Bijgewerkt: 3 december 2021

Beëdiging van de nieuwe burgemeester van Amstelveen, Mirjam van 't Veld

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-07-2014

Verslag van de buitengewone vergadering van de raad der gemeente Amstelveen, gehouden in de Schouwburg aan het Stadsplein, op donderdag 3 juli 2014 om 20.00 uur.

Aanwezig:
Voorzitter: mr. J.G. Bulsing (plaatsvervangend voorzitter)
Burgemeester: mevr. drs. M.M. van 't Veld
Griffier: mevr. drs. P. Georgopoulou
Wethouders: P.A. Bot, J.N. Brandes, H.J.W. Raat, mevr. mr. M. Veeningen,
Voorts aanwezig: jhr. mr. P.A.C. Beelaerts van Blokland, mr. G.J. de Graaf, jhr. mr. W.H.D. Quarles van Ufford, J.W. Remkes, commissaris van de Koning,  mr. E.E. van der Laan

Raadsleden:
VVD: mr. J.G. Bulsing, R. Ellermeijer RA, drs. P.M. Feenstra, mr. V.L.M. Frequin, mevr. I.T. Gast, mr. C.J. Noomen, T.P. Ponjee MSc, R. Snoek, W.B. Vervenne.
D66: T. Aslanjan, drs. F.P. Berkhout CMA CPC, mevr. drs. F.C. Gordon, drs. P. Meinhardt, H. van der Steenhoven, mevr. J.M.L. van der Vet, ing. E. van der Waal, mr. drs. R. Zuidbroek.
GroenLinks: A.A.M. Boomgaars BSc, M. Kortekaas, mevr. drs. S.W. Kruijer, mevr. drs. T.K. van Wijnen.
BBA: ing. J.W. Bakker, R.K. Oord, mevr. E.A. Petiet MSc, mevr. L. Roos
SP: P.M.J. Adriaans, mevr. M. Casadei, J.L.M. van Erp
PvdA: drs. H.J. van den Bergh, mevr. drs. P.A. van Mourik, mevr. mr. E.C. Veenboer
CDA: mevr. A.A.J. van Engelen, F.A.M. van Groeningen, drs. J.P.W. Groot
OCA: C.A. Spinhoven, mevr. J.C.E. Tang
ChristenUnie: mevr. mr. J.A. Koops
Afwezig: -

Foto Amstelveen
(Foto Annemarieke Verheij - 2014)

Hans Bulsing, (VVD) plaatsvervangend voorzitter tijdens zijn toespraak


Opening
De voorzitter: Dames en heren, als plaatsvervangend voorzitter van de raad open ik deze buitengewone raadsvergadering van de raad van de gemeente Amstelveen, vandaag gehouden in de schouwburg van Amstelveen, voor de installatie van de nieuwe burgemeester van Amstelveen, mevrouw Van 't Veld. Allereerst heet ik de leden van de raad van harte welkom. Een bijzonder welkom uiteraard voor de nieuwe burgemeester, mevrouw Van 't Veld, haar echtgenoot en familie. Voorts een welkom voor de heer Remkes, commissaris van de Koning in de provincie, die aanstonds de beëdiging van de nieuwe burgemeester zal uitvoeren. Ook verwelkom ik graag de eerdere burgemeesters van Amstelveen, de heer Beelaerts van Blokland, de heer Quarles van Ufford en de heer De Graaf met echtgenote. Ook de heer Van der Laan, burgemeester van Amsterdam, van harte welkom en fijn, dat u er bent.

Foto Amstelveen
(Foto Annemarieke Verheij - 2014)

Raadsgriffie Pascale Georgopoulou en Hans Bulsing, (VVD) plaatsvervangend voorzitter voorbereiden de beëdiging van de nieuwe burgemeester van Amstelveen op het podium van Schouwburg Amstelveen


1. Installatie burgemeester mevrouw drs. M.M. van 't Veld.
De voorzitter: Ingekomen is het Koninklijk Besluit van 14 juni 2014, houdende de benoeming van mevrouw drs. M.M. van 't Veld tot burgemeester van Amstelveen. Ik verzoek de griffier dit Koninklijk Besluit voor te lezen. Mevrouw Georgopoulou: Het Koninklijk Besluit luidt:
"Wij, Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, et cetera,
Op voordracht van onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 juni 2014; nr 2014-0000305062, Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties/ Directie Arbeidszaken Publieke Sector/Afdeling Politieke Ambtsdragers; Gelet op artikel 61 eerste lid van de Gemeentewet;
hebben goedgevonden en verstaan met ingang van 3 juli 2014 te benoemen tot burgemeester der gemeente Amstelveen Mevrouw drs. M.M. van 't Veld, met gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester van Stichtse Vecht." Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met uitvoering van dit besluit.
Getekend te 's-Gravenhage op

Willem-Alexander.

De voorzitter: Mag ik de commissaris van de Koning uitnodigen over te gaan tot de beëdiging? De heer Remkes: Dames en heren, leden van de raad, hartelijk welkom bij deze bijzondere raadsvergadering. Een speciaal woord van welkom, vanzelfsprekend, aan mevrouw Van 't Veld en haar familie. De feestelijke aanleiding voor deze bijeenkomst is namelijk haar benoeming tot burgemeester van Amstelveen. Om te beginnen wil ik mijn waardering uitspreken voor de buitengewoon zorgvuldige procedure die de vertrouwenscommissie en de gemeenteraad hebben gevolgd om tot deze installatie te komen. Zeer veel waardering; dat zien wij soms ook wel eens anders.

