Bijgewerkt: 25 juli 2024

B en W van Amstelveen wil OZB-tarief naar beneden bijstellen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-11-2012

Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen wil het tarief voor de Onroerend Zakenbelasting (OZB) naar beneden bijstellen nu de definitieve WOZ-waarden bekend zijn. Uit cijfers blijkt, dat de waardedaling van huizen minder is dan verwacht. Naar verwachting behandelt de gemeenteraad dit voorstel in december.

Het college legt het tarief OZB jaarlijks vast in de tarievennota. Omdat deze nota in november gelijktijdig met de begroting door de gemeenteraad behandeld moet worden en de WOZ-waarden voor huizen en kantoren dan nog niet definitief beschikbaar zijn moet gerekend worden met geschatte bedragen.

Zo ging het college uit van een waardedaling van het onroerend goed van 5 procent voor woningen en 15 procent voor niet woningen zoals kantoren. Nu de hertaxatie is afgerond blijkt dat de gemiddelde waarde voor woningen zijn gedaald met 3 procent en voor niet bedrijven en kantoren met 7,5 procent.

Opbrengst OZB in 2013 € 18,4 miljoen

De gemeente Amstelveen moet voor 2013 € 18,4 miljoen euro binnen halen aan OZB. Om dit voor elkaar te krijgen kijkt de gemeente naar de waarde van het onroerende goed in de gemeente. Wanneer de gemiddelde waardeontwikkeling van het onroerend goed daalt wordt het tarief verhoogd om deze waardedaling te compenseren. Omgekeerd betekent dit ook dat indien de gemiddelde WOZ-waarde stijgt het OZB tarief (compenserend) daalt.

WOZ-waardeontwikkelingen worden dus gecompenseerd door tegengestelde tariefsontwikkelingen. De gemiddelde Amstelvener merkt hier weinig van als de rekening op de deurmat valt. 

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder Herbert Raat (VVD)


Herbert Raat (VVD) wethouder financiën:'Het college kiest ervoor om de OZB alleen aan te passen aan de inflatie. Zo stijgen de lasten minimaal en kan het voorzieningenniveau in de gemeente op peil blijven. Van het Rijk zouden we de OZB nog met € 8 miljoen mogen verhogen, maar dat vinden we onbespreekbaar. In deze lastige tijden hebben Amstelveners en ondernemers het al moeilijk en dan moet je terughoudend zijn met lastenverzwaring. Het liefste zouden we het tarief willen verlagen, maar dan moeten we verder bezuinigen op bijvoorbeeld veiligheid, groen of sport en dat willen we niet.'

De vaststelling van de WOZ-waarde vindt nauwgezet plaats en is zo veel mogelijk gebaseerd op recente huizenverkopen van vergelijkbare woningen in dezelfde wijk, dan wel vergelijkbare woningen in een aanliggende wijk. Gemeenten dienen in de OZB-aanslag uit te gaan van de WOZ-waarde per 1 januari van het voorgaande jaar. De aanslag OZB 2013, is dan ook gebaseerd op de WOZ-waarde van 1 januari 2012. De Waarderingskamer houdt landelijk toezicht op de wijze waarop gemeenten de WOZ-waarde vaststellen.

Deze onafhankelijke instelling toets het proces van waardebepaling. Er mogen alleen WOZ-beschikkingen worden opgelegd, nadat de Waarderingskamer daarvoor toestemming heeft gegeven.

OZB?

Onroerendezaakbelasting (ozb) is in Nederland een belasting, dat door gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. De wet maakt verder een onderscheid tussen onroerende zaken en roerende zaken. Onroerende zaken zijn zaken die niet kunnen worden verplaatst. Een voorbeeld is een stuk grond.

WOZ?

Wet waardering onroerende zaken (afgekort Wet WOZ) is een Nederlandse wet die in 1994 is aangenomen. De WOZ regelt de waardering van alle onroerende zaken in Nederland ten behoeve van belastingheffing.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.