Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Besluiten van de gemeenteraad van Amstelveen 15 december 2021

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-12-2021

Woensdag 15 december 2021 vergaderde online de gemeenteraad van Amstelveen onder andere over de vernieuwing van de ambtelijke samenwerking met Aalsmeer, de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening en de klachtenregeling.

Voortzetting ambtelijke samenwerking Aalsmeer-Amstelveen. De gemeenten Aalsmeer en Amstelveen werken ambtelijk samen. De raad heeft ingestemd met het voortzetten en aanpassen van de samenwerkingsregeling voor de periode 2022-2026. Er zijn onder andere afspraken gemaakt over de overdracht van taken, de formatie en de vrijwillige overstap van medewerkers uit de ambtelijke organisatie Aalsmeer-Amstelveen naar de gemeente Aalsmeer.

Klachtenregeling Amstelveen. De gemeenteraad heeft ingestemd met de nieuwe klachtenregeling van de gemeente Amstelveen. Inwoners en ondernemers kunnen hun klachten over het gemeentelijk handelen laagdrempelig uiten. De klachten worden met hoor en wederhoor behandeld en zo mogelijk opgelost. Waar mogelijk wordt genoegdoening geboden. Een voorstel van de SP om klachten op het gebied van werk en inkomen door een externe klachtafhandelaar te laten behandelen, kreeg geen steun in de raad.Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Amstelveen. De raad heeft ingestemd met wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Amstelveen. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op proeverijen in slijterijen, verruimen van de toepasbaarheid van optreden tegen woonoverlast en de handhaafbaarheid van het lachgasverbod.

De discussie in de raad ging onder andere over het voorstel voor het toevoegen van een verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties. De SP diende een amendement in om dit verbod niet op te nemen in de APV, onder andere omdat daar te weinig concrete aanleiding voor is. Het amendement werd verworpen door de raad.

D66 stelde voor om de mogelijkheid tot het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied en daarmee de invoering van preventief fouilleren te schrappen uit de APV. Dit vanwege de ernstige inperking van de persoonlijke vrijheid en onvoldoende motivatie van de noodzakelijkheid voor het opnemen van deze maatregel in de APV. De raad steunde dit amendement van D66.

Sportvoorziening bij het Keizer Karel College. De raad heeft een voorbereidingskrediet van € 700.000,- beschikbaar gesteld voor de bouw van een nieuw sporthalcomplex bij het Keizer Karel College. Deze hal biedt voldoende ruimte voor de gymlessen van de school en voor verenigingssporten zoals zaalhockey, basketbal en badminton.

De raad wil een strategisch meerjarenplan voor de binnen- en buitensportaccommodaties. Het plan moet een duidelijk overzicht geven van de bestaande en toekomstige sportfaciliteiten, de bezetting ervan, de behoefte aan sportvoorzieningen en het gebruik van Amstelveense sportvoorzieningen door inwoners uit omliggende gemeenten. Een motie hiervoor van GroenLinks en VVD werd door de raad aangenomen.

In zijn vergadering ging de raad ook akkoord met:

-toetreding van de gemeente Weesp tot de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld);

-het normenkader voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2021;

-een voorstel voor budgetoverheveling en rechtmatigheid van de jaarstukken 2021;

-de definitieve tarieven onroerendezaakbelastingen 2022 en aanpassing van de begroting 2021 en 2022 voor de omgevingsvergunningen;

-het bestemmingsplan Oostelijke Poeloever 2. Hiermee wordt de bouw van 12 appartementen en drie vrijstaande woningen op het perceel Handweg 121 en 129 mogelijk.

-Een voorstel van de SP voor het anders regelen van de leenbijstand werd na de beraadslaging ingetrokken. De raad wil eerst meer informatie over het onderwerp.

-Een motie van GroenLinks om een plan op te stellen voor het recyclebaar afval scheiden door het midden- en kleinbedrijf kreeg onvoldoende steun.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.