Bijgewerkt: 23 mei 2024

Bestuurlijke planning Zone A9

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-05-2010

Een brief, die vrijdag 7 mei 2010 naar de gemeenteraad van Amstelveen is gestuurd

Geachte leden van de raad,

In de eerste vergadering van het college in nieuwe samenstelling is ons een bestuurlijke planning voorgelegd voor de Zone A9. Conclusie daarvan is, dat de concept-gebiedsvisie niet meer voor de zomer vrijgegeven wordt voor participatie maar in oktober 2010 en dat de vaststelling van het ontwikkelplan 2 a 3 maanden later plaatsvindt.

Hierover informeren wij U bij deze op grond van de actieve informatieplicht : het stuk is ter informatie bij deze brief gevoegd. Dit uitstel geeft u en ons als juist aangetredenen de gelegenheid, om ons verder te beraden op dit dossier. In de informatiesessie over de A9 van 20 april is veel nieuwe informatie verschaft, die wij op waarde willen schatten en die aanleiding kan vormen voor nader overleg met de partners in de overeenkomst.

Dat geldt voor de OTB, de positie van de provincie en de voornemens van het Rijk. Daarnaast is het wenselijk dat wij ons beraden op de gevolgen die dit uitstel heeft voor de projectorganisatie en de kosten die aan het uitstel verbonden zijn. Uiteraard zullen wij u via de raadsinfo en de aangewezen raadscommissie zo snel mogelijk informeren als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

de secretaris,   de burgemeester,

mr. R.J.T. Schurink    mr. J.H.C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.