Bijgewerkt: 28 november 2022

B en W Amstelveen ontraadt een park in de Noorder Legmeerpolder

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-02-2018

Beantwoording motie Onderzoek Park De Scheg/Noorderlegmeer door Bas Eenhoorn burgemeester van Amstelveen:

'Geachte raad,

Uw raad heeft op 19 juli 2017 een motie aangenomen voor een onderzoek naar de mogelijkheid van een nieuw park in de Scheg en/of de Noorder Legmeerpolder (bijlage 1). In de motie werden hierbij de volgende overwegingen aangegeven: Met de mogelijke realisatie van een stadspark in De Scheg en/of Noorderlegmeer de in het Groenstructuurplan benoemde hoofdgroenstructuur van Amstelveen, met zijn karakteristieke groene parkachtige uitstraling en aantrekkelijke leefomgeving, ver- der wordt versterkt. Een park in De Scheg en/of Noorderlegmeer daarnaast zou kunnen bijdragen aan een betere stadsparkrecreatie balans tussen noord en zuid Amstelveen, specifiek ten behoeve van een substantiële inwonersgroep in en rondom Westwijk. Zeker met het oog op toekomstige (woon)ontwikkelingen in het gebied ten zuiden van de A9.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Bas Eenhoorn burgemeester van Amstelveen


Financiële verkenning. Met het oog op de financiële haalbaarheid van een park in de Noorderlegmeerpolder ten zuiden van de Scheg is een normatieve raming opgesteld voor de realisatiekosten van een park. Hierbij is een aanname gedaan over de grootte van het park: 10 hectare, dat is tweemaal de grootte van het Broersepark. De omvang en aard van het groen is vergelijkbaar met de recreatieparken die in de Middelpolder zijn gerealiseerd. Verder is gekeken naar drie locaties en twee typen parkinrichting: een bosrijke invulling en een parkachtige open structuur. De volgende locaties zijn onderzocht (zie ook bijgaande kaart, bijlage 2): de locatie die in de structuurvisie is aangemerkt als ‘mogelijke uitbreiding sport/glastuinbouw’, gelegen ten oosten van de Legmeerdijk; een locatie aan de noordkant van het akkerland gelegen ten westen van de Bovenkerkerweg; een locatie die in de structuurvisie is aangemerkt als ‘sportvelden’, gelegen aan de Legmeerdijk. Uit dit onderzoek blijkt, dat de realisatiekosten van de ‘bos-variant’ varieert tussen de 4 en 8,1 miljoen euro. De realisatie van de park-variant varieert tussen de 6 en 10,2 miljoen euro. De aangehouden marge is verbonden met de grondwaarde. In de kostenraming zijn de beheerlasten voor een periode van 10 jaar meegenomen.

Uitgangspunten groen in de wijken. In de motie wordt verondersteld, dat in Westwijk en meer in het algemeen, in Amstelveen Zuid, minder groen aanwezig is als in Amstelveen Noord. Hierna gaan we kort in op de uitgangspunten voor groen in de wijken van Amstelveen. Het Amstelveense groen is per wijk anders van omvang en kwaliteit. Per gebied zijn keuzes gemaakt op basis van zaken zoals:

-de ligging van de wijk ten opzichte van recreatiegebieden;

-het gewenste woonmilieu. Zo levert hoogbouw vaak grotere groeneenheden op vanwege de grotere afstand tussen de gebouwen;

-de gewenste functie van het groen in de wijk, zoals buurtgroen, doorgaand groen langs waterpartijen en wegen, heemgroen of groen voor sportvelden.

Amstelveen heeft bij de ontwikkeling van Westwijk gewerkt met een ontwerpnorm van 77 m² openbaar groen per te ontwikkelen woning. Deze norm is destijds gebaseerd op het gerealiseerde groen in de wijken Groenelaan, Waardhuizen en Middenhoven en omvat zowel het wijkgroen als het bovenwijkse groen (zoals een aantal parken en doorgaande groene verbindingen). In Westwijk is ervoor gekozen het groen niet te concentreren in een wijkpark, zoals bij Middenhoven, maar het groen zoveel mogelijk in de buurten op te nemen. Uit een analyse van het groen (inclusief sportvelden) in Amstelveen Noord en Amstelveen Zuid blijkt dat in Noord sprake is van circa 80 m2 groen per woning en in Zuid van circa 90 m² groen per woning.

