Bijgewerkt: 26 februari 2024

Amstelveense wethouders in gesprek over het Schipholdossier

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-07-2019

De afgelopen maanden heeft de gemeente Amstelveen overleg gevoerd met Dick Benschop, CEO van de Royal Schiphol Group, over de ontwikkelingen binnen het Schipholdossier die voor Amstelveen relevant zijn.

In het laatste overleg op 22 juli 2019 in het bijzijn van Herbert Raat (VVD) wethouder Schipholzaken en Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening zijn afspraken gemaakt over de manier, waarop de komende tijd de samenwerking met de Schiphol Group wordt voortgezet. Leidend daarvoor is de inhoud van het Position Paper Schiphol. In bijgevoegde brief aan Dick Benschop is aangegeven op welke punten de samenwerking de komende tijd wordt uitgewerkt:

Dick Benschop President-directeur en CEO Royal Schiphol Group

'Geachte heer Benschop,
Hartelijk dank voor uw brief van 28 mei, waarin u terugblikt op ons gesprek van 21 maart 2019 en reageert op het Position Paper Schiphol (pdf 9 pagina’s) van de gemeente Amstelveen. We zijn verheugd te lezen dat u extra stappen wilt zetten om de geluidshinder van vliegverkeer te beperken. U stelt voor om vanuit Royal Schiphol Group samen met de gemeente Amstelveen een samenwerkingsprogramma uit te werken voor concrete hinderbeperking en verbetering van de leefomgeving. We gaan graag op uw handreiking in.

Kansen voor hinderbeperking in Amstelveen
Net als u zien wij ook kansen voor samenwerking tussen Amstelveen en Schiphol om de overlast te beperken en de leefomgeving te verbeteren. In uw brief benoemt u een aantal maatregelen, waar u al op inzet, zoals het beperken van de nachtelijke starts vanaf de Kaagbaan richting Amstelveen, hinderbeperking van overige nachtelijke vertrekroutes en minder inzet van de vierde baan. Wij juichen deze maatregelen toe en denken graag met u mee over verdere hinderbeperking. In lijn met het Position Paper denken wij zoal aan:

Korte termijn:
• reductie gebruik Buitenveldertbaan tot maximaal 30.000 vluchten per jaar;
• evaluatie van het baangebruik van de Aalsmeerbaan en onderzoek naar mogelijkheden om de overlast van deze baan te beperken;
• onderzoek naar het verminderen van de overlast van baanonderhoud (bv. nieuwe technieken en baanonderhoud 's nachts laten plaatsvinden);
• effecten van de nieuwe startprocedure voor de geluidshinder in Amstelveen in kaart brengen en mogelijk inzet op een andere startprocedure om overlast te verminderen.

Middellange en lange termijn:
• inzet op substitutie van vluchten door internationaal treinverkeer op kortere afstanden;
• nader onderzoek naar de mogelijkheden van een luchthaven in zee.

Foto Amstelveen
(Foto Anko Stoffels - 2019)

Vlnr.: Dick Benschop, CEO van de Koninklijke Schiphol Group, Herbert Raat (VVD) wethouder Schipholzaken en Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening in gesprek over het Schipholdossier op 22 juli 2019 in het raadhuis van Amstelveen


Kamerbrief ontwikkeling Schiphol: samenwerken aan hinderreductie
Ook de kamerbrief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van 5 juli 2019 over de ontwikkelingen van Schiphol en de hoofdlijnen van de Luchtvaartnota bieden mogelijkheden tot verdere samenwerking tussen Schiphol, Amstelveen en ander regio- en sectorpartijen. Als voorbeeld noemen wij hier de aanpak van uitstoot van schadelijke emissies, zoals CO2, stikstof en ultrafijnstof. Dat is een onderwerp dat de leefbaarheid in Am stelveen en de gezondheid van Amstelveners rechtstreeks raakt. Graag denken we mee over de volgende onderwerpen uit deze brief:

• de inrichting van een Omgevingsfonds, onder meer voor schrijnende gevallen, verdere isolatie van huizen, het ontwikkelen van gebieden waar bouwbeperkingen gelden en voor investeringen gericht op verbetering van de leefbaarheid in omliggende gebieden. We bouwen hiervoor graag voort op de prettige samenwerking die we op dit vlak al met Schiphol en de Stichting Leefomgeving Schiphol hebben;

• de uitwerking van verdere maatregelen voor hinderreductie (de minister noemt in haar brief o.a. vlootvernieuwing, andere aanvliegroutes, en extra rustmomenten).

Gebiedsvisie Kronenburg-Uilenstede
Wij constateren naar aanleiding van uw reactie dat ook Royal Schiphol Group erkent dat er grote maatschappelijke opgaven zijn waarvoor de sector de ogen niet kan sluiten, waaronder de noodzaak voor studentenhuisvesting in Kronenburg. Wederzijds begrip en erkenning van belangen is een belangrijke voorwaarde om op constructieve wijze met elkaar te blijven spreken over de ontwikkeling van de luchthaven in balans met de omgeving. Wij waarderen uw constructieve reactie bijzonder. Net als u zien wij ook kansen voor samenwerking tussen Amstelveen en Schiphol om de overlast te beperken en de leefomgeving te verbeteren.

Tot slot
In ons gesprek van 22 juli 2019 hebben wij de inhoud van deze brief mondeling besproken en daarover nadere afspraken gemaakt. Wij zien uit naar het vervolg van onze goede samenwerking.'

Herbert Raat                                                              Floor Gordon
Wethouder Schipholzaken                                         Wethouder Ruimtelijke Ordening
Gemeente Amstelveen                                             Gemeente AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.