Een mensenmens. Dat was onlangs de kop boven een interview met Mirjam van 't Veld in Het Parool. Het is eigenlijk niet zo'n mooi woord: mensenmens. Het is echter wel een woord met een mooie betekenis. Vandaar, dat ik het toch noem. De kwaliteiten die het woord uitdrukt zijn belangrijke elementen voor een goede vervulling van het ambt van burgemeester. Over die kwaliteiten beschikt uw nieuwe burgemeester, naast – vanzelfsprekend –vele andere kwaliteiten. Ook die andere kwaliteiten zijn nodig, want het burgemeestersambt is als gevolg van maatschappelijk politieke ontwikkelingen en als gevolg van wettelijke ontwikkelingen de laatste jaren ingewikkelder geworden. Ik benadruk, dat, omdat ik een gemeente ken die in de profielschets voor een nieuwe burgemeester uitdrukkelijk mensenmens als belangrijk profielkenmerk had opgenomen. Diegene die toen benoemd is, is inmiddels geen burgemeester meer. De betrokkenheid bij mensen was het ongetwijfeld ook wat Mirjam van 't Veld ooit deed kiezen voor een studie Verpleegkunde. Als verpleegkundige kun je immers heel duidelijk en direct iets betekenen voor mensen. De wereld van de verpleging voedde ook haar pragmatisme en stressbestendigheid. Haar belangstellend oog ging echter ook meteen naar de organisatie. Ze had ideeën voor verbeteringen voor de patiënten. Wil je ideeën echter kunnen doorvoeren, dan helpt het als je in de top van organisaties verkeert.

Zij besloot door te studeren: Algemene Letteren, met als afstudeerrichting Documentaire Informatiekunde en Internationale Bedrijfscommunicatie aan de Universiteit van Utrecht. Na verschillende functies te hebben vervuld als proces- en projectmanager en als gastdocent aan de Universiteit van Utrecht werd zij in 2002 gemeenteraadslid van Amersfoort. Dat was haar entree in de politiek-bestuurlijke arena. Na een fractievoorzitterschap en een wethouderschap werd zij in 2008 burgemeester van Maarssen: de jongste benoemde vrouwelijke burgemeester van Nederland.

In Maarssen en in Stichtse Vecht leerde men haar kennen als geen doorsnee burgemeester. Zij is inhoudsgedreven en hecht niet aan de status van het ambt. Het gaat haar om de zaak en om de mens. In haar contact is zij benaderbaar en toegankelijk. Mirjam is iemand met wie je graag samenwerkt. Zij is flexibel en heeft gevoel voor verhoudingen. Deze kwaliteiten kwamen meteen al in haar eerste periode als burgemeester van Maarssen goed van pas. Uit een onafhankelijk onderzoek kwam naar voren, dat er in die gemeente veel schortte aan de bestuurscultuur. Mevrouw Van 't Veld ging dit niet uit de weg.

Foto Amstelveen
(Foto Annemarieke Verheij - 2014)

Johan Remkes, Commissaris van de Koning in Noord-Holland spreekt


Zij zorgde ervoor, dat de zaken werden benoemd en dat de zaken werden aangepakt. Dat het aankaarten van dit soort problematiek tegenkrachten mobiliseert, heeft haar nooit van de koers gebracht. Dat zij hiermee zelf ook kwetsbaar werd, heeft haar niet van haar ingezette lijn afgebracht. Die tegenkrachten werden nog meer manifest op het moment, dat de fusie van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen aanstaande was. Haar vastberaden optreden was echter menigeen niet ontgaan. Zo kreeg zij ook steun uit de gemeenschap. Zo werd zij eerste waarnemend burgemeester in de nieuwe gemeente Stichtse Vecht. Daarna is zij door de nieuwe gemeenteraad gekozen als eerste Kroonbenoemde burgemeester van die nieuwe gemeente. In deze tijd, waarin dagkoersen soms bepalend lijken te zijn voor de waardering van onze bestuurders, is het goed te constateren, dat bestuurlijke koersvastheid en het vermogen om problemen te benoemen en deze problemen daadkrachtig aan te pakken, nog steeds kernwaarden zijn die vaak en uiteindelijk worden geapprecieerd.

Daarnaast is het knap, hoe Mirjam van 't Veld Stichtse Vecht als jonge gemeente op de kaart heeft gezet. Vanwege deze bijzondere kwaliteiten draagt men haar op handen. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat het afscheid van haar vorige gemeente gepaard ging met emoties. Men laat haar node gaan. Verbinden is een ander woord dat haar kenmerkt. Niet alleen verbindt zij zichzelf gemakkelijk aan anderen; ook verbindt zij anderen gemakkelijk aan elkaar. Mensen, partijen en ook gemeenten. We kunnen stellen, dat zij als drijvende kracht een zeer belangrijke rol heeft gespeeld in de totstandkoming van die nieuwe gemeente Stichtse Vecht.

Foto Amstelveen
(Foto Annemarieke Verheij - 2014)

Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam volgt de toespraken


Verbindend vermogen. Dat is ook een van de competenties die sterk meewoog bij de breed gedragen voordracht van Mirjam van 't Veld als beoogd burgemeester van Amstelveen. Haar eerste burgemeesterservaringen schreef zij op in het boek: "En dan ben je burgemeester - Bestuurlijke ervaringen en bestuurlijke lessen", dat in 2011 verscheen. Waardevol voor nieuwbakken burgemeesters en voor iedereen die het lokaal bestuur na aan het hart ligt. Dit voorjaar was Amstelveen een uitstekend gastheer voor de Koninklijke familie. Hun komst werd een groot feest. Dat feest heeft de nieuwe burgemeester niet van nabij kunnen meemaken. Een herhaling op korte termijn heb ik helaas niet in de aanbieding. Ik verwacht echter, dat Amstelveen en haar nieuwe burgemeester nieuwe, mooie dingen te wachten staan.

Ik weet, dat er als middelgrote gemeente, midden in de metropoolregio Amsterdam, en als tweede gemeente in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, uitdagingen genoeg zijn. Als burgemeester – burgemeester Van der Laan gaat daarop straks ongetwijfeld ook nog in – van buurgemeente Amsterdam zijn in elk geval twee dingen nodig. In de eerste plaats het je bewust zijn van die bijzondere verantwoordelijkheid van goede buur en tegelijkertijd, in de tweede plaats, ook het vermogen om je niet de kaas van het brood te laten eten.

