Bijgewerkt: 1 maart 2024

Beschermers Amstelland reactie ivm nieuwe golfbaan activiteiten

Nieuws -> Informatief

Bron: Stichting Beschermers Amstelland
02-09-2010

Beste vrienden,

Gisteren (1 september 2010) heeft Beschermers Amstelland de Provincie op de hoogte gesteld van het feit, dat Loogman onder het mom van onderhoud van het terrein de aanleg van de golfbaan voortzet. Bovendien hebben wij Gedeputeerde Staten ook dringend verzocht, om maatregelen te nemen om Loogman te stoppen, om op die manier gevolg te geven aan de uitspraak van Provinciale Staten uit december 2007 dat er geen golfbaan mag komen in de Bovenkerkerpolder.

Loogman schijnt in de publiciteit te hebben gebracht, dat VROM het voorbereidingsbesluit van voormalig minister Cramer niet zal publiceren, hetgeen feitelijk betekent intrekken. Als dat zo is, dan is dat te betreuren. We hebben echter geen aanwijzing, dat VROM niet met ons zal verder procederen. Ik zal dat natrekken. En als VROM onverhoopt zou besluiten om niet verder procederen, geen man overboord. Wij procederen wel verder.

Het heeft er de schijn van, dat de rechtszitting nog even op zich zal laten wachten. Niet uitgesloten moet worden geacht, dat de zitting pas begin 2011 zal plaatsvinden. Voor ons uiteraard geen probleem. Wij hebben geen haast.

Tot zover het laatste nieuws.

Met vriendelijke groet,

Kees van Tilburg


De brief:

Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

t.a.v. de Provinciesecretaris de heer Oppenhuis de Jong

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Amstelveen, 31 augustus 2010

Geacht college,

In december 2007 werd door de Provinciale Staten van Noord-Holland niet alleen het voorstel tot wijziging van het streekplan Noord-Holland Zuid, noodzakelijk om de golfbaanplannen in de Bovenkerkerpolder uit te voeren, met een ruime meerderheid verworpen, maar werd tevens in meerderheid besloten (de aanleg van een golfbaan in de Bovenkerkerpolder niet toe te staan'.

Voor zover ons bekend is door het toenmalige college geen vervolg gegeven aan dit amendement. Zo zou het denkbaar zijn geweest om een voorbereidingsbesluit te nemen gevolgd door een inpassingsplan. Dat is niet gebeurd.

De initiatiefnemer heeft vervolgens een vijftal bouwvergunningen bij de gemeente Amstelveen aangevraagd. Deze vergunningen werden hem verstrekt. Door VROM en door ons werd daartegen bezwaar aangetekend. Dat bezwaar werd door de gemeente Amstelveen verworpen. De gemeente is kennelijk van mening dat de vergunningen op basis van het sinds 1958/1961 vigerende bestemmingsplan konden worden verstrekt.

Dat dit bestemmingsplan door nalatigheid van de gemeente nooit werd aangepast deed kennelijk niet ter zake. Dat het plan in strijd was met een aantal provinciale beleidskaders en beleidsnotities evenmin.

Zoals u bekend hebben wij (en de Minister van VROM) aan de bestuursrechter gevraagd om over deze kwestie een uitspraak te doen. Voor de voorzieningenrechter was er, tot twee maal toe, voldoende reden om de bouwvergunningen op te schorten. Een datum voor de rechtszitting in de bodemprocedure moet nog worden vastgesteld.

Gesteld kan dus worden dat de Provincie tot nu toe geen vervolg heeft gegeven aan het ten uitvoer brengen van het door Provinciale Staten in 2007 aangenomen amendement. Sindsdien heeft de initiatiefnemer, met goedkeuring van de gemeente Amstelveen, onder valse voorwendselen ('zijn terrein bereikbaar maken om te kunnen sloten') het kavelpatroon ingrijpend gewijzigd. En dit voorjaar is hij, wederom met toestemming van de gemeente Amstelveen, begonnen met het opbrengen van grond.

Ook nu weer onder een twijfelachtig voorwendsel ('ophoging van het terrein als maatregel van onderhoud'). Ten aanzien van laatstgenoemde werkzaamheden heeft VROM aangegeven er de voorkeur aan te geven dat er geen werkzaamheden zouden worden verricht totdat duidelijk zou zijn of de golfbaan er al dan niet kan komen. Echter VROM zou geen actie ondernemen als de ophoging beperkt zou blijven tot maximaal 30 centimeter.

Wie de uitkomst van de werkzaamheden nu ziet kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de aanleg van de golfbaan gewoon is voortgezet. De contouren en modulaties van een golfbaan zijn duidelijk zichtbaar.

Bij dezen doen wij een dringend beroep op uw college om thans daadwerkelijk vervolg te geven aan de in aanhef vermelde uitspraak van Provinciale Staten. Hetzij door het geven van een aanwijzing, hetzij door het nemen van een voorbereidingsbesluit. Voorkomen moet worden dat de initiatiefnemer voortgaat met de aantasting van het landschap.

Voorts is het van groot belang dat, bij de door ons gewenste uitspraak van de bestuursrechter, wordt voorkomen dat de initiatiefnemer alsnog komt met plannen die wel binnen het achterhaalde bestemmingsplan passen, maar het landschap en de kernkwaliteiten van het Groene Hart blijvend aantasten.

Ten slotte dient de initiatiefnemer te worden ontmoedigd nog meer aankopen te doen in de polder om t.z.t., bij een onverhoopte uitkomst van de procedure, de baan uit te breiden tot een 18-holes baan. Conform het door de gemeente Amstelveen onderschreven inrichtingsplan uit de jaren 90 is de bestemming van de grond agrarisch. En zo hoort dat ook te worden vastgelegd in het bestemmingsplan.

Tevens zal er voor moeten worden gezorgd dat de aantasting van het landschap wordt teruggedraaid door het oorspronkelijke kavelpatroon weer te herstellen.

Wij hopen spoedig van u te vernemen.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

namens Stichting Beschermers Amstelland

C.J.I.M. van Tilburg voorzitter en J.W.J.P. Brummelhuis-Jansen, secretarisAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.