Bijgewerkt: 18 mei 2024

Beantwoording van de motie 'Beschermde status Bovenkerkerpolder'

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-11-2016

Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening beantwoordt de motie 'Beschermde status Bovenkerkerpolder' van gemeenteraadsleden Paul Feenstra (VVD) en Ruud Oord (BBA):

In de raadsvergadering van 13 juli 2016 is de motie ‘Beschermde status Bovenkerkerpolder’ ingediend. Naar aanleiding van deze motie heeft op dinsdag 27 september 2016 een gesprek plaatsgevonden tussen indieners van de motie, de heren Feenstra en Oord, en wethouder Bot en ambtelijke ondersteuning. Onderstaand vindt u een overzicht van de besproken punten en het advies hierin van het college.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening


Bestaande beleidsstukken Bovenkerkerpolder, waarin het behoud van kwaliteit, diversiteit en openheid van de Bovenkerkerpolder is vastgelegd:

-Door de Bovenkerkerpolder loopt een Ecologische Verbindingszone. De Bovenkerkerpolder maakt daardoor deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (Voorheen  de Ecologische Hoofdstructuur).

-In 2004 is de Bovenkerkerpolder als onderdeel van het Groene Hart aangewezen als Nationaal Landschap.

-In de provinciale Structuurvisie 2040 is de Bovenkerkerpolder aangemerkt als droogmakerijenlandschap, veenrivierenlandschap en weidevogelleefgebied.

-De provinciale Ruimtelijke Verordening staat geen uitbreiding toe van woningbouw in de Bovenkerkerpolder.

Bovenstaande is juridisch vastgelegd in het Bestemmingsplan Landelijk gebied. In de juridisch bindende regels van het bestemmingsplan zit een aanlegvergunningenstelsel ten behoeve van behoud van diversiteit, kwaliteit en openheid van de Bovenkerkerpolder. Buiten de agrarische bouwkavels is geen bebouwing toegestaan.

(On)mogelijke beschermingsregimes

Unesco werelderfgoed. Contact gehad met Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (mw. van Meeteren). Er bestaat een werelderfgoed-comité van deskundigen die inventarisaties maken en eventuele nominaties van nationale sites doen op basis van strenge criteria. De Bovenkerkerpolder zal naar verwachting niet aan deze criteria voldoen.

Rijksmonument, of Rijksbeschermd dorpsgezicht:

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wijst niet meer aan (m.u.v. objecten van na 1965). Verzoeken tot aanwijzing kunnen niet gedaan worden.

Provinciaal monument. Contact gehad met Provincie Noord-Holland (mw. Mattheij-Pos). De provincie wijst in zeer beperkte mate nog provinciale monumenten aan. In principe moeten deze dan ook nog vallen binnen de structuurdragers van provinciaal belang (zie de leidraad Landschap en Cultuurhistorie). Een polder behoort hier zeker niet toe.

Gemeentelijk monument, of gemeentelijk beschermd dorpsgezicht: Dit behoort in theorie tot de mogelijkheden. Het college is bevoegd gemeentelijke monumenten van lokaal en algemeen belang aan te wijzen. De raad is sinds de onlangs vastgestelde Erfgoedverordening bevoegd gemeentelijke beschermde dorpsgezichten aan te wijzen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Boerderij met koeien in de Bovenkerkerpolder op 30 augustus 2014


Standpunt

Hoewel het aanwijzen van de gehele Bovenkerkerpolder als gemeentelijk monument, of gemeentelijk beschermd dorpsgezicht theoretisch tot de mogelijkheden behoort, heeft het als extra beschermingsregime weinig toegevoegde waarde. De bestaande gemeentelijke en provinciale beleidsstukken, en met name het gemeentelijke bestemmingsplan Landelijk Gebied, zijn alle zeer conserverend en staan geen toevoegingen van bebouwing toe. Ook de provincie staat geen (woning)uitbreiding toe in de Bovenkerkerpolder en heeft juridische instrumenten om dat ook actief tegen te gaan. Een aanwijzing als beschermd dorpsgezicht moet worden vastgelegd in het bestemmingsplan. Datzelfde bestemmingsplan staat nu al geen bebouwing toe, waardoor het aanwijzen als beschermd dorpsgezicht voornamelijk een symbolische waarde heeft. De meest historische waardevolle bebouwing in de Bovenkerkerpolder geniet bovendien reeds een monumentale bescherming.

Daarbij is te verwachten, dat een aanwijzing als monument, of een gemeentelijk beschermd dorpsgezicht, op vele bezwaren van grondeigenaren (vooral agrariërs en strategisch grondbezitters) zal stuiten, ook al verandert er niets in de regelgeving en beperkingen. Men zal een monumentale aanwijzing altijd interpreteren als een inperking van de mogelijkheden en ongewenste bemoeienis met hun grondeigendom.

De juridische procedure om de Bovenkerkerpolder als monument, of beschermd dorpsgezicht aan te wijzen gaat naar alle waarschijnlijkheid jaren duren en zal veel vragen van ambtelijke capaciteit. Daar zal extra budget voor beschikbaar moeten komen. Bovendien is zowel aanwijzing als afvoering van een gemeentelijk monument een collegebevoegdheid: een volgend college kan de Bovenkerkerpolder door middel van een collegebesluit ook weer afvoeren van de monumentenlijst, en heeft daarvoor geen akkoord van de raad nodig.

Naar onze mening is met de huidige regelgeving de Bovenkerkerpolder afdoende beschermd.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, drs. H.H. Winthorst, wnd., de burgemeester, mevrouw drs. M.M. van ’t VeldAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.