Dames en heren, ik feliciteer de gemeente Amstelveen met haar nieuwe burgemeester. Ik heet Mirjam van 't Veld, als een van de nieuwe burgemeesters in onze provincie Noord-Holland, van harte welkom in onze provincie. Ik feliciteer haar uiteraard met haar benoeming. Uw vorige, echte, Kroonbenoemde burgemeester Jan van Zanen kan hier vanavond helaas niet zijn vanwege koninklijke verplichtingen in Utrecht. Hij heeft mij verzocht u te laten groeten, maar vooral uw gemeente van harte geluk te wensen met de benoeming van uw nieuwe burgemeester. Bij deze gelegenheid wil ik overigens ook uw waarnemend burgemeester, die ik naar ik meen maandag kon melden, dat ik net zijn ontslagbrief had geschreven, zeer bedanken voor de diensten die hij in die overgangsperiode voor uw gemeente heeft verricht. Hij heeft dat op een voortreffelijke wijze gedaan. Fred, zeer bedankt. (Applaus)

Foto Amstelveen
(Foto Annemarieke Verheij - 2014)

Herbert Raat, (VVD) locoburgemeester verwelkomt de nieuwe burgemeester van Amstelveen


Leden van de raad, u krijgt een burgemeester die zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar wil zijn. Ik heb er dan ook vertrouwen in, dat u er samen iets moois van gaat maken. Daarom ga ik nu over tot het officiële gedeelte van deze bijeenkomst, namelijk het afleggen van de eed. Dames en heren, ik verzoek u te gaan staan. De tekst van de eed luidt:
"Ik zweer, dat ik om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam, of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer, dat ik om iets in dit ambt te doen, of te laten, rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk, of enige belofte heb aangenomen, of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen."

Mevrouw Van 't Veld: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. (Applaus). De heer Remkes: U mag weer gaan zitten. Wij moeten nog iets tekenen, want anders is het niet officieel. De voorzitter: Ik dank de commissaris voor het afnemen van de eed in zijn handen. Zo staat het in de wet. Het woord is aan locoburgemeester, de heer Raat.

De heer Raat, locoburgemeester: Dames en heren, geachte mevrouw Van 't Veld. We hebben elkaar onlangs ontmoet, dus ik mag ook zeggen: beste Mirjam. Nog een paar minuten en dan is het zo ver. Dan ben je officieel de nieuwe burgemeester van Amstelveen, en niet zomaar één. Om te beginnen ga je de geschiedenisboeken in als de eerste vrouwelijke burgemeester in deze gemeente. Dat werd echt de hoogste tijd. Daarbij komt, dat je onze vertrouwenscommissie, van de SP tot de VVD, unaniem voor je hebt weten te winnen. Dat is echt bewonderenswaardig. Ze zijn er allemaal. Het is een fantastische gemeenteraad, maar de raad kan ook heel kritisch zijn. Als je ze unaniem kunt krijgen, dan is dat echt 'petje af'. De gesprekken waren zo overtuigend en jouw mensen waren zo enthousiast, dat binnenkort al die andere 85.000 Amstelveners jou volgens mij ook in hun hart zullen sluiten en je welkom zullen heten. Een ding moet je echt van me aannemen: Amstelveen is een stad, waarin jij en je man je naar ik hoop heel snel thuis zullen voelen. Vol enthousiasme, interesse en toewijding spreken inwoners, ondernemers, maar ook allerlei instellingen erover. Ze vragen er nu al om: "Wanneer komt ze?" "Kan het ingepland worden?" Geef het wel even door. Je agenda zal snel vollopen. Je bent van harte welkom.

De commissaris had het al even over het woord 'mensenmens' in Het Parool. Daarover is denk ik al genoeg gezegd. Het allerbelangrijkste is echter, dat je een autonoom persoon bent. De keuze voor deze stad, waarin je burgemeester bent van Amstelveen toont wel, dat je keuzes durft te maken en niet de gemakkelijkste weg kiest. Wij zijn blij, dat je deze stap in je toch al prachtige carrière hebt gemaakt en dat je gekozen hebt voor onze stad, voor Amstelveen. Ook mijn collega's, de wethouders Maaike Veeningen, Peter Bot en Jeroen Brandes, maar ook onze directie en onze 900 medewerkers, waarvan er hier velen in de zaal zitten, kijken er echt naar uit om met jou te gaan samenwerken. Wij zullen naast je staan, we zullen samenwerken en we hebben er echt zin in om er iets moois van te maken. Mirjam, mag ik je vragen naar voren te komen, zodat ik je als locoburgemeester officieel de keten kan omhangen. Dames en heren, mag ik een groot applaus voor Mirjam van 't Veld, onze nieuwe burgemeester. (Applaus)

De voorzitter: Ik dank de heer Raat voor zijn woorden. Dan vraag ik nu uw aandacht voor de burgemeester van Amsterdam, de heer Van der Laan. De heer Van der Laan:
'Geachte commissaris van de Koning, geachte leden van het college van burgemeester en wethouders, geachte leden van de gemeenteraad, dames en heren. Graag feliciteer ik burgemeester Mirjam van 't Veld met haar benoeming in Amstelveen. Je boogt op een ruime ervaring in het openbaar bestuur. Dat is al aangehaald. Ik heb je zelf mogen ontmoeten en leren kennen als burgemeester van Stichtse Vecht. We hadden een heel aangenaam gesprek ter kennismaking. Ik zag je optreden tijdens de bijeenkomsten van de zogenoemde – ik weet niet, of ik het woord nog mag gebruiken – Noordvleugel. Een overleg dat het licht zag in 2012. Het zag iets anders in 2014. Toenmalig minister Donner sprak de hoop uit – hij rekende vanuit de commissaris der Koning – dat er meer samenwerking zou komen en wat er achter nog kon liggen in de provincies Utrecht en Noord-Holland. Ook de gemeenten zelf ervoeren, dat er samen winst te boeken was. Met enthousiasme droeg u bij aan de (onverstaanbaar) bijvoorbeeld, zodra het ging om toerisme en congressen. Het thema blijft om aandacht vragen, al gaat het bij gebleken succes nu vooral om het vinden van een balans tussen toerisme en de leefbaarheid voor de inwoners van onze regio.

