieuwe bouwprojecten sporen we ontwikkelaars aan om- op geleide van de in kaart gebrachte huidige en toekomstige behoefte aan ruimte voor zorg-ruimte te reserveren voor eerstelijns zorgvoorzieningen. In het geval van de Nota van Uitgangspunten voor de Bovenkerkerwegzone is het uitgangspunt opgenomen om maatschappelijke voorzieningen te realiseren en een deel daarvan is specifiek voor eerstelijns zorg. Het is nog niet bekend op welke van de zes eilanden (in eigendom bij private partijen) van de Bovenkerkerwegzone deze voorzieningen een plek kunnen krijgen. Dit wordt op dit moment nader uitgewerkt en moet landen in de Gebiedsvisie voor de Bovenkerkerwegzone.

Ad II: Uw verzoek om een onderzoek te doen naar financiële mogelijkheden voor een gezondheidscentrum aan de Bovenkerkerweg hebben wij breder opgevat. In de gemeente Amstelveen is behoefte aan een visie op huisartsenzorg en beleid ten aanzien van de rol, taak, bevoegdheden én mogelijkheden van de gemeente om hier invloed op uit te oefenen. Het proces om te komen tot dit beleid is nu in volle gang. In Q1 2024 leggen we dit als raadsvoorstel en raadsbesluit aan u voor. Dit beleidsdocument zal een verlengde zijn van de Omgevingsvisie. Daarin zal ook aandacht zijn voor een juiste verdeling van zorgvoorzieningen over de gemeente met daarbij ook aandacht voor de juiste zorg passend bij het type wijk.

Ad III: Dit is een mooie suggestie die we reeds aan de Amstelveense huisartsen hebben meegegeven. Als gemeente past hier in onze ogen slechts een ondersteunende en faciliterende rol. Een flexibele praktijkruimte zal namelijk qua faciliteiten en infrastructuur altijd onderdeel moeten zijn van een groter geheel; een gezondheidscentrum of huisartsenpraktijk bijvoorbeeld. In het kader van het bovengenoemde traject zijn we reeds in gesprek met de huisartsencoöperatie Amstelveen. Zij onderzoeken bijvoorbeeld mogelijkheden om startende huisartsen te stimuleren om zich in Amstelveen te vestigen. Zij zijn hierover ook in gesprek met de zorgverzekeraar.

Ad IV: In het algemeen nemen we ruimte voor eerstelijns zorg mee in gebiedsvisies. Voor Legmeer geldt dat er in de plannen rekening gehouden is met een medisch centrum / HOED (huisartsen onder één dak). Voor de Scheg zijn twee van de drie deel-bestemmingsplannen al eerder vastgesteld. Deze hebben betrekking op deelgebieden Oost en West. Daarin is geen ruimte voor zorg opgenomen. Dat geldt ook voor deelgebied Scheg Midden waarvan het ontwerpbestemmingsplan momenteel nog ter inzage ligt. Vanuit het ruimtelijk beleid voor het plangebied (Ontwikkelvisie Scheg Noorder Legmeerpolder 2015) is hier geen maatschappelijke functie voorzien. Echter, in de verdere voorbereiding van het plan zullen wij toch de planologische mogelijkheden voor een huisartsenpraktijk onderzoeken. Wij zullen ons inzetten hierover overeenstemming te bereiken met de betreffende grondeigenaren.

U vraagt ook naar betaalbaarheid. Als gemeente hebben we weinig handelingsmogelijkheden om een lagere huurprijs af te dwingen bij commerciële partijen. We kunnen wel -en dat doen we ook- met de gebiedsplannen sturen op welke maatschappelijke functies (zoals eerstelijns zorg) noodzakelijk zijn in een gebied.

Ad V: Dit antwoord hangt samen met het antwoord op het eerste punt. We kunnen ontwikkelaars wel stimuleren dat zij ruimte voor huisartsenzorg reserveren. Ook kunnen we een beroep doen op de urgentie hiervan. We kunnen echter geen invloed uitoefenen op de huurprijs die commerciële ontwikkelaars vragen. We hebben hierover uiteraard wel gesprekken met de ontwikkelaars van bijvoorbeeld de Bovenkerkerwegzone ten behoeve van de Gebiedsvisie, maar zijn nog niet zo ver in het proces dat dit nu al tot concrete ontwikkelingen leidt. Als de gemeente zelf grondeigenaar is, dan geeft dit enerzijds meer mogelijkheden maar zijn er juridische en financiële belemmeringen voortkomend uit de Wet Markt en Overheid en het Didamarrest.

Ad VI: Met deze raadsbrief beschouwen wij de motie als afgedaan. Het eerdergenoemde beleidsdocument ligt als basis onder veel van de toekomstige besluitvorming op dit vlak. We verwachten dat u nog dit eerste kwartaal over dit beleidsvoorstel een besluit kunt nemen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.