Bijgewerkt: 3 december 2022

Besluiten van de gemeenteraad van Amstelveen op 16 december 2020

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
17-12-2020

In zijn vergadering van woensdag 16 december 2020 heeft de gemeenteraad van Amstelveen onder andere besluiten genomen over de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), het Actieplan klimaatadaptatie en de Transitievisie warmte.

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening. De gemeenteraad heeft ingestemd met wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Amstelveen. Er is een artikel toegevoegd om meer zicht te krijgen op mogelijk (georganiseerde) criminele ondermijnende activiteiten en het tegengaan hiervan binnen de gemeente. Een voorstel van de SP om meer richting te geven aan wanneer deze bevoegdheden kunnen worden ingezet, is door de raad unaniem aangenomen. In de gewijzigde APV is ook de mogelijkheid opgenomen om bepaalde gebieden aan te wijzen waar het verboden wordt om lachgas te gebruiken. Een voorstel van AVA voor een totaalverbod op het recreatief gebruik van lachgas in Amstelveen werd verworpen. De raad steunde het voorstel van het CDA voor het opnemen van een verbod op carbidschieten en het in bezit hebben van carbid.

Klimaatadaptatie. De raad heeft het Actieplan klimaatadaptatie 2021-2026 vastgesteld. In dit plan staat hoe Amstelveen om wil gaan met de negatieve effecten van de klimaatverandering: wateroverlast (overstromingen), hittestress en droogte. Het CDA stelde voor onderzoek te doen naar de mogelijke inzet van klimaatadaptatie-coaches, die de inwoners kunnen stimuleren en begeleiden bij het afkoppelen van regenafvoer, het opvangen van regenwater en het vervangen van tegels door grind of groen. Dit voorstel van het CDA werd door de raad overgenomen. Ook wordt gekeken of het mogelijk is een subsidieregeling in te stellen voor regenwateropvang.

Transitievisie warmte. Amstelveen wil in 2040 niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Daarom is onderzocht hoe gebouwen in Amstelveen in de toekomst verwarmd kunnen worden. Daarbij is gekeken naar technische en betaalbaarheid. Ook is onderzocht in welke wijken van Amstelveen als eerste gestart kan worden met de overgang naar een andere manier van gebouwen. Dit alles is vastgelegd in de Transitievisie warmte. Deze is door de raad vastgesteld. Op voorstel van de PvdA wil de raad dat er een informatie- en adviescentrum duurzaam Amstelveen komt, waar inwoners en bedrijven terecht kunnen voor informatie en advies over de warmtetransitie.Overige besluiten van de raad. De raad heeft in zijn vergadering ook ingestemd met:

-de bouw van 18 appartementen op de plek van een vrijgekomen kantoorgebouw aan de Charlotte van Montpensierlaan 2a;

-het beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024, waarbij wordt ingezet op preventie van schulden, vroegsignalering en integrale schuldhulpverlening met de focus op gedragsverandering;

-de visie ‘Amstelveen Ontmoet Elkaar’. Deze visie heeft als doel dat inwoners zich meer betrokken voelen bij wat er gebeurt in hun wijk en zich inzetten voor zichzelf, elkaar, voor de wijk en de stad. Het beleidsplan geeft antwoord op vragen als hoe en waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, hoe de gemeente omgaat met bewonersinitiatieven en wat de rol van het welzijnswerk is;

-de definitieve vaststelling van de tarieven onroerende zaakbelastingen, de Legesverordening 2021, Grafrechten 2021 en Parkeerbelastingen 2021 en aanpassing van de begroting van 2020 en 2021 op het gebied van bouwleges;

-het normenkader voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2020;

-het niet instellen van bezwaar en beroep tegen aanwijzing van RTVA als lokale publieke media-instelling door het Commissariaat voor de Media;

-de nota Parkeernormen Amstelveen 2021;

-het gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2026;

-technische aanpassingen in het Beeldkwaliteitsplan Amsteldijk;

-de onttrekking aan de openbaarheid ingevolge de Wegenwet van een strook grond ter hoogte van Stadsplein 90-95;

-voorstellen voor budgetoverheveling en rechtmatigheid van de jaarstukken 2020 van de gemeente;

-een voorstel van GroenLinks om de mogelijkheden te onderzoeken om basisbanen in te voeren in Amstelveen;

-een voorstel van GroenLinks om experimenten te doen met regelarme bijstand;

een voorstel van de PvdA voor het aanpakken van overlast door kamerverhuur.

De raad heeft ook enkele voorstellen afgewezen:

-een voorstel van de SP voor een plan van aanpak voor oudere werkzoekenden;

een voorstel van de SP voor een proef “Open Hiring”, waarbij werkzoekenden kunnen werken bij bedrijven of organisaties zonder sollicitatieprocedures;

-een voorstel van de SP om bij de landelijke regering aan te dringen op verhoging van het minimumloon;

-een voorstel van de SP over werkstages.

Videoverslag. Van de raadsvergadering van 16 december 2020 is een videoverslag beschikbaar.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.