Bijgewerkt: 25 juni 2022

Amstelveen wil iedereen aan het werk

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-06-2008

De gemeente gaat reïntegratie van werkzoekenden met een bijstandsuitkering makkelijker maken. Dit stelt het College van B en W voor in een uitwerkingsvoorstel van de Kadernota Wet Werk en Bijstand (WWB) 2008-2012. Er komen loonsubsidies die potentiële werkgevers moeten faciliteren bij het aannemen van werkzoekenden.

Daarnaast krijgen uitkeringsgerechtigden onkostenvergoedingen voor het uitoefenen van vrijwilligerswerk. Ten slotte gaat de gemeente een verzekering afsluiten die werkgevers steunt mocht ziekteverzuim van reïntegrerende medewerkers zich toch voordoen.

De gemeente meent dat loonsubsidie werkgevers over de streep zal helpen om werkzoe­kenden met een WWB-uitkering aan te nemen. De lokale overheid stelt maximaal € 10 000 per cliënt beschikbaar, voor een periode van hoogstens twaalf maanden. Het subsidiebedrag is gebaseerd op een arbeidsovereenkomst van 32 uur per week of meer.

Jan-Willem Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Wethouder Jan-Willem Groot,wethouder economische zaken en werkgelegenheid tijdens de persbijeenkomst in het raadhuis


Verschillende gemeenten in de regio passen deze maatregel al toe. De gemeente kan ook een verzekering afsluiten met de werkgever als begunstigde. Het verzekeringsproduct dekt de schade die een werkgever lijdt als een medewerker onverhoopt langdurig ziek wordt tijdens zijn eerste arbeidsjaar. De verzekering is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en verzekeraar Centraal Beheer Achmea. Met deze maatregelen hoopt de gemeente vijftig uitkeringsgerechtigden in 2008 aan structureel werk te helpen.

Vrijwilligers met een WWB-uitkering komen in aanmerking voor vergoedingen voor bij­voorbeeld vervoer. De gemeentelijke bijdrage varieert van € 30 tot € 120 per maand, afhankelijk van het aantal uren liefdadigheidswerk die zij wekelijks doen. Ook deze maatregel moet personen met een uitkering ertoe bewegen vaker mee te doen aan vrijwilligersinitiatieven.

Jan-Willem Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De heer Ernst Leijen, beleidsmedewerker is de adviseur van de wethouder


Maatwerk

Deze maatregelen sluiten aan bij de doelstellingen uit de Kadernota WWB. De gemeente Amstelveen kiest voor maatwerk: per situatie wordt gekeken naar de individuele capaciteiten en mogelijke bijdrage van een werkzoekende aan het arbeidsproces. De gemeente Amstelveen vindt dat al haar burgers mee moeten kunnen draaien in de maatschappij: hetzij door arbeidsparticipatie, hetzij door aan vrijwilligerswerk te doen.

In bepaalde gevallen kan ook scholing onderdeel zijn van het reïntegratieproces. Ook dit wordt per geval bepaald. Alle uitkeringsgerechtigden onder de 65 jaar komen in aanmerking voor deze regelingen. Landelijk gezien daalt het aantal WWB-uitkeringsgerechtigden.

Vielen er in 2004 336 000 personen onder 65 jaar onder de WWB-regeling, dit jaar zijn er landelijk nog slechts 273 000 personen met een bijstandsuitkering. Begin 2008 stonden in Amstelveen 732 uitkeringsgerechtigden geregistreerd. Recente doelstelling van rijk en lokale overheden is om de komende vier jaren nog eens 100.000 mensen aan het werk te helpen.

Kansen en risico's

De gemeente moet blijven investeren in de Wwb-klanten. Doel blijft duurzame uitstroom naar arbeid en het beperken van de instroom. In het najaar 2007 is tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een deelakkoord participatie gesloten. Onderdeel hiervan is om het Wwb-bestand met 75.000 personen (-65 jaar) te reduceren in de periode 2008-2011.

Het budget voor het I-deel wordt hierop neerwaarts bijgesteld. Indien onvoldoende wordt geïnvesteerd, zal de bestandsreductie achterblijven en bestaat er de mogelijkheid tot een tekort op het I-deel.

Het bestand (-65 jaar) zal in 2008 moeten dalen van 732 naar 694 wil het huidige positieve voor­deel van het I-deel blijven behouden. De ambitie is dit in 2008 te realiseren. Zoals reeds gemeld in de notitie "Actuele stand I-deel Wet werk en bijstand 2007-2011" (ter informatie toegestuurd aan de Raadscommissie voor Burgers en samenleving van 5 maart 2008) zal het moeilijk worden deze ambitie te realiseren omdat:

-Amstelveen een uitkeringsbestand heeft dat voor 50% bestaat uit uitkeringsgerechtigden met een gehele of gedeeltelijke ontheffing van de arbeidsplicht (landelijk 25%). Uit het recente arbeidskundige/medische screeningsonderzoek naar de mogelijkheden van deze personen is gebleken, dat 75% van deze groep geen kans maakt uit te stromen naar de arbeidsmarkt;

-Het aanbod van nieuwe uitkeringsgerechtigden (instroom), tegen de landelijke ontwikkelingen in, toeneemt.

-Het aanbod vanuit het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) is de eerste vier maanden van 2008 groter dan voorspeld.

Proces, procedure en termijnen

De wijzigingen in de reïntegratieverordening zijn voorgelegd aan de participatiegroepen. Na het vaststellen van de reïntegratieverordening door de raad volgt publicatie, waarna deze in werking treedt per 1 juli 2008.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.