Bijgewerkt: 8 december 2022

Bewoners rond Molenweg 10 zijn bezorgd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Bewoners Molenweg/Sint Josephlaan
23-11-2007

Afgelopen woensdag op 21 november 2007 hebben het Amstelveens Nieuwsblad en het Amstelveens Weekblad aandacht besteed aan de meest recente ontwikkelingen rond de door de gemeente geplande H.O.E.D. met apotheek, appartementen en parkeergarage aan de Molenweg no. 10. Op woensdag 28 november 2007 beslist de gemeenteraad over de Molenweg als onderdeel van het bestemmingsplan Amstelveen Noord-West. Op 4 december zal B & W beslissen over de bouwvergunning en de door de gemeente gevraagde ontheffing ex. art 19 WRO.

Eben haezer Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)

Molenweg 10, het perceel waar vroeger het gebouw Eben Haëzer stond


Ontwikkelingen

De bewoners maken zich grote zorgen over de ontwikkelingen. Zij hebben ingesproken in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur op 13 november 2007. In de vergadering hebben veel raadsleden kritische vragen gesteld, maar wethouder Pols was niet onder de indruk. Verantwoordelijk wethouder Hellendall was afwezig. De bewoners hebben afgelopen dinsdag een brief geschreven aan de raadsleden om hun aandacht te vragen voor de situatie.

“De gemeente Amstelveen vindt het belangrijk om haar inwoners en (maatschappelijke) organisaties te betrekken bij de ontwikkeling van haar beleid. Inwoners van de gemeente Amstelveen en belanghebbenden hebben het recht om invloed uit te oefenen op de plannen in de stad.

Ook willen het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad graag weten wat er leeft bij de inwoners. Op die manier kunnen zij een goede afweging maken bij het opstellen, voorbereiden en uitvoeren van beleid. ” citaat komt van de website van de gemeente Amstelveen

Beroep

Amstelveen, 19 november 2007

Geachte leden van de gemeenteraad,

Wij doen hier een beroep op u om de daarin genoemde goede afwegingen te maken betreffende de plannen voor een H.O.E.D met apotheek, appartementen en parkeergarage op de hoek van de Molenweg en de Sint Josephlaan en zo de geciteerde stelling waar te maken.

Wij hopen dat u dit alleen zult doen op basis van volledige en juiste gegevens en met inachtneming van de mening en de belangen van de bewoners. Op woensdag 28 november 2007 neemt u een belangrijke beslissing over dit plan, als onderdeel van het bestemmingsplan Amstelveen Noord-West.

Door de bewoners zijn zienswijzen ingediend betreffende de voor de vergunningverlening benodigde ontheffing artikel 19.1 WRO en het bestemmingsplan Amstelveen op het onderdeel van de H.O.E.D. In de afgelopen weken en maanden zijn de bewoners op alle punten door de gemeente in het ongelijk gesteld.

Nu het besluitvormingstraject - op de bouwvergunning na - vrijwel geheel gelopen is doen wij een beroep op u als volksvertegenwoordigers. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat wij goede en gedegen argumenten hebben om de plannen te herzien en maken ons ernstig zorgen over de gevolgen van het plan voor de directe omgeving.

De bewoners voelen zich niet serieus genomen door de gemeenteambtenaren en door de wethouders Pols en Hellendall. Zo vond de gemeente participatie ten aanzien van dit project niet aan de orde. Pas naar zeer lang aandringen van bewoners en Cardanus besloot de gemeente tot een informatie bijeenkomst. Een contactpersoon is er tot op de dag van vandaag niet. Op de bijeenkomst gestelde vragen zijn voor een aanzienlijk deel nog steeds niet beantwoord. De informatie in de Nota van Beantwoording van mei en november 2007 is onvolledig en op meerdere punten onjuist.

Inzage in stukken die op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur openbaar zouden moeten zijn wordt ons geweigerd. Daarmee wordt de bewoners ook de mogelijkheid ontnomen om hun bezwaarschriften goed te onderbouwen. Toch willen B&W het plan er op woensdag 28 november doordrukken.

Al met al heeft de situatie onder de omwonenden geleid tot cynisme over de betrokkenheid van de gemeente bij haar burgers. Wij hopen dan ook dat u kunt bijdragen aan enig herstel van het vertrouwen in de gemeente.

In de commissie RWN hebben de raadsleden wethouders Hellendall teruggestuurd naar de bewoners om alsnog met hen om de tafel te gaan zitten. Maar een dergelijk overleg is niets waard als de beslissingen al genomen zijn.

Daarom verzoeken wij u om alsnog aandacht te besteden aan de volgende punten en uw besluitvorming daarop te baseren:

Molenweg 10 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Het perceel Molenweg 10 in 2007 met de molen De Dikkert. Hier wordt een gebouw gepland met apotheek, appartementen en parkeergarage


Inzage geweigerd

1. Inzage van de financiële onderbouwing door Kramer Vastgoed BV.

Deze inzage is de bewoners geweigerd omdat dit de onderhandelingspositie van de projectontwikkelaar zou schaden (KNVB 11/2007, p. 58). De financiële onderbouwing moet inzichtelijk maken waarom de footprint van het gebouw vergroot moet worden. De voorgenomen vergroting van de footprint heeft geleid tot de premature sloop – zonder vergunning - van de groenstrook aan de Sint Josephlaan. De bewoners wensen op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur art. 3,10 en 11 inzage in de financiële stukken. Het uitblijven van inzage ontneemt bewoners de mogelijkheid hun argumenten met financiële gegevens te onderbouwen.

