Bijgewerkt: 3 maart 2024

Bestuursrechter legt aanleg golfbaan in Bovenkerkerpolder niet stil

Nieuws -> Informatief

Bron: Ger Loogman
29-10-2010

Loogman B.V. voert op dit moment werkzaamheden uit in de Bovenkerkerpolder ten behoeve van de komst van een golfbaan aldaar. De provincie Noord-Holland heeft de gemeente Amstelveen verzocht deze werkzaamheden stil te leggen. De rechter ziet echter geen bestuursrechtelijke mogelijkheden om de gemeente, of Loogman op te dragen de werkzaamheden te staken.

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de voorzieningenrechter nagegaan, of onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, het treffen van een voorlopige voorziening vereist is. De rechter stelt vast, dat hij alleen dan bevoegd is om handhavend op te treden, als er sprake is van een overtreding. De werkzaamheden die plaatsvinden ten behoeve van de aanleg van de golfbaan kunnen niet als een overtreding worden aangemerkt, omdat de werkzaamheden niet in strijd zijn met het bepaalde bij of krachtens een wettelijk voorschrift.

Golfcentrum Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Graafmachines op het terrein van de 'Golfbaan Amsteldijk' in de Bovenkerkerpolder


Het gaat niet om bouwwerkzaamheden, zodat er geen sprake is van het zonder geldige bouwvergunning uitvoeren van bouwwerkzaamheden. Het geldende bestemmingsplan kent verder geen aanlegvergunningenstelsel, zodat voor de aanleg van de golfbaan geen vergunning is vereist. Er is dan ook geen sprake van een overtreding door het zonder aanlegvergunning uitvoeren van aanlegwerkzaamheden.

Verder bevat het geldende bestemmingsplan geen gebruiksverbod. Voor zover de werkzaamheden al als gebruik van de gronden zijn te beschouwen kan dit gebruik in strijd met de bestemming dus niet als overtreding van een gebruiksverbod worden gekwalificeerd.

Ook strijd met artikel 7.10 van de Wet op de ruimtelijke ordening, waarin een algemeen gebruiksverbod is neergelegd, levert geen overtreding op nu dit artikel gelet op het overgangsrecht niet van toepassing is. Hier verwijst de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State naar de uitspaak van 10 maart 2010, te vinden op www.rechtspraak.nl, LJN: BL7012.

Tenslotte biedt ook de bouwverordening van de gemeente Amstelveen geen grondslag voor het kwalificeren van de werkzaamheden als overtreding. Naar voorlopig oordeel is verweerder niet bevoegd om handhavend op te treden, zodat de rechter verweerder ook niet door middel van een voorlopige voorziening kan opdragen handhavend op te treden.

De rechter ziet ook geen mogelijkheid om de gemeente op te dragen er, anders dan door middel van bestuursrechtelijke handhaving, voor te zorgen dat Loogman de werkzaamheden staakt. Ook ziet de rechter geen mogelijkheid om Loogman  rechtstreeks, zonder tussenkomst van verweerder, op te dragen de feitelijke werkzaamheden te staken. Voor voorzieningen die daartoe strekken bestaat geen bestuursrechtelijke grondslag. Tevens is vast komen te staan dat tegen deze uitspraak geen beroep mogelijk is.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.