Ik hoop en verwacht zeker, dat uw enthousiasme blijft bestaan, ook ten behoeve van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, die u welkom heet als plaatsvervangend voorzitter. Een regio met zes gemeenten. Dat is in Nederland een uitzonderlijk gering aantal. Dat staat borg voor goede kansen voor een fantastische samenwerking. We zijn maar met weinig en we hoeven niet af te stemmen met 80 collega's. Die samenwerking tussen onze beide gemeenten was in de afgelopen jaren dan ook meer dan voortreffelijk. Ik kijk bijvoorbeeld naar het bezoek van president Obama en de Koningsdag in Amstelveen. Toen ik president Obama mocht vergezellen in Amsterdam, zat de zeer geachte waarnemend burgemeester Fred de Graaf in de bunker op het stadhuis. Op mijn beurt mocht ik de heer De Graaf waarnemen, toen Amstelveen in het teken stond van Koningsdag. De voorbereiding op beide bezoeken verliep vlekkeloos. Dat gaat in de toekomst natuurlijk niet anders.

Dames en heren, beste Mirjam, mijn vertrouwen is gestoeld op onze gezamenlijke gemeentelijke historie. Amstelveen en Amsterdam vinden elkaar op de Kalfjeslaan. Sinds 1921 is dat de gemeentegrens van onze stad en dus ook van Amstelveen. Er zijn echter ook andere historische dingen die ons tot elkaar hebben gebracht. Nadat ons dorp in 1275 stadsrechten ontving, groeide Amsterdam sterk. Ik kan het ook niet helpen. Voor de Amsterdamse turfstekers leverde dat veel inkomsten op, want de huizen moesten in het groeiende dorp worden verwarmd.

Er is een ander voorbeeld. Begin veertiende eeuw stond in ons huidige centrum op de plek van de Oude Kerk een kapel. Amsterdam moest de pastoor tot 1334 echter delen met kerken van Ouder-Amstel en Nieuwer-Amstel, dat later Amstelveen zou gaan heten. Pas toen, in 1334, was Amsterdam groot genoeg voor een eigen pastoor. We vieren het nog elke dag. De woningnood in Amsterdam is een ander voorbeeld. Na de Tweede Wereldoorlog is die woningnood deels opgevangen door Amstelveen. In het streven naar goede mobiliteit vinden onze gemeenten elkaar ook, bijvoorbeeld met tram 5 en sneltram 51. Nu snel door naar het volgende onderwerp. (Hilariteit)

Beste Mirjam, nieuwe welvaart leidt ons gezamenlijk op handelsmissies. Dat ga je zien. Eenmaal thuis, dragen we dan samen zorg voor goede banden met de expats en buitenlandse bedrijven. Met de Amstelveense burgemeester voerde ik regelmatig overleg met de Japanse Kamer van Koophandel. Dat was in het verleden met Jan van Zanen, die een aardig woordje kon wisselen met de expats. Ook Indiase expats konden op onze gezamenlijke aandacht rekenen. Ik weet zeker, dat ook u, net zo goed als hij en ook als Fred de Graaf, zult leren cricket en (onverstaanbaar).

Tekenend is verder, dat ons verleden samenkomt in één archief. In 2004 werden de archieven van Ouder-Amstel en Amstelveen in bewaring gegeven aan wat toen nog het gemeentearchief heette. Dat is heel bijzonder, want niet eerder in zijn 156-jarig bestaan mocht het gemeentearchief archieven van een andere gemeente in Amsterdam ontvangen. Als dat geen teken is van een sterke band, dan zou ik het echt niet meer weten. Mij schoot nog een ander ding te binnen. Ooit mocht ik, moest ik – dat is inderdaad een terechte nuance – de procedure voeren over de grafsteen van Jan Schaefer. Zijn weduwe had een grafsteen gekocht, die net niet mocht worden geplaatst op een bepaald vak in Zorgvlied. Een advocaat moet dan uitzoeken, waar hij gaat rechten. Dat bleek de gemeente Amstelveen te zijn. Waarmee ik overigens toen al werd geïmponeerd – het speelt dus heel lang geleden – door de praktische insteek van de Amstelveners. De juridische argumentatie lag namelijk dicht bij nul, maar toen ik zei, dat Jan Schaefer zo helder was als glas, was Amstelveen bereid alsnog een bezwaarschrift gegrond te verklaren. Zo kennen wij Amstelveen. Die Kalfjeslaan verschijnt op die manier in ruim zeven eeuwen steeds in een andere vorm, waardoor Amstelveen en Amsterdam elkaar vinden. Wij gaan elkaar dus vinden als buren; de commissaris zei het al. Ooit had ik een college die in hetzelfde gebouw werkte. Ik noemde haar mijn buuf, want zo noemen wij in Amsterdam buurvrouwen. Het zou mij een eer zij als ik u mijn buuf mag noemen. Het enthousiasme voor onze gedeelde belangen is ook aan deze kant van de Kalfjeslaan groot gebleken. Burgemeester Van Zanen zei bij zijn afscheid, dat hij Amstelveen zag als een Amsterdams stadsdeel. Weliswaar zij hij in de krant, dat het het mooiste Amsterdamse stadsdeel was – wie ben ik om dat te betwisten –, maar gezien annexaties, zoals wij die in de loop van de tijd gekend hebben, is dat natuurlijk wel een heel grote koestering van onze historische banden. Er is echter over te praten. (Hilariteit)

Die goede relatie vormt alle reden om Amstelveen nu te feliciteren met haar 50-jarig jubileum. Amstelveen ziet Sara, maar vanavond zijn wij hier omdat Amstelveen ook iemand anders ziet, namelijk u. Zeker gezien de typering in Het Parool, waarover de commissaris van de Koning ook al sprak, denk ik dat u iemand bent met een soort omgekeerde mensenvrees. Die heb ik heel erg graag als buuf. Ik zie daarin een compliment, dat u siert in uw feestelijk jaar voor Amstelveen. Daarom feliciteer ik van harte Amstelveen met u. Moge u veel succes toekomen op uw nieuwe pad, dat hopelijk vaak de Kalfjeslaan zal kruisen. Dank u wel. (Applaus)

De voorzitter: Ik dank de heer Van der Laan voor zijn vriendelijke woorden. Over de ouderdom van Amstelveen, Amsterdam en Ouderkerk zullen wij nog een keer apart met u van gedachten wisselen. Ik zal de heer Van Zanen ook nog eens raadplegen, of het wel waar is, wat hij heeft gezegd over het stadsdeel. (Hilariteit)

