Bijgewerkt: 25 juni 2022

Begrotingstekort van Nederland naar 4,8 procent

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
19-02-2012

Het begrotingstekort (EMU-saldo) van Nederland over 2011 komt naar verwachting uit op 4,8% van het bruto binnenlands product. (Het EMU-saldo is het totaal aan inkomsten min de uitgaven van de Rijksoverheid, sociale fondsen en lokale overheden. EMU= Economische en Monetaire Unie)

Dit is een verslechtering van 0,2 procentpunt ten opzichte van de raming uit de Najaarsnota (inclusief Nota van Wijziging). Oorzaak is de tegenvallende economie, waardoor de belastinginkomsten lager uitvallen dan geraamd. De totale uitgaven blijven binnen het vooraf afgesproken plafond (uitgavenkader). Dat blijkt uit de Voorlopige Rekening 2011, waarmee de ministerraad op voorstel van minister De Jager van Financiën heeft ingestemd.

Door de tegenvallende economie komen de totale belasting- en premieontvangsten over 2011 € 1,1 miljard lager uit, dan voorzien bij Najaarsnota. Het gaat daarbij vooral om lagere inkomsten uit de vennootschapsbelasting en de loon- en inkomensheffing.

Ten aanzien van de uitgaven is er in de zorg sprake van een nieuwe tegenvaller van € 0,3 miljard. Deze overschrijding is het gevolg van hogere uitgaven op het gebied van huisartsenzorg, tandheelkundige zorg, fysiotherapie en GGZ. Daartegenover staat een meevaller bij de kinderopvang (€ 0,1 miljard). Ook zijn er departementale begrotingen met een klein overschot. Hierdoor blijven de totale uitgaven binnen het afgesproken plafond.

Op basis van de ramingen uit de Voorlopige Rekening komt de overheidsschuld (EMU-schuld) in 2011 uit op 65% bbp (Bruto binnenlands product). Dat is gelijk aan het cijfer uit de Najaarsnota. De Voorlopige Rekening is de vierde tussenrapportage over het begrotingsjaar 2011.

Deze rapportage geeft een voorlopig beeld van de realisatie van de uitgaven en inkomsten van het Rijk over 2011. Op Verantwoordingsdag – woensdag 16 mei 2012 – worden de definitieve cijfers over 2011 gepubliceerd in het Financieel Jaarverslag van het Rijk.

begrotingstekort  Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2012)

De ontwikkeling van het begrotingstekort en de overheidsschuld, lopende het begrotingsjaar 2011


* de Startnota omvat zowel de Miljoenennota 2011 als de maatregelen uit het RegeerakkoordAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.