Bijgewerkt: 3 december 2022

Bewoners van Westwijk Zuidoost tegen bouw woon-zorgcomplex

Nieuws -> Gemeente

Bron: Heleen Enschedé/Gemeente Amstelveen
31-01-2020

Aan het begin van de commissievergadering Ruimte, Wonen en Natuur op 30 januari 2020 van de gemeenteraad van Amstelveen konden inwoners, bedrijven en instellingen inspreken over zaken die in Amstelveen spelen en kwam mevrouw Heleen Enschedé bewoonster van de Marjoleinlaan naar de insprekersstoel en vertelde over de zorgen van een aantal buurtbewoners over een bouwproject aan de Alsemlaan-Jasmijnlaan:

'Geachte leden van de Commissie Ruimte, Wonen en Natuur.
Op 18 november 2019 ontvingen een aantal bewoners van Westwijk Zuidoost, een uitnodiging voor een informatieavond in wijkcentrum Westend op 27 november 2019, over de nieuwbouw op de voorzieningenstrook aan de Jasmijnlaan. In de uitnodiging stond dat er een ontwerp lag van twee appartementengebouwen met een ondergrondse parkeergarage voor de doelgroep 55 plussers. De woningen zijn levensloopbestendig en drie appartementen worden gereserveerd als logeerwoningen, waar zorgvragers tijdelijk kunnen verblijven om de mantelzorgers te ontlasten.

Voordat de omgevingsvergunning verleend kon worden, stelde het college een wijzigingsplan op. Dit was nodig, omdat in het eerdere genoemde bestemmingsplan een bevoegdheid voor het college is opgenomen om de bestemming 'maatschappelijk' te wijzigen in 'wonen-woonzorg.'

Mevrouw Heleen Enschedé:
'Wij zijn tegen dit plan om de volgende redenen: In deze brief had moeten staan om hoeveel woningen het precies gaat, zeker nu het 110+ woningen betreft! Dit aantal achterwege laten is misleidend. Nergens blijkt verder uit de brief dat het plan daadwerkelijk ter inzage wordt gelegd met ingang van 6 december en dat alleen tot 6 weken daarna zienswijzen konden worden ingediend. Hierdoor zijn wij als buurtbewoners op het verkeerde been gezet en dat is onzorgvuldig.

Onze wijk heet Westwijk Zuidoost. Door van Zuidwest te spreken was het plan onvindbaar voor de buurtbewoners. Bovendien hebben niet alle bewoners de brief ontvangen van 18 november 2019 met de uitnodiging voor de informatieavond. Op de verspreidde impressiefoto lijkt het bovendien alsof de beoogde nieuwbouw lager is in hoogte dan het bestaande zorgcentrum. Ook dit is misleidend. De ter inzagelegging vond precies plaats in de drukke decembermaand in en rond de feestdagen. Hierdoor was de kans groot, dat niet iedereen tijdig heeft kunnen reageren. Na meer dan 10 jaar braakligging van het terrein, kan dit best 1 maand later. Het heeft er alle schijn van dat de gemeente op deze manier het plan er doorheen wil moffelen. Tot zoverre de procedure.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Mevrouw Heleen Enschedé bewoonster van de Marjoleinlaan tijdens haar betoog in de raadzaal op 30 januari 2020

Voor wat betreft de inhoud van het plan is het aantal parkeerplaatsen onvoldoende. De toegepaste parkeernorm klopt niet met de parkeernorm voor zorgwoningen. En bovendien is sprake van meer dan de helft, namelijk 56 koopwoningen en daar hoort ook een andere parkeernorm bij. Voor het woonzorgcomplex dat beoogd is aan de zuidkant van het fietspad geldt dat het bouwvlak volledig is gevuld, zowel qua lengte, breedte en hoogte, met zelfs overhangende balkons om maar zoveel mogelijk woningen te realiseren. Deze doos is qua massa, hoogte, breedte, diepte, kleurstelling en uitstraling geen toonbeeld van goede ruimtelijke ordening. Hij past niet in onze wijk. Te hoog, te massaal, te kolossaal. Beter is het om aansluiting te zoeken bij een gebouw met vergelijkbare hoogte, zoals het Zonnehuis. Daarbij wordt wel in hoogte gevarieerd.