Dames en heren, namens de raad mag ik nog enige woorden wijden aan de installatie van mevrouw Van 't Veld. Ik wil iets zeggen over de provincie en dan over Amstelveen. Dat gaat vanzelf. Voor de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland was 21 februari 1990 een belangwekkende dag. De Provinciale Staten van beide provincies kwamen bijeen in een bijzondere gemeenschappelijke zitting in het kader van de herdenking van het 150-jarig bestaan van beide provincies. De zitting vond plaats als vroeger, voor 1840, in de Ridderzaal in Den Haag. In het Holland van 1840, na de afscheiding van België, woonden ongeveer 970.000 mensen. Amsterdam was met 220.000 mensen verreweg de grootste stad. Den Haag had circa 65.000 ingezetenen. Binnen het gebied van het huidige Amstelveen woonden ongeveer 5000 mensen. De helft van de mensen in Holland woonde destijds in steden en de andere helft op het platteland. Sinds de Kamerbrief van eind juni is er weer zicht op dat we op 21 februari 2040 het 200-jarig bestaan van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland afzonderlijk kunnen gedenken.

De gemeente als overheidsorgaan is veel ouder dan de provincie. Al in de Romeinse tijd kende men buiten Rome de zogenaamde municipia, gemeenten, gemeenschappen die hun gronden vaak pachtten van de stad Rome en daarvoor een jaarlijkse canon moesten betalen. Erfpacht, mijnheer Van der Laan, bestond dus toen al. Het Amstelveen van heden kent 85.000 inwoners, een actief lokaal bedrijfsleven, veel nationale en internationale bedrijven die hier zijn gevestigd, het hoofdkantoor van KLM midden in Amstelveen, de luchthaven Schiphol om de hoek, schitterende heemparken – heemparken die rijksmonumenten zijn, onder andere genoemd naar dr. Jac. P. Thijsse – de schouwburg, waarin wij vanavond de gastvrijheid genieten van de directeur, mevrouw Dominique Deutz, veel scholen, veel sportclubs, voetbalclubs, diverse hockeyclubs, een fraai zwembad, in augustus aanstaande het WK roeien op de Bosbaan en in 2017 het Europees kampioenschap hockey in het Wagener Stadion. Van dit Amstelveen, mevrouw Van 't Veld, bent u nu burgemeester. De eerste vrouwelijke burgemeester; de heer Raat memoreerde dat ook al. Voordat u solliciteerde, zo veronderstel ik, hebt u de gemeente en de stad wel verkend. Ook wij hebben natuurlijk gestudeerd. Bij uw afscheid van Stichtse Vecht waren er vele lofuitingen over uw periode als burgemeester aldaar. Amstelveen is een politiek rustige gemeente. We kennen gedurende de zittingsperiodes vrijwel geen verloop van raadsleden en wethouders.

Landelijk is het verloop voor wethouders ongeveer 20% en voor raadsleden 10%. Bij burgemeesters ligt dat anders. U bent nu al de derde burgemeester binnen een half jaar. (Hilariteit) Dat lijkt verontrustend, maar dat is het niet. Vanuit het oogpunt van statistiek en kansberekening betekent dit, dat u langere tijd in Amstelveen zult blijven. Over zes jaar komen wij weer op dit punt terug. Als raad hebben wij uiteraard onze gebruiken. Regels, geschreven en ongeschreven. Één motie moet ik in dit verband onder uw aandacht brengen. Dat is de motie, ingediend op 25 november 1993, die nog steeds een dwingende werking heeft. De motie houdt in, dat raadsleden  echt hebben op een kroket indien een vergadering langer duurt dan tot 23.00 uur.

Het raadslid Balkenende diende die motie destijds in. De motie is de geschiedenis ingegaan als de krokettenmotie. Dat betekent wel, dat als wij hier vanavond om 23.00 uur nog zitten, u allemaal recht heeft op een kroket. (Hilariteit). Tot slot wil ik nog eens de vertrouwenscommissie dank zeggen voor hun noeste en inspannende werk; de commissaris memoreerde het ook al. Een groot compliment, dat er geen detail is uitgelekt in de benoemingsprocedure. Zelfs de plek, waar is bijeengekomen is niet bekend geworden. Dat compliment geldt natuurlijk ook voor het kabinet van de commissaris en de gemeentesecretaris en de griffier. Het is een zeer belangrijk goed te koesteren: de discretie rond de benoemingsprocedures.

Mevrouw Van 't Veld, namens de raad van harte gefeliciteerd met uw benoeming en beëdiging. U laat een zegepralende Vecht achter u – dat begrip kent u wel: de zegepralende Vecht – welkom met uw echtgenoot in ons mooie, groene Amstelveen. Aanstonds ga ik de voorzittershamer aan u overhandigen. Ik hoop, dat u de raad vele jaren geïnspireerd, effectief en efficiënt zult willen leiden. Dank u zeer. (Overhandiging voorzittershamer.) (Applaus). Voorts is het woord uiteraard aan de nieuwe burgemeester van Amstelveen, mevrouw Van 't Veld. Mevrouw Van 't Veld neemt het voorzitterschap over.

Foto Amstelveen
(Foto Annemarieke Verheij - 2014)

Mevrouw Mirjam van 't Veld tijdens haar beëdiging tot burgemeester van Amstelveen


De voorzitter: Ja, daar sta ik dan. In Amstelveen, in de Schouwburg, een prachtige plek, een plek van ontmoeting. Dat past helemaal bij mij. Welkom natuurlijk in de eerste plaats aan de gemeenteraad, het college, oud-burgemeesters, oude collega's, nieuwe collega's, collega's uit Stichtse Vecht, medewerkers van de gemeente, familie, vrienden, bekenden, de heer Balkenende, de oud-commissaris van Utrecht, en vele inwoners, waarbij ik nu al de kans krijg hen te ontmoeten. Geweldig, dat u allemaal gekomen bent en dat ik hier al mag staan. Dank ook voor de woorden van de commissaris.

