Bijgewerkt: 24 februari 2024

Beschermers Amstelland tekent krachtig protest aan tegen tankstation

Nieuws -> Natuur

Bron: Beschermers Amstelland
08-07-2008

Beschermers Amstelland tekent krachtig protest aan tegen tankstation langs de A9 in Polder de Rondehoep

In een reactie op de Trajectnota /MER Schiphol-Amsterdam-Almere heeft de Stichting Beschermers Amstelland krachtig protest aangetekend tegen het voornemen om aan de zuidzijde van de te verbreden A9, in Polder de Rondehoep een benzinestation met parkeerplaats te vestigen.

“Als de verbreding van de A9 dan kennelijk onafwendbaar is dient het ruimtebeslag ten koste van deze unieke polder tot een absoluut minimum te worden beperkt” aldus de inspraakreactie. Voorts wordt door Beschermers Amstelland gevraagd om een geluidsscherm aan de zuidkant van de weg, dat recht doet aan het unieke karakter van dit stiltegebied. Een geluidsscherm dat ook de visuele verstoring van het landschap tot een minimum beperkt.

Ook wordt gevraagd om het verdwijnende groen langs de weg te compenseren en om bij de inrichting van de ‘oksel’ van knooppunt Holendrecht de natuurwaarde van het zogenaamde ‘Landje van Geijsel’ niet in gevaar te brengen. Dit landje is bij de natuurliefhebbers zeer geliefd vanwege de grote aantallen steltlopers die hier in het voorjaar verblijven.

Stichting Beschermers Amstelland heeft als doel het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch natuurgebied, waarin met respect voor landschap, natuur en cultuur kan worden geboerd en gerecreëerd.

Beschermers Amstelland realiseert deze doelstelling door:  1. Bekendheid te geven aan de waarde van het gebied voor boeren, burgers, overheid en bedrijfsleven.

  2. De overheid kritisch te volgen op het gebied van de ruimtelijke ordening.

  3. Het op creatieve wijze samenbrengen van boeren, burgers, overheid en bedrijfsleven om ervoor te zorgen dat de baathebbers bij het gebied hun steentje bijdragen aan de instandhouding ervan.


De inspanningen en de aanpak van Beschermers Amstelland worden als bijzonder en innovatief ervaren. Dit blijkt uit het feit dat het ministerie van LNV in het voorjaar van 2008 Amstelland als voorbeeldgebied heeft geselecteerd om aan te tonen dat investeren in het landschap loont.

Voor meer informatie zie www.beschermersamstelland.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.