Kortom, het beoogde gebouw past niet in de bestaande omgeving en sluit niet aan op de omringende bebouwing en openbare ruimte. Het heeft ook totaal geen samenhang met de bestaande laagbouw. Op de plaatsen in de buurt, waar flats staan van dezelfde hoogte is wel sprake van grotere afstand tot de tegenoverliggende laagbouw. Gezien het aantal woningen, 110+ is het aantal van 3 logeerwoningen niet in verhouding. Er zijn ook geen andere voorzieningen in dit complex beoogd, waaruit blijkt dat inderdaad sprake is van zorgwoningen. Er wordt namelijk geen medische zorg verleend. De enige rechtvaardiging is de loopafstand tot het bestaande zorgcentrum. Daarmee zou de hele wijk in feite reeds een woonzorg bestemming moeten hebben, hetgeen natuurlijk niet het geval is. Het zijn dus de facto geen zorgwoningen.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2020)

Artist impression van het eerste blok zorgwoningen in Westwijk Zuidoost


Het aantal beoogde woningen, 110+ is te groot en past niet in deze woonbuurt. Er zijn te weinig gewone voorzieningen in de buurt (geen wijkcentrum, winkels, horeca of recreatie) en te weinig parkeerplaatsen voor al deze mensen.. Als iedere wooneenheid 1 of meer auto’s heeft, dan kan de wijk al dit verkeer niet aan. Ook hierom is geen sprake van een goed onderbouwd plan en geen goede ruimtelijke ordening. Wat ons tenslotte ook zorgen baart is de ontsluiting van de beoogde woonwijk De Scheg via de Jasmijnlaan. Dit zal voor nog meer verkeer gaan zorgen. Er grenzen 2 speeltuinen aan deze straat. Dit is dus zeker geen doorgaande weg!

Wat vragen wij namens de bewoners van Westwijk Zuidoost van de gemeente: Dat u het plan terugwijst naar de tekentafel en dat u ervoor zorg draagt dat u passende bebouwing realiseert voor onze wijk. Dank u wel voor uw aandacht namens de bewoners van Westwijk Zuidoost.'

Merijn van der Meer bewoonster van de Jasmijnlaan stuurde ook haar brief:
'Geachte commissieleden, aanwezigen,
Ik vertegenwoordig mijzelf en 50 buurtbewoners, omdat wij behoorlijk ontstemd zijn over de gang van zaken bij het plan van het college om een appartementencomplex te bouwen op de Alsemlaan. Onlangs bleek uit een brief dat de gemeente al twee jaar met dit project bezig is, maar pas recent voor het eerst een beperkt aantal bewoners heeft geïnformeerd. Dat dit ook nog zelfs op een onvolledige manier en juridisch zelfs incorrecte wijze is gebeurd, stelt de bewoners teleur. Vervolgens vindt de periode dat de burgers een zienswijze kunnen indienen plaats tijdens de kerstvakantie. Verbazingwekkend, mij bekruipt het gevoel dat dit plan even snel en onopvallend er door heen moet worden geloodst. Ik had van deze gemeente een eerlijkere en meer open communicatie verwacht.

Bovendien vraag ik mij af hoe het overigens kan dat een privaat bedrijf zo maar op gemeentegrond een gebouw kan gaan bouwen? Heeft er wel een aanbesteding plaats gevonden? Hierover heb ik een WOB verzoek gedaan op 2 januari 2020. De termijn hiervan is vandaag vervallen, zonder dat ik ook maar iets gehoord heb. Wij als bewoners zijn nooit betrokken bij dit plan en worden nu zonder inspraak te hebben gehad geconfronteerd met een kolossaal kubusvormig gebouw van 4 tot 5 woonlagen hoog.

Volgens het plan moeten er 110 zorgwoningen komen. Maar het plan maakt niet duidelijk hoe die zorg geleverd gaat worden. Er is geen permanente medische en maatschappelijke zorg aanwezig in het gebouw. De nabijheid van een huisartsenpost maakt het gebouw niet tot een zorgcomplex. Ik woon ook dichtbij de huisartsenpost, maar dat maakt mijn woning nog geen zorgwoning. Het plan beschrijft dat de gemeente de appartementen wil toewijzen aan personen met een zorgbehoefte, maar gaat de gemeente de toewijzing op basis van zorgbehoefte dan handhaven? Hoe zit het als die mensen weer verhuizen? Wordt het dan uiteindelijk niet gewoon een wooncomplex? Er is geen waarborg dat er in de toekomst ook daadwerkelijk zorg geleverd gaat worden. Derhalve voldoet het plan mijns inziens niet aan de woon-zorgfunctie van het bestemmingsplan.

Ik krijg de indruk dat de gemeente hier gewoon woonappartementen laat bouwen om er geld aan te verdienen, want de helft zijn koopappartementen. Dat brengt mij op het volgende punt. Het is totaal onduidelijk, waar de gekozen