Commissaris, fijn dat u er bent en dat u mij heeft opgenomen in het Noord-Hollandse. Ik heb er enorm veel zin in. Dank voor alle woorden die u heeft gesproken en de lof. Dat maakt mij altijd een beetje verlegen. Dank, het is fijn om te horen. Dank ook aan Herbert Raat. Fijn, dat we gaan samenwerken. Ik kijk er echt naar uit. Natuurlijk collega Van der Laan. We hadden elkaar al ontmoet. Ik vind u altijd een voortreffelijke voorzitter. Ik kijk er enorm naar uit, dat wij nu nog vaker kunnen samenwerken. Fijn, dat ik hier mag zijn. Ik voel me echt enorm welkom. Eigenlijk al vanaf de voordracht. U wilt niet weten, hoeveel mailverkeer er op gang is gekomen, ook van inwoners. Ik ben al met minimaal de helft van het bedrijfsleven hier, nationaal en internationaal, gelinkt via LinkedIn.

Een aantal tweets wil ik graag met u delen. Die waren namelijk wel erg leuk: 'Hoera, een meisje'. (Hilariteit) Inderdaad, dat is toch wat anders. Ik moet ook even denken aan de heer Noomen. Natuurlijk ook dank voor het vertrouwen, dat ik heb gekregen van de hele gemeenteraad en de vertrouwenscommissie die geweldig werk heeft verricht. We hebben echt enorm fijne gesprekken met elkaar gehad. Na de voordracht kwam de vertrouwenscommissie bij ons op bezoek. Dat voelde gelijk heel erg goed en vertrouwd. Één opmerking van de heer Noomen tijdens de voordracht bleef maar bij mij hangen. "We wilden geen gevalletje 'Rutte belt met Noomen en klaar is Kees'." Nee, hoera, het werd een meisje. Een andere tweet vond ik ook erg leuk: 'Perfecte keuze. Na het inbrengen van katheters en thermometers als verpleegkundige weet zij als geen ander,waar het klemt in deze maatschappij'. 'Sorry Stichtse Vecht, het is niet anders'. Deze was ook mooi. Iemand had helemaal een video bekeken: 'Na 7 oefenslagen bij het bouwen van een nestkastje heeft ze 84 keer achter elkaar de spijker op z'n kop geslagen. Ja hoor, dit komt wel goed'. U begrijpt, dat deze reacties mij een warm gevoel geven en dat ik graag hoop, dat ik deze inwoners ook mag ontmoeten. Ik ga dit samen doen met mijn echtgenoot Harald. Fijn Harald, je hebt altijd achter mij en ook naast mij gestaan in Stichtse Vecht. Dat ga je ook hier in Amstelveen doen. Dank daarvoor. Dank voor je steun, want zonder jou had ik hier zeker niet gestaan.

Ik zei het al: ik vind het echt geweldig, dat ik hier vandaag als uw nieuwe burgemeester mag staan, hier in deze Schouwburg. Ik heb op allerlei manieren al ervaren, dat Amstelveen niet zo maar een gemeente is. Integendeel, Amstelveen is een gemeente met kwaliteit. Een gemeente die ambitie en durf uitstraalt en zaken aanpakt, die internationale allure heeft en floreert. Kernkwaliteiten, geworteld in een eeuwenlange traditie. De heer Van der Laan heeft daarover ook al iets verteld. Amstelveen wordt dit jaar namelijk 50 jaar, maar kent een lange en bovenal kleurrijke geschiedenis. Die Amstelveense kwaliteit is ook anderen opgevallen. Amstelveen wordt al jaren verkozen tot een van de meest aantrekkelijke steden van Nederland om te wonen. Dit jaar staat Amstelveen op de sociaaleconomische index op plaats twee. Als het gaat om de meest aantrekkelijke stad om te wonen op plaats drie. Daarin kunnen we dus nog wat verbetering aanbrengen. Als het gaat om veiligheid staat Amstelveen zelfs op plaats 1. Dat zijn natuurlijk fantastische scores.

Foto Amstelveen
(Foto Annemarieke Verheij - 2014)

Wethouder Herbert Raat na de overhandiging van de ambtsketen aan Mirjam van 't Veld, de nieuwe burgemeester van Amstelveen


Terecht, dat ook het groen in Amstelveen zo gewaardeerd wordt. De voorzitter vroeg het zich al af, of Harald, mijn echtgenoot, en ik het hier al verkend hadden. Dat hebben we gedaan. Gedurende de procedure hebben wij alle kernen en grenzen verkend. Grenzen die overigens niet altijd gemakkelijk te vinden zijn, of niet helemaal logisch lijken. We hebben alles verkend en we zeiden steeds tegen elkaar, dat het groen en de enorme kwaliteit ervan overal terugkomt. Wat is dat fantastisch. Dat blijkt ook wel, want Amstelveen, we, zijn tweede geworden in de nationale groencompetitie en we mogen namens Nederland gaan meedoen aan de Europese competitie. Daar gaan we gewoon iets van maken met elkaar. Als je nadenkt over het groen en hier de Schouwburg op dit plein in het Stadshart van Amstelveen, moest ik denken aan wat de politicoloog Benjamin Barber aangeeft, dat het bij parken en pleinen om meer gaat dan natuur alleen. Hij zegt: "Publieke en open ruimtes verfrissen de ziel van de stad, maken burgers mondiger en versterken de democratie." Amstelveen heeft dit altijd goed begrepen. Dat blijkt uit alles. Ook de kunst en het verenigingsleven bloeien hier. De stad is maar liefst twee indrukwekkende musea rijk: Cobra en Van der Togt.

