Bijgewerkt: 18 september 2021

Beschermers Amstelland: geen golfbaan in de Middelpolder

Nieuws -> Informatief

Bron: Beschermers Amstelland
21-01-2010

Op initiatief van GroenLinks stond op 19 januari 2010 de mogelijke verplaatsing van de golfbaan naar de Middelpolder op de agenda van de cie. Ruimte, Wonen en Natuur van de Amstelveense gemeenteraad.

Twaalf insprekers. Allen tegen. Om verschillende redenen. Vooral veel natuur. Bijgaand ons verhaal. Alleen van de VVD kreeg ik wat commentaar. Verrassend was, dat de meeste partijen mordicus tegen een golfbaan in de Middelpolder zijn. Alleen CDA en PvdA spraken zich nog niet definitief uit (er lag immers geen voorstel), maar hadden wel serieuze twijfels.

In tegenstelling tot vorige keren verliep de vergadering dit keer zeer gedisciplineerd en was er serieuze belangstelling van de commissie voor de insprekers.

Inspraak van Kees van Tilburg, voorzitter Beschermers Amstelland op 19 januari 2010 tijdens de RWN commissievergadering.

Dames en heren commissieleden,

Zoals ik vanmiddag al tegen de griffier opmerkte, ik moest over een behoorlijke psychische drempel heen om mij op de sprekerslijst te laten zetten. Deze drempel is het gevolg van mijn ontmoedigende ervaringen met het fenomeen inspreken in deze commissie. Mijn jongste ervaring was de opkomst van maar liefst vier leden van de commissie bij het presenteren van een integraal gebiedsplan voor de Bovenkerkerpolder. Een plan waar de gemeente nog nooit aan was toegekomen.

Ik kan u verzekeren dat de onverschilligheid en het dedain die ik tot nu toe heb mogen ervaren met het inspreken weinig motiverend zijn en in schrille tegenstelling staan tot de door het gemeentebestuur zo gewenste betrokkenheid van de burgers.

De reden waarom ik desalniettemin ervoor heb gekozen om toch in te spreken is omdat ik geen onduidelijkheid wil laten bestaan over waar wij als Beschermers Amstelland staan. Welnu, om maar met de deur in huis te vallen: de Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van de natuur en de vele andere waarden van geheel Amstelland. Dus ook die in de Middelpolder. Laat daar geen twijfel over mogelijk zijn.

Dat daar twijfel over is ontstaan is het gevolg van een wat ongelukkig gesteld bericht op onze website dat door het Amstelveens Nieuwsblad werd overgenomen. Onze fout. Sorry daarvoor. Daarom de feiten nog maar eens op een rijtje:

Beschermers Amstelland en VROM zijn recent wederom door de voorzieningenrechter in het gelijk gesteld. Loogman mag geen gebruik maken van de door de gemeente verstrekte vergunningen. Een voor hem en de gemeente ongunstige uitslag van de procedure bij de bestuursrechter dreigt.

van Tilburg  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Kees van Tilburg, voorzitter Beschermers Amstelland in de raadzaal tijdens de RWN commissievergadering


De Minister van VROM laat merken dat het haar menens is. Zij neemt een voorbereidingsbesluit dat alleen nog maar gepubliceerd hoeft te worden om van kracht te zijn. De minister neemt in dat geval de regie over het gewraakte gebied over van de gemeente. Gemeente, provincie en Loogman zien de bui hangen en vragen belet bij VROM.

Daar wordt het idee geboren om aan de Rijksadviseur voor het Landschap te vragen of het mogelijk is om de plannen zodanig aan te passen dat de golfbaan in de Bovenkerkerpolder aanvaardbaar wordt.

Dat kan volgens haar. Mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De voorwaarden zijn zodanig dat daar niet of nauwelijks aan te voldoen is. Dat realiseert de gemeente zich ook. Daarom wordt besloten om gehoor te geven aan de suggestie van de Rijksadviseur om te onderzoeken of de golfbaan in de Middelpolder te realiseren is. Daar is een aantal voordelen aan verbonden in vergelijking met de vestiging van een golfbaan in de Bovenkerkerpolder.  Maar ook een aantal nadelen zoals wij al snel zullen ervaren.

Beschermers Amstelland, tot dan toe op uitdrukkelijk verzoek van Loogman buiten het overleg gehouden, wordt van dit voornemen op de hoogte gesteld. Wat is ons standpunt? Tegen een onderzoek naar mogelijkheden kun je moeilijk bezwaar maken. En dat hebben we dan ook niet gedaan. Wel stellen we een aantal harde voorwaarden. Met de mededeling aan VROM dat aan één van die voorwaarden (het respecteren van de bestaande natuurwaarden) waarschijnlijk niet zal kunnen worden voldaan. En dat is inmiddels ook wel gebleken. Wij staan voor het open, rustig en groen houden van de Middelpolder. De aan de rand van de polder geplante bomen en struiken horen wat ons betreft niet in een polder thuis. Vandaar de door ons gebruikte, wat badinerende term, ‘schaamgroen’. Een open golfbaan ter vervanging van deze bosjes zou je daarom kunnen overwegen. Maar daar kun je verschillend over denken. Dat is ons inmiddels wel gebleken.

Ook is duidelijk geworden dat de golfbaan veel meer ruimte nodig heeft. Dat gaat ten koste van het gebied dat gelegen is tussen de hiervoor bedoelde bosjes en de Bankrasweg. En dat gaat onvermijdelijk ten koste van de bestaande natuurwaarden op die plaats. Al vele jaren investeren wij als gemeenschap veel geld in het behoud van de weidevogels. In Amstelland -en zeker ook in de Middelpolder- met veel succes. Dankzij de medewerking van boeren en vele vrijwilligers.

En dan ben je toch gek bezig als je diezelfde weidevogels het broeden onmogelijk maakt door de aanleg van een golfbaan? De ambtelijke werkgroep van de provincie is met het onderzoek aan de gang. Wij willen en kunnen uiteraard niet op de conclusies van deze werkgroep vooruit lopen, maar om meerdere redenen kunnen wij ons nauwelijks voorstellen dat zij een golfbaan in de Middelpolder haalbaar achten.

Terug naar de Bovenkerkerpolder betekent verder procederen met het eerder genoemde afbreukrisico voor Loogman en de gemeente. Resteert als alternatief: het vinden van een locatie elders. Buiten Amstelland dan wel te verstaan.

Kees van Tilburg, voorzitter Beschermers Amstelland.

Amstelveen, 19 januari 2010Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.