Bijgewerkt: 24 februari 2024

Beschermers Amstelland vragen aandacht voor de Rondehoep

Nieuws -> Natuur

Bron: Beschermers Amstelland
15-12-2009

In haar zienswijze op de structuurvisie van de provincie Noord-Holland vraagt de stichting Beschermers Amstelland de aandacht van de Provincie voor polder de Rondehoep. Deze polder wordt als enige gebied in de provincie aangewezen voor calamiteitenwaterberging.

“Omdat het de eerste keer is, dat een gebied voor calamiteitenwaterberging wordt aangewezen is het van groot belang, dat dit op een verantwoorde en zorgvuldige wijze gebeurt. Helaas is daarvan in het geval van de Rondehoep (nog) geen sprake. Het draagvlak bij de bewoners van deze polder ontbreekt, de compensatie schiet tekort en er is onvoldoende aandacht voor de unieke cultuurhistorische waarde van deze polder. De ruimtelijke kwaliteit van de polder dreigt geweld te worden aangedaan. De plannen zijn hierdoor in strijd met de ontwerp-structuurvisie.” Aldus Beschermers Amstelland.

van Tilburg Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Kees van Tilburg voorzitter van de Stichting Beschermers Amstelland tijdens een RWN commissievergadering op 1 december 2009


Verder pleit de stichting voor een krachtiger optreden van de Provincie tegen verrommeling van de stadsranden. In reactie op de besturingsfilosofie van de Provincie wordt opgemerkt: “In die gevallen dat ze het decentraal (lees: de gemeenten) niet blijken te kunnen moet het maar centraal”.

De rechtskracht van provinciale beleidsnotities blijkt tot dusverre zeer beperkt. Zeker als ze door Gedeputeerde Staten zelf worden genegeerd. Beschermers Amstelland bepleit dan ook om de voorgestelde beleidskaders ‘juridische tanden’ te geven. Voorts wijst de stichting de Provincie erop, dat landgoederen langs de Amstel historisch gezien alleen aan de westzijde (de ‘herenzijde’) van de Amstel tussen Amsterdam en Ouderkerk aan de Amstel voorkomen.

“Om verdere verdichting en daardoor verstoring van de karakteristieke zichtlijnen op de polders ter weerszijden van de Amstel te voorkomen bepleiten wij dan ook een grote terughoudendheid met het inrichten van en het uitbreiden met nieuwe landgoederenzones.” is dan ook de reactie op het voorstel van de Provincie om ‘de oevers van de Amstel’ als landgoederenzone aan te merken. De volledige zienswijze is te vinden op de website www.beschermersamstelland.nl

Stichting Beschermers Amstelland heeft als doel het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch natuurgebied, waarin met respect voor landschap, natuur en cultuur kan worden geboerd en gerecreëerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.