Bijgewerkt: 2 maart 2024

Anders afval inzamelen in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-09-2017

Peter Bot (BBA) wethouder Duurzaamheid, afvalbeheer, milieu en energie informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen, dat het College B en W gaat het project Anders (huishoudelijk afval) Inzamelen in 2018 invoeren in de stad:

'Geachte raadsleden,

U heeft de Grondstoffenvisie 2017 – 2021 en het daaruit voortgekomen Grondstoffenplan 2017 – 2021 unaniem goedgekeurd. Het startsein voor Omgekeerd Inzamelen dat we in- middels Anders Inzamelen noemen en in 2018 gaan invoeren. Graag informeer ik u over het proces van en de communicatie over de nieuwe manier van huishoudelijk afval inzamelen. Het doel is om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Nu is dat nog zo’n 200 kg per persoon. We streven naar maximaal 100 kg restafval per persoon in 2021. Dat betekent, dat Amstelveners dan 75% van hun huishoudelijk afval sorteren. Dat is nu 54%. Hoe beter ons afval wordt gesorteerd, hoe meer we kunnen hergebruiken. Sorteren maakt ons afval waardevol. Dat past in onze visie om een duurzame gemeente te zijn.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2017)

Peter Bot (BBA) wethouder Duurzaamheid, afvalbeheer


Anders Inzamelen. In de loop van 2018 gaan we huishoudelijk afval anders inzamelen. Belangrijkste verandering is, dat we het restafval ondergronds gaan inzamelen en Amstelveners hun restafval wegbrengen. In april starten we in een deel van Westwijk, waarna we fasegewijs de wijzigingen doorvoeren in heel Amstelveen. In november 2018 is naar verwachting het project afgerond en is Anders Inzamelen een feit.

Communicatie. Begin volgende week ontvangen alle huishoudens (met uitzondering van bewoners van Uilenstede, daar wordt een apart communicatietraject voor ingezet) een brief met informatie over de locaties van de nieuwe ondergrondse containers en de toewijzing van ondergrondse restafvalcontainers. Doel van de brief is ook om onze inwoners te wijzen op de mogelijkheid om te reageren op de locatie van ondergrondse containers en de toegewezen restafvalcontainer. We voegen er een nieuwsbrief bij met achtergrondinformatie en informatie over het sorteren van afval. Zowel in het Nederlands als in het Engels. We organiseren ook vier voorlichtingsbijeenkomsten in het raadhuis. Daarnaast maken we op onze website een pagina met extra tweetalige informatie aan: www.amstelveen.nl/anders_inzamelen. Inwoners kunnen al hun vragen per e-mail stellen aan andersinzamelen@amstelveen.nl. Bellen kan natuurlijk ook. Tot slot maken we zoveel mogelijk gebruik van pictogrammen op de stickers van de ondergrondse containers.

Zienswijzen. Het ontwerp Locatieplan voor ondergrondse containers is vandaag door B en W vastgesteld. In dit plan staat op welke plaatsen de nieuwe ondergrondse containers komen en  aan welke ondergrondse restafval containers de huishoudens zijn toegewezen. Bij de keuze van nieuwe containerlocaties hebben we zorgvuldig rekening gehouden met zaken zoals bereikbaarheid voor onze inwoners, bereikbaarheid voor de vrachtwagen die de container moet legen en ondergrondse kabels en leidingen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Ondergrondse afvalcontainers in Elsrijk


Amstelveners ontvangen bij hun brief een kaartje met de locatie van de aan hun huishouden toegewezen restafvalcontainer. Op het andere kaartje staat waar ondergrondse wijk- containers voor plastic, metaal (-blik) en drinkpakken (PMD) voor de hoogbouw staan. Als een inwoner het niet eens is met de locatie van de toegewezen restafvalcontainer, of met de locatie van een nieuw te plaatsen ondergrondse container dan kan hij/zij een zienswijze indienen. In de brief staat hoe dat moet.

Planning. In de komende maanden vervangen we eerst de huisjes van de oude ondergrondse containers. Na het vaststellen van het definitieve Locatieplan door B en W nà inspraak, beginnen we naar verwachting in december dit jaar met het gefaseerd plaatsen van de nieuwe ondergrondse containers. Als alle ondergrondse containers zijn geplaatst, starten we in april 2018 fasegewijs met Anders Inzamelen. Inwoners ontvangen hierover tijdig informatie. Bij hun brief zit de Afvalpas, waarmee zij hun ondergrondse restafvalcontainer kunnen openen. In november 2018 is naar verwachting Anders Inzamelen in heel Amstelveen ingevoerd.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Peter Bot wethouder'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.