Bijgewerkt: 9 december 2022

Amsterdam gaat 120 miljoen euro besparen

Nieuws -> Amsterdam

Bron: Gemeente Amsterdam
15-05-2012

De gemeente Amsterdam werkt aan een sociale, economisch succesvolle en duurzame hoofdstad. Bij de financiële keuzes die het college van B en W voor de komende jaren maakt staan de Amsterdammers en de stad centraal.

De gemeentelijke organisatie wordt verder hervormd en afgeslankt om de Amsterdamse begroting financieel gezond te houden. Samen met de stadsdelen wordt € 120 miljoen op de organisatie bespaard. Hiermee blijft er financiële ruimte om ook in de toekomst te kunnen blijven investeren.

De afgelopen twee jaar werden gekenmerkt door toenemende onzekerheid over de economie en de financiën. Ook Amsterdammers worden steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van de economische crisis en de bezuinigingen.

stopera Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Het gebouwencomplex Stopera in Amsterdam (stadhuis en opera). In de Stopera is het gemeentebestuur van Amsterdam, de Bestuursdienst, de gemeentelijke Ombudsman, het stadsdeelkantoor Centrum en het Muziektheater gevestigd


Illustratief voor de onzekerheden, waarbinnen deze kadernota tot stand kwam, zijn de val van het kabinet en het direct daarop volgende wandelgangakkoord. Tot de vorming van een nieuw kabinet zal onduidelijk blijven welke keuzes ‘Den Haag' maakt en welke gevolgen dit heeft voor Amsterdam.

Wel staat vast dat de financiële situatie van de stad en aankomende rijksbezuinigingen hoe dan ook leiden tot de noodzaak om verder te bezuinigen. Daarnaast geeft de door Amsterdam ontwikkelde stresstest aan dat het nodig blijft om sober te begroten en meer zekerheden voor de toekomst in te bouwen. Amsterdam blijft investeren in de stad, ook in krappe tijden.

Dit brengt het college tot de volgende keuzes:

-Na de eerder ingezette hervormingen in het beleid rond jeugd, werk, armoede, zorg en veiligheid is het nu nodig om in te zetten op hervorming van de gemeentelijke organisatie.

-Als start daarvan kiest het college er samen met de stadsdelen voor om € 120 miljoen te besparen door slimmer te werken met als doel het voorkomen van dubbel werk. Dit leidt tot bezuinigingen die de centrale stad raken van € 72 miljoen. Op termijn leidt dit tot het vervallen van honderden banen en ook tot een andere organisatiestructuur. Dit is een ingrijpend, maar noodzakelijk besluit om te kunnen blijven investeren in de stad.

-Toch ontkomt het college er ook niet aan om ook op bepaalde taken te bezuinigen, maar dit gebeurt selectief. Leidraad hierbij is om nog duidelijker te kiezen voor eigen kracht en verantwoordelijkheid waarbij het college de kwetsbaarste Amsterdammers wil ontzien. De kwaliteit van voorzieningen mag zo min mogelijk worden aangetast.

Met deze keuzes creëert het college ruimte om blijvend te investeren in belangrijke doelen uit het Programakkoord: de aantrekkingskracht van de stad, de kwaliteit van het onderwijs, armoede en schuldhulpverlening, duurzaamheid en verbetering van de veiligheid.

De bezuinigingen

De € 120 miljoen besparingen wil het college realiseren door slimmer, efficiënter en met minder ambtenaren te werken. Uit een in opdracht van de gemeente Amsterdam door bureau Berenschot uitgevoerd onderzoek blijkt dat Amsterdam op onderdelen meer geld uitgeeft en meer ambtenaren aan het werk heeft dan een aantal andere grote gemeenten.

Daarnaast zijn grote bezuinigingsposten in samenwerking met de stadsdelen:

-Minder en efficiënter werkende loketten (€ 10 miljoen).

-Voordeliger inkopen (€ 6 miljoen).

-Besparingen op ruimtelijke projecten (€ 18 miljoen).

-Efficiency parkeerketen zonder forse tariefverhoging (€ 15 miljoen).

Besparingen zijn niet van de ene op de andere dag geregeld. Daarom hanteert de gemeente de komende twee jaar de nullijn voor loon en prijsbijstellingen. Dit levert € 52,5 miljoen op.

Er wordt voor bijna € 65 miljoen geïnvesteerd in Programakkoord prioriteiten:

-Armoedebestrijding (€ 12,5 miljoen).

-Wijkaanpak, maatschappelijke investeringen en groen (€ 11 miljoen).

-Rode Loper: aanpak entree stad vanaf Centraal Station (€ 11,8 miljoen).

-Olympische ambitie (€ 2 miljoen).

-ICT (€ 18 miljoen).

-Broedplaatsen (€ 1 miljoen).

-Burgerschap en Participatie (€ 1,6 miljoen).

-Evenementen (inclusief sport) (€ 3 miljoen).

Investeringen en uitgaven zijn:

-Tunnelveiligheid (€ 21,6 miljoen).

-Onderwijshuisvesting (€ 10, 4 miljoen).

-Behoud WSW-ers voor Stadsarchief (0,3 miljoen).

-Publieke nieuwsvoorziening/AT5  (€ 3,1 miljoen).

-Veiligheid: pleinenaanpak, Top600, voetbalwet (€ 1,6 miljoen).

De gemeenteraad spreekt in de komende weken over de voorstellen van het college. Op 20 juni 2012 zal de gemeenteraad over de kadernota besluiten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.