Amstelveen kent veel sportverenigingen en heeft grote evenementen. Daaraan is net ook al gerefereerd. Eind augustus vindt hier het WK roeien plaats. Natuurlijk is er ook het internationale karakter van Amstelveen, met meer dan 130 nationaliteiten en de vele expats. Dat is een van de redenen, dat ik zo'n zin had om hier in Amstelveen te beginnen. Dat is bijzonder. Jullie hebben ook, dat altijd met kwaliteit gedaan. Daaraan wil ik graag mijn bijdrage leveren. Vergeef me: de meesten van u weten het wel, maar er zijn ook veel mensen van buiten. Ik dacht: dit is een goede gelegenheid om als uw nieuwe burgemeester gelijk een beetje aan citymarketing te doen. Al die mooie scores zijn overigens niet alleen maar geweldig, ze scheppen in mijn ogen juist ook verplichtingen. Immers, als je niet oppast tuimel je binnen de kortste keren weer naar beneden op die lijstjes. Een fijne woonplek is niet uit te drukken in een cijfer alleen. Dat is meer. Ik zie het dan ook als een opdracht om samen met inwoners, bedrijven en u als gemeentebestuur, te blijven werken aan die kwaliteit. De kwaliteit, ambitie en gedrevenheid van Amstelveen spreken mij namelijk zeer aan. Als burgemeester wil ik die kwaliteit en ambitie vasthouden en vertalen naar alles wat op ons afkomt. Zoals een dirigent verbindingen legt tussen alle spelers in het orkest, wil ik dit binnen en buiten de organisatie doen.

Ik gebruik hiervoor graag de metafoor van een dirigent, omdat de werkelijke kunst van het dirigeren niet zozeer bestaat uit het aangeven van de maat, maar uit het overbrengen van emoties, het overtuigen en motiveren. Verbinden – het is ook door de commissaris, de heer Remkes, al aangegeven – is voor mij de kern van, hoe ik het ambt van burgemeester zie en hoe ik het wil invullen. Dat wordt ook heel mooi gesymboliseerd in deze ambtsketen met alle schakels. Het is een bijzondere ambtsketen. Ik denk oprecht, dat het een van de mooiste in Nederland is, alhoewel ik ook in Stichtse Vecht een heel mooie omgehangen heb gekregen van de nieuwe gemeente. Deze is echter echt fantastisch, deze is heel bijzonder. Ik weet dat sinds kort. Achterop zit een zilveren plaatje en daarop staan de namen gegraveerd van alle voorgangers. Ik vind het oprecht een eer, dat elke keer als ik deze ambtsketen mag dragen, ik eraan mag denken welk werk zij hebben verricht voor Amstelveen, dat ik dat in ere mag houden en dat ik dat mag voortzetten. Ik ben dan ook blij, dat een aantal van hen hier aanwezig is. De heer Beelaerts van Blokland en de heer Quarles van Ufford ken ik beiden heel goed. De heer Beelaerts heb ik recent nog heel uitgebreid gesproken tijdens de lintjesregen en de heer Quarles van Ufford heeft mij de nieuwe ambtsketen van de vorige gemeente omgehangen. Hoe bijzonder is het, dat u hier aanwezig bent.

Ook Fred de Graaf, de waarnemend burgemeester, heel veel dank – het is net al gezegd – dat je hier waarnemend burgemeester wilde zijn. Ik heb van alles en iedereen gehoord, dat je dat met verve hebt gedaan en dat ze je oprecht gaan missen. Ik vond ons gesprek recentelijk ook heel erg fijn. Ik zou zeggen: hij verdient het, dat we toch hem toch nog een keer een applaus geven voor het werk dat hij heeft verricht. (Applaus)

Ja, en jullie Jan. Hij kon er helaas niet bij zijn. U moet weten, dat ik hem heb toegesproken bij zijn installatie bij de gemeente Utrecht, om hem welkom te heten in de burgemeesterskring. Wie had toen kunnen bedenken, dat ik hier nu zou staan en uw burgemeester mag zijn.

Dames en heren, een bekende van mij, Bob Beumers, reikte mij ooit een mooie muzikale metafoor aan die ik vertaald heb naar onze gezamenlijke opdracht. De muziek van de zeventiende en deels achttiende eeuw klonk vooral in kleine bezettingen van de kamerorkesten. De achttiende en negentiende eeuw was vooral de tijd van het symfonieorkest. In de twintigste eeuw stond de emancipatie van groepen en vooral ook individuen centraal. Het was de tijd van de solisten. De economische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een andere rol van de overheid en een actieve en betrokken samenleving. Zo bezien is er vandaag de dag naar mijn mening vooral behoefte aan de intimiteit van het strijkkwartet, waarin geïndividualiseerde mensen zoeken naar de meest nabije vorm van samenwerking. In een strijkkwartet moet je namelijk goed op elkaar afstemmen om tot een zuiver geluid te komen. Je slaagt alleen als je echt goed naar elkaar luistert. Door een ieder de ruimte te laten, in zijn eigen kracht te laten spelen en samen de maat te houden ontstaat één nieuwe klank die je alleen nooit zou kunnen realiseren. Je neemt elkaar niet de maat, maar geeft elkaar de maat. Je speelt als het ware in dienst van elkaar.

Als raad en college bepalen we de komende jaren welke akkoorden gespeeld gaan worden. Akkoorden leiden echter alleen tot een mooi geheel als ze ruimte laten voor variaties en improvisaties. Die ruimte moeten we bieden aan onze inwoners. Leden van de gemeenteraad, het stemt mij dan ook heel positief, dat u de opdracht heeft gegeven om tot een nieuwe participatievisie te komen. Inwoners laten meedenken en meedoen is naar mijn overtuiging namelijk dé manier om het vertrouwen in politiek en bestuur te vergroten en tot duurzame oplossingen te komen. Ik spreek uit ervaring.

Laten we talentvolle inwoners de ruimte geven om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun wijk, of buurt. Laten we hen echter ook de tools in handen geven om mee te beslissen over welke zorg, of ondersteuning ze nodig hebben. Geen eenheidsworst, maar maatwerk per wijk, buurt en indien mogelijk per persoon. In Nes aan de Amstel spelen namelijk andere zaken dan in het Stadshart. Mijn ervaring is, dat de ene wijk, of kern de andere niet is, dat behoeften sterk uiteenlopen en dat het belangrijk is om ook te variëren in de manier, waarop je met mensen communiceert. Daarin ligt ook mijn kracht als burgemeester: de ontmoeting op wijk- en buurtniveau, de mensen leren kennen en aanvoelen wat de mensen daar beweegt en daarop inspelen.

