Bijgewerkt: 5 maart 2024

Besluiten van de gemeenteraad van Amstelveen op 30 november 2022

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-12-2022

De gemeenteraad van Amstelveen heeft in zijn vergadering van 30 november 2022 onder andere besluiten genomen over het rekenkameronderzoek minimabeleid, de nota gemeentelijk vastgoed en de Groen van Prinstererlaan 114.

Rekenkameronderzoek minimabeleid. De Rekenkamercommissie Amstelveen heeft onderzoek gedaan naar het minimabeleid van de gemeente Amstelveen. De gemeenteraad onderschrijft de conclusies en heeft het college van B en W opdracht gegeven om met de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie aan de slag te gaan. De aanbevelingen zijn onder andere om een brede, integrale visie op armoede en minima te formuleren en de raad in positie te brengen voor het stellen van kaders en doelen. Ook moet er meer inzicht komen in de doelgroep van het minimabeleid, de effecten van de minimaregelingen en de klanttevredenheid.

De SP en Actief voor Amstelveen dienden moties in om het voor inwoners makkelijker te maken informatie te verkrijgen over de minimaregelingen en (ondersteuning bij) de aanvraagprocedures. De meerderheid van de raad was tegen deze moties, omdat zij eerst willen horen hoe het college van B en W de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Amstelveen zal uitvoeren.Vergroten digitale veiligheid MKB. De raad heeft een initiatiefvoorstel van Goed voor Amstelveen besproken voor het vergroten van de digitale veiligheid van het midden- en kleinbedrijf. Naast de reguliere aanpak met preventie-, informatie- en bewustwordingscampagnes is het voorstel gedaan voor de inrichting van een cybermeldpunt en een helpdesk. De raad bleek behoefte te hebben aan extra tijd voor bespreking van het voorstel. Het voorstel zal daarom geagendeerd worden voor Het Raadsdebat.

Nota gemeentelijk vastgoed. De raad heeft de Nota gemeentelijk vastgoed Amstelveen 2022 vastgesteld. In deze nota staan de uitgangspunten voor verdere investeringen in en het behoud van het gemeentelijk vastgoed.

Budgetoverheveling. De raad heeft besluiten genomen om te komen tot een goede, financiële jaarafsluiting. Zo is onder meer budget van projectmatige activiteiten die in 2022 zijn gestart, overgeheveld naar 2023.

Definitieve tarieven OZB 2023. De gemeenteraad heeft de definitieve tarieven voor de onroerendezaakbelasting 2023 vastgesteld. Ook heeft de raad enkele verordeningen en wijzigingen op verordeningen vastgesteld. Daarmee kunnen belastingen en rechten in 2023 op basis van de juiste verordeningen en tarieven worden geheven.

Exploitatieplan Scheg Oost. Op 1 juni 2022 heeft de raad het bestemmingsplan en exploitatieplan voor de nieuw te bouwen wijk Scheg Oost vastgesteld. In het exploitatieplan staan regels om de ontwikkeling financieel verantwoord te laten verlopen. In verband met aanvullende financiële regels heeft de raad in zijn vergadering van 30 november een herzien exploitatieplan vastgesteld.

BIZ-verordening Rembrandtweg 2023-2027. De ondernemers van de bedrijfsvenstrip aan de Rembrandtweg willen graag samenwerken in de vorm van een Bedrijven Investeringszone (BIZ). In een BIZ werken ondernemers samen aan de verbetering en versterking van het gebied. Alle ondernemers in dat gebied betalen er aan mee. De raad heeft de verordening vastgesteld om deze BIZ Rembrandtweg mogelijk te maken voor de periode 2023-2027.

Herbenoeming voorzitter Rekenkamercommissie. De raad heeft de heer Cor Visser herbenoemd als voorzitter van de Rekenkamercommissie Amstelveen voor een periode van maximaal acht maanden. Hiermee is de bezetting en de continuïteit van de Rekenkamercommissie geborgd, totdat de raad een besluit heeft genomen over de verdere invulling en samenstelling van de rekenkamer in Amstelveen.

Mr. G. Groen van Prinstererlaan 114. De raad heeft het bestemmingsplan Mr. G. Groen van Prinstererlaan 114 vastgesteld en is akkoord gegaan met het onttrekken van de ondergrond van deze locatie aan het openbaar verkeer. Hiermee wordt het mogelijk dat op de plek van het leegstaande kantoorpand maximaal 310 appartementen worden ontwikkeld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.