Bijgewerkt: 21 september 2021

Antwoord van staatssecretaris Dekker over de kritiek op de rekentoets

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid / Onderwijsblad
21-01-2015

Aanleiding: 'Te talig, infantiel en irrelevant. Dat vindt wiskundeleraar Karin den Heijer van de rekentoets. Scholieren struikelen er massaal over. Achteraf discussiëren over de vragen mag niet. Deze blijven namelijk voor iedereen geheim.' Lees verder: 'Weg met de rekentoets' (pdf 2 pagina’s)

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2015)

Sander Dekker, (VVD) staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Tanja Jadnanansing (PvdA) over de kritiek op de rekentoets van een wiskundedocent in het Onderwijsblad.

Vragen van het lid Jadnanansing (PvdA) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de kritiek op de rekentoets van een wiskundedocent in het Onderwijsblad (ingezonden 28 november 2014)

1. Kent u het artikel ‘Weg met de rekentoets’?1

1 http://www.aob.nl/kixtart/modules/absolutenm/articlefiles/51037-10-11.pdf

Ja.

2. Hoe beziet u de opmerking van de wiskundedocent in het artikel, dat de rekentoets “een intelligentietest, een ogentest en een concentratietest” zou zijn?

In de opmerking, dat de rekentoets “een intelligentietest, een ogentest en een concentratietest” zou zijn, kan ik mij niet vinden. De rekentoets maakt inzichtelijk, hoe een leerling presteert op rekenen ten opzichte van de vastgestelde referentieniveaus voor de schoolsoort, waar hij/zij onderwijs volgt. Conform de referentieniveaus wordt getoetst, of een leerling rekenvaardigheden paraat heeft en of hij/zij deze functioneel, dat wil zeggen in realistische situaties, kan toepassen.

3. Deelt u de opvatting, dat het absoluut noodzakelijk is, dat de rekentoets op steun vanuit het onderwijsveld kan rekenen en specifiek op steun van (wiskunde)docenten? Zo ja, hoe verhoudt dit zich tot de opvatting die wordt geuit in het artikel ‘Weg met de rekentoets’?

Er is brede steun in het onderwijsveld voor het verbeteren van het rekenniveau van leerlingen, zoals mevrouw Den Heijer zelf ook aangeeft in het artikel. Ik ben van mening, dat de rekentoets een belangrijk instrument is, dat bijdraagt aan de verbetering van de rekenvaardigheden van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) en daarmee zorgt voor een betere aansluiting op vervolgopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs en in het hoger onderwijs.

Aan de totstandkoming van de rekentoets werkt een groot aantal (wiskunde) docenten mee. Dit gebeurt onder andere door deelname van circa 100 vo- en mbo-docenten aan commissies van het CvTE en Cito (vaststellingscommissies, constructiecommissies en syllabuscommissie) en ruim 500 vo-docenten aan enquêtes.

Het Steunpunt taal en rekenen vo, dat scholen ondersteunt bij de intensivering van het taal- en rekenonderwijs, betrekt en bereikt eveneens veel scholen en docenten in door hen georganiseerde bijeenkomsten en via het intensiveringstraject rekenen vo en ervaart daarbij een grote positieve betrokkenheid van docenten. Ook tijdens dagelijkse contacten via de helpdesk bespeuren zij een grote betrokkenheid van docenten en rekencoördinatoren.

Ik zie ook in mijn eigen bezoeken aan scholen draagvlak voor de verdere verbetering van rekenen en de rekentoets, er wordt door vele docenten en scholen op dit moment een grote inspanning geleverd om leerlingen goed op de toets voor te bereiden. Meermalen wordt daarbij benadrukt, dat de rekentoets zorgt voor de noodzakelijke “druk op de ketel”. Dit sterkt mij in de gedachte dat we, met alle maatregelen die we al genomen hebben en nog zullen nemen, op de goede weg zijn om het niveau van het rekenen verder te verbeteren.

4. Is er volgens u onder docenten voldoende draagvlak voor de rekentoets en kunt u dit nader onderbouwen? Kunt u toelichten welke opvatting de onderwijsvakbonden, volgens u, hebben over de rekentoets?

Zie mijn antwoord op vraag 3. In het invoeringstraject van de referentieniveaus taal en rekenen zijn de onderwijsvakbonden geen directe gesprekspartner.

5. Herinnert u zich de antwoorden op eerdere vragen naar aanleiding van het bericht “Rekentoets niet meetellen”2, waarin u stelde, dat de invoering van een rekentoets/-examen richting geeft aan kwaliteitsverbetering van het rekenonderwijs”? Hoe verhoudt deze opmerking zich tot de kritiek vanuit het veld, dat de rekentoets niet de rekenvaardigheden van jongeren toetst?

Ja, die herinner ik me. Zoals gezegd in het antwoord op vraag 3, beschouw ik de rekentoets als een belangrijk instrument in het meten en de verbetering van de rekenvaardigheden van leerlingen. Ik ben het dan ook oneens met de opmerking, dat de rekentoets de rekenvaardigheden van jongeren niet toetst: wél is de toets in de afgelopen periode steeds verder verbeterd, bijvoorbeeld door de toets in te korten, en de verhouding contextrijk – contextarm aan te passen ten faveure van dat laatste.

6. Bent u bereid om in overleg met het onderwijsveld nadrukkelijk te kijken naar de rekentoets en de positie, daarvan in de slaag-/zakregeling? Zo nee, hoe denkt u dan steun in het veld te verkrijgen voor de invoering van de rekentoets?

De verbetering van het rekenniveau is van meet af aan een gezamenlijke opdracht geweest van het onderwijsveld, de sectororganisaties en de politiek. Vanaf het moment, dat is besloten tot de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen en in de jaren die daar op volgden, is er voortdurend overleg gevoerd. Zowel met uw Kamer, als met het onderwijsveld en met de sectorraden. Op basis van deze gesprekken, maar vooral ook op basis van de uitkomsten van de pilottoetsen de afgelopen jaren, is een aantal aanpassingen in zowel het proces als de inhoud van de rekentoets doorgevoerd.

Over een mogelijke tijdelijke aanpassing van de positie van de rekentoets in de slaag/zak-regeling heeft de commissie verantwoorde invoering rekentoets zich gebogen. Uw Kamer is hierover op 17 december 2014 geïnformeerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.