Groen in de nieuwe woonwijk De Scheg. In De Scheg is geen stadspark voorzien, maar wel veel aandacht voor groen. Wanneer we kijken naar het groen, dat op het ogenblik is gepland in de Scheg, dan wordt voldaan aan dezelfde ontwerpnorm als voor de ontwikkeling van Westwijk. Daarnaast is aan de zuid- kant van de Scheg een parkstrook ontworpen dat tevens dient als natuurcompensatiegebied voor de rugstreeppad. In deze parkstrook zal recreatief medegebruik mogelijk worden. Indien we dit groen ook meenemen in de berekening, dan wordt meer dan 125 m² groen per woning gerealiseerd.

Stadspark. Een stadspark kan worden gedefinieerd als een groene oase in een stedelijk gebied, met als voornaamste doelgroep bezoekers en recreanten uit de stad waarin het park is gelegen. Een stadspark vormt de 'groene longen' van de stad. Voorbeelden van stadsparken zijn het Amsterdamse Bos en het Vondelpark of de parken Sonsbeek en Zypendaal in Arnhem. Amstelveen kent geen echt lokale stadsparken, omdat het een suburbaan (randstedelijk) gebied is, met groen dooraderd. Wel functioneert het Amsterdamse Bos als stadspark voor Amstelveners.Combinatie met sportpark Legmeer. Bij het ontwerpen van het sportpark Legmeer kan een robuuste groene structuur worden ontwikkeld. Op zo’n wijze, dat het gebied ook aantrekkelijk wordt als wandelgebied voor bewoners uit Westwijk. In Amstelveen kennen we een soortgelijk gebied: de sportvelden gelegen in het noordelijk deel van de Middelpolder kennen een groene dooradering met wandelpaden. Hier wordt door recreanten goed gebruik van gemaakt.

Conclusie. Hoewel wij positief staan tegenover de ontwikkeling van groen in Amstelveen ontraden wij de realisatie van een park in de Noorder Legmeerpolder ten zuiden van de scheg/Westwijk omdat:

-een park ten zuiden van Westwijk/de Scheg niet noodzakelijk is om voldoende groen in de wijken Westwijk en de Scheg te realiseren;

-een park ten zuiden van Westwijk/ de scheg niet noodzakelijk is om balans te brengen tussen het groen in Amstelveen Noord en Zuid;

-hiermee geen stedelijk park zou worden ontwikkeld, maar een recreatiepark zoals er gerealiseerd zijn in de Middelpolder;

-de realisatie van een park ten zuiden van de Scheg tussen de 4 en 10 miljoen euro zou kosten.

Verder merken wij op, dat een bomenrijk park in de Legmeerpolders roofvogels zal aantrekken. Dit is een ontwikkeling die zich minder goed verhoudt tot het behoud en versterking van het weidevogelgebied in de Bovenkerkerpolder.

Wij stellen voor: ons te blijven inzetten een uitbreiding van de stad met de Scheg, waarin voldoende groen is opgenomen en waarin bovendien aan de zuidrand een parkstrook is aan- gelegd waar recreatief medegebruik mogelijk zal zijn; bij een toekomstige ontwikkeling van een sportpark in de Legmeerpolder groene verbindingen te realiseren, zodat het gebied ook voor wandelaars aantrekkelijk wordt.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris,  de burgemeester,

drs. H.H. Winthorst     drs. H.B. Eenhoorn

Doelstelling Scheg. De Scheg is de laatste echte uitbreidingswijk van Amstelveen in het zuidelijke deel van Westwijk aan de andere kant van de J.C. (Jan Christiaan) van Hattumweg. Het doel is om een bijzonder woonmilieu van te maken met een Amstelveense identiteit. De Scheg wordt een duurzame woonwijk met meer dan 1000 woningen. De wijk wordt energiezuinig en duurzaam en de openbare ruimte krijgt een groene identiteit met daarbinnen een centrale singel en een groene randzone. Er zullen vooral woningen worden gebouwd die bijdragen aan de doorstroming in de Amstelveense woningvoorraad. Ook is er ruimte voor een aanzienlijk aandeel woningen in de middeldure (huur)sector. Tot slot komt er veel ruimte voor toekomstige bewoners om zelf hun huis te bouwen.  Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.