Bijgewerkt: 27 februari 2024

Basisbakket televisiezenders niet veranderd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Casema
15-03-2006

De lokale programmaraad Amstelveen adviseert kabelexploitant Casema het huidige basispakket televisiezenders voort te zetten. De programmaraad heeft een breed pakket samengesteld, waarbij rekening gehouden wordt met verschillende genres, maar ook met verschillende talen en actualiteiten. Inwoners van Amstelveen kunnen tot uiterlijk 28 april 2006 bij de programmaraad reageren op het basispakket.

De lokale programmaraad Amstelveen moet bij haar advisering rekening houden met de zgn. ‘must-carry’ zenders. Dit zijn zenders die verplicht in het basispakket doorgegeven moeten worden. De overige vrije ruimte, in totaal acht zenders, kan de programmaraad invullen. Het voorlopig advies voor het wettelijk basispakket voor televisie ziet er als volgt uit:

‘Must-carry’ zenders:

1. Nederland 1

2. Nederland 2

3. Nederland 3

4. VRT TV1

5. België KETNET / Canvas

6. RTV-NH (regionaal) (versie Amsterdam)

7. STRAAL (lokaal)

Door de programmaraad ingevulde zenders:

8. ARD

9. ZDF

10. TVE Internacional

11. BBC 2

12. TV5

12. TV5 6. RTV-NH (regionaal) (versie Amsterdam)

13. AT5

14. Euronews en Arte

15. BBC 1

De programmaraad heeft in haar advies rekening gehouden met alle voorkomende doelgroepen in de gemeente Amstelveen. Ook is gekeken naar een evenwichtige verdeling van de programmering als het gaat om de taal waarin wordt uitgezonden.

Verder geeft de programmaraad aan dat AT5 een populaire zender is in de gemeente Amstelveen en een goede bijdrage levert aan de regionale informatievoorziening. De Amsterdamse versie van RTV-NH sluit aan bij de wensen en behoeften van de Amstelveense samenleving.

De zender Arte biedt een uniek genre: cultuur, films en documentaires. De zender Euronews waarborgt in het basispakket het genre nieuws en actualiteiten wereldwijd. De programmaraad is net als vorig jaar van mening dat Arte en Euronews op één frequentie uitgezonden kunnen worden. Reden is dat beide zenders bijdragen aan een veelzijdig televisieaanbod. Het voorstel is dat Arte zal uitzenden tussen 12.00 uur en 03.00 uur en Euronews op de overige uren.

Reageren?

Inwoners van de gemeente Amstelveen kunnen tot uiterlijk 28 april 2006 reageren. Per e-mail: programmaraad@amstelveen.nl. Per post: gemeente Amstelveen, t.a.v. ambtelijk secretariaat lokale programmaraad Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen.

Aanvullend pakket

De lokale programmaraad Amstelveen heeft in haar vergadering van 28 februari jl. besloten dit jaar ook een vrijblijvend advies te geven over het aanvullende pakket voor de gemeente Amstelveen. Het advies wordt samengesteld in de vergadering van de lokale programmaraad Amstelveen van 9 mei 2006.

Wat is een programmaraad?

Een programmaraad brengt in de meeste gevallen jaarlijks aan Casema een advies uit over het wettelijk budgetpakket. Het gaat hier om 15 televisie- en 25 radiozenders. Bij de selectie van de zenders door de programmaraad geldt dat het budgetpakket een pluriforme samenstelling moet hebben. Dit betekent dat de programmaraad rekening dient te houden met de onder de bevolking levende voorkeuren. De programmaraad is een onafhankelijk adviesorgaan.

In de Mediawet is vastgesteld dat een kabelbedrijf verplicht is om de zenders die de programmaraad adviseert ook daadwerkelijk in het pakket op te nemen. Een kabelbedrijf kan alleen van het advies afwijken, indien zij zwaarwegende bezwaren heeft.

De programmaraad bestaat uit inwoners van de gemeenten waarvoor de betreffende programmaraad adviseert. Zij worden door hun gemeente geworven en worden in de meeste gevallen voor een periode van vier jaar benoemd. Zij zijn allen kabelabonnee, hebben geen binding met de gemeente, Casema of programma-aanbieders. De samenstelling van de programmaraad dient representatief te zijn voor de belangrijkste in de gemeente(n) voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen en een redelijke afspiegeling te vormen van de bevolking in de gemeente(n) naar leeftijd, sexe, etnische en culturele achtergrond.

De programmaraad is voor u als kijker en luisteraar in het leven geroepen en kan door middel van suggesties in haar volgende advies rekening houden met uw wensen!

Vragen of suggesties kunt u kenbaar maken aan de programmaraad voor uw gemeente. Dat kan schriftelijk en vaak ook per e-mail. De benodigde adressen (post-, e-mail- en internet-) vindt u op de overkoepelende website van alle Nederlandse programmaraden: www.kabelraden.nl. De adressen staan ook op de teletekst van het Casema Service Kanaal in uw regio (kijk op TT-pagina 400 en verder).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.