2. Verkenning alternatieve locaties.

De gemeente heeft zich vastgebeten in dit plan en geen moeite meer genomen om alternatieve locaties te verkennen. Deze zijn er zowel in de directe omgeving van de nu geplande locatie en in de toekomst door de ondertunneling van de A9. De huidige locatie moet 8 huisartsen en fysiotherapeuten huisvesten, maar is excentrisch gelegen en met het openbaar vervoer vrijwel onbereikbaar.

3. Massiviteit van het pand/Winkelpuien.

De gemeente erkent in de NvB 11/2007, p. 61 dat het pand massief dreigt uit te vallen.

De bewoners vragen zich af waarom in één van de oudste stukjes van Amstelveen schuin tegenover het Broersepark en rijksmonument molen de Dikkert  zo’n monumentaal en lelijk pand moet komen te staan. Het pand verstoort de stedenbouwkundige samenhang op deze plek. Zo massief is strikt genomen niet nodig. Vergrootte footprint en toegenomen kaphoogte hebben een financiële grondslag: de HOED wordt deels gefinancierd met de bouw van dure appartementen in de kap. Worden die appartementen wel verkocht? Er is meer behoefte aan betaalbare woningen voor starters.

De gemeente heeft goedkeuring gegeven aan twee grote glazen winkelpuien in het pand. Tegelijkertijd stelt de gemeente dat de apotheek alleen een baliefunctie zal hebben en daarom niet onder de voor een apotheek gebruikelijke  kwalificatie “detailhandel” valt. Als dat zo is, waarom dan toch die grote winkelpuien?

4. Verkeersdruk en Verkeersveiligheid.

De gemeente heeft berekend dat de HOED zal leiden tot minimaal 650 (!) extra verkeersbewegingen per dag in de smalle Sint Josephlaan NvB 5/2007, p. 45). Daarmee heeft de gemeente nog geen rekening gehouden met rondrijden op zoek naar een parkeerplaats, de onoverzichtelijke uitrit Sint Josephlaan naar de Molenweg, het al drukke sluipverkeer, het toenemende parkeren in de Sint Josephlaan door bezoekers van de winkelstrip Amsterdamseweg en bezoekers van restaurant molen de Jonge Dikkert.

De Sint Josephlaan bestaat uit duplexwoningen van corporaties Sint Joseph/Eigen Haard. Op de bovenwoningen wonen gezinnen met kleine kinderen. Zij spelen dagelijks zonder toezicht op straat. Daar hebben de kinderen vanwege de geparkeerde auto’s geen zicht op het aanrijdende verkeer. Ondanks de drempels en de 30 km. zone wordt er hard gereden.

Omdat de Sint Josephlaan te smal is voor 2 auto’s om elkaar te passeren zal het drukke verkeer leiden tot bijzondere verkeersbewegingen als keren en achteruitrijden.

De bewoners betwijfelen de juistheid van de door de gemeente opgestelde verkeersanalyse en zijn er van overtuigd dat het drukke verkeer in dit kleine straatje tot ongelukken zal leiden.

5. Groenstrook.

Kramer Vastgoed BV heeft met gedogen van de gemeente de groenstrook aan de Sint Josephlaan gesloopt. Dit vooruitlopend op een nog niet verleende ontheffing art. 19a WRO. In het Actieplan Luchtkwaliteit van de gemeente Amstelveen wordt gesteld dat ook kleine groenoppervlaktes een positieve bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit en dat waar deze verwijderd worden, ze elders zouden moeten worden gecompenseerd. Dat de groenstrook milieutechnisch relevant en beeldbepalend is voor de hoek Molenweg/Sint Josephlaan vindt de gemeente niet belangrijk.

Wij als bewoners vinden de groenstrook wél heel belangrijk en willen dat de gemeente de gesloopte groenstrook compenseert.

6. Avondopenstelling apotheek en HOED

Aldus de gemeente is de eigenaar van de apotheek niet van plan tot avondopenstelling over te gaan. Ons verzoek om informatie over de mogelijke avondopenstelling van de artsen- en fysiotherapeutenpraktijken  kon de gemeente niet beantwoorden. De parkeerdruk in de avonduren is nu meer dan 100%. Wij willen graag weten hoe de gemeente om zal gaan met parkeerdruk en avondopenstelling in de avonduren.

7. Oprekken Geluidsnorm

B&W zijn voornemens hogere grenswaarden voor het wegverkeerslawaai vast te stellen voor de locatie Amsterdamseweg/Molenweg (art 76a Wet Geluidshinder, verhoging van 48dB tot 61dB, zie Gemeentepagina week 34). Het verzoek tot oprekken van de geluidsnormen is gevolg van de voorgenomen ontheffing art. 19.1 WRO voor de bouwplannen Molenweg 10. De hoek Molenweg/Amsterdamseweg is al een zeer druk en lawaaiig verkeersknooppunt. De bewoners vinden dat de grens aan het verkeerslawaai is bereikt en willen geen oprekking van de geluidsnormen.

8. Technische aspecten

De gemeente heeft vragen over mogelijke schade door de bouw aan omliggende woningen en gevolgen voor de grondwaterstand nog niet beantwoord. De bewoners willen weten wat de risico’s zijn en hoe de afhandeling van eventuele schade zal plaatsvinden.

Graag willen wij als bewoners weten wat ú als volksvertegenwoordiger van de plannen vindt. Wij zijn altijd bereid om met u en de gemeente in gesprek te gaan en onze bezwaren nader toe te lichten. Wij zijn niet tegen een HOED, maar wel in deze vorm. En wij vragen daarom om een beter participatietraject en een herziening van de plannen.

Wij zien uit naar uw persoonlijke reactie, namens de bewoners Molenweg/Sint JosephlaanAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.