Als overheid krijgen we een andere rol. Niet altijd meer bepalend, maar veel meer als regisseur die initiatieven ondersteunt. Bij al deze opgaven vervult u als raad een sleutelrol. Ik daag u uit om tezamen met het college aan de voorkant met inwoners in gesprek te gaan en op basis daarvan de kaders vast te stellen. Uiteraard wel met oog voor de verschillende rollen die raad en college daarin vervullen. Ik ben ervan overtuigd, dat de rol van de raad alleen maar boeiender wordt. Betekent dit dan dat we altijd elk individueel belang kunnen behartigen? Nee, bij beslissingen geldt het algemene belang van heel Amstelveen en alle inwoners. Dus ook van diegenen die niet altijd goed voor zichzelf kunnen opkomen. Lopen we gaandeweg tegen wet- en regelgeving aan? Ongetwijfeld. Immers, "tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren". Maar dat is dan een goed moment om de regelgeving eens tegen het licht te houden.

Iedereen kan op zijn eigen wijze bijdragen aan de samenleving. Het is mijn taak als burgemeester om al die bijdragen met elkaar te verbinden, boven de partijen te staan en de strategische koers van onze gemeente te bewaken. Burgemeester van iedereen zijn: dat is mijn passie en dat is waarvoor ik sta. Dit doe ik natuurlijk niet alleen, maar samen met de raad en het college. Sowieso wil ik de raad nauw betrekken bij de onderwerpen en de verantwoordelijkheden die mijn ambt met zich meebrengt. Bijvoorbeeld op het gebied van openbare orde en veiligheid zal ik u heel actief informeren, zodat u weet welke afwegingen ik daarbij maak. Veiligheid en alles wat daarmee te maken heeft, is van enorm belang voor inwoners. Dames en heren, iedereen vervult zijn, of haar ambt op eigen wijze. Voor mij is het heel belangrijk om er te zijn voor de inwoners. In goede en in slechte tijden. Voor mij is het opbouwen van een band met de inwoners een van de mooiste en meest bevoorrechte aspecten van het ambt van burgemeester. Het is net ook al gezegd: ik ben iemand die graag de ontmoeting zoekt. Kennismaken met individuele inwoners, met bedrijven, organisaties en verenigingen. Mij laten informeren over allerlei zaken en in gesprek gaan.

Bij mensen op bezoek gaan als er iets speelt. Daarin wil ik als uw burgemeester fors investeren en ik verheug me daar buitengewoon op. U zult me zien in Amstelveen. U kunt op mij rekenen en ook op mijn betrokkenheid en aanspreekbaarheid. Ik ben dan ook blij, dat ik hier vanavond ook al heel veel inwoners mag ontmoeten. Natuurlijk staat ook de kennismaking met de regio hoog op mijn lijstje. Amstelveen speelt een verbindende positie in de regio en is onderdeel van een groter gebied, waarin belangrijke bestuurlijke en economische opgaven liggen. Ik geloof in regionale samenwerking, het belang van de metropool, van de Stadsregio en ook in de samenwerking in de Noordvleugel.

We zijn dat met elkaar begonnen. We behalen goede resultaten. We moeten dat met elkaar verder uitbouwen. Ik hoop ook, dat we hier regionaal de samenwerking die er nu is verder kunnen uitbouwen. Ook hier natuurlijk weer in het belang van inwoners en bedrijven. Ik zie uit naar de samenwerking met de collega's in het Amstelland-Meerlanden overleg. Datzelfde geldt voor de samenwerking in de Veiligheidsregio. Inderdaad, het klinkt mij heel overzichtelijk. In het Utrechtse hadden wij te maken met heel veel gemeenten. Dat liep overigens wel erg goed. Zes is echter toch heel overzichtelijk. Ik ben voorbereid op de taak van vicevoorzitter. Dus Eberhard, je kunt op me rekenen. Daar kun je van op aan.

Ik ga ook op zoek naar de ontmoeting binnen en buiten het raadhuis; in de gemeente, de regio, maar ook in het buitenland. Het internationale bedrijfsleven is immers van groot belang voor Amstelveen en voor de hele regio. Daarvan ben ik mij terdege bewust. Uit de studie – u hoorde het net al – Internationale Bedrijfscommunicatie blijkt ook al mijn enorme affiniteit met het bedrijfsleven, evenals uit het feit, dat ik bijvoorbeeld in Utrecht lid ben geweest van The Economic Board. Ik wil graag die kennis en ervaring meenemen om die samenwerking samen met de wethouder Economische Zaken, Maaike Veeningen, te versterken, om samen de kansen te benutten en ook nieuwe kansen te creëren.

We gaan er samen voor. Natuurlijk zullen de lokale ondernemers mij ook zien, want ook de lokale economie is heel erg van belang. Dames en heren, ik heb het vanavond al eerder gezegd: ik wil oprecht burgemeester van iedereen zijn. Verbinden, samenwerken en ontmoeten; dat zijn voor mij de kernpunten. Daar sta ik voor, samen met u. Ik heb er echt ongelooflijk veel zin in. Ik ben heel erg dankbaar, dat ik uw burgemeester mag zijn. Ik zal mij voor 100% inzetten. Helaas gaan de meeste mensen op vakantie, want hier begint het reces al. Dat is echter voor mij een mooie gelegenheid om mij in te werken. Ik ga mij inlezen. De mensen die er dan nog wel zijn, hebben dan het geluk, dat ik alle tijd voor u heb. Maak daarvan gebruik. Ik hoop u allen snel te ontmoeten. Dank dat u hier bent. Dank, dat ik uw burgemeester mag zijn.

Foto Amstelveen
(Foto Annemarieke Verheij - 2014)

Een historische foto met de oud-burgemeesters van Amstelveen met de nieuwe. Vlnr.: mr. W.H.D. Quarles van Ufford, jhr. mr. P.A.C. Beelaerts van Blokland, mevr. drs. M.M. van 't Veld en Fred de Graaf


- Sluiting.
De voorzitter: Dames en heren, “ik sluit de vergadering”. (Applaus) Einde van de vergadering om 21.00 uur. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Amstelveen, gehouden op 1 oktober 2014(*).
De griffier, De voorzitter,

(*): Het verslag van de vergadering van 3 juli wordt officieel vastgesteld in de raadsvergadering van 1 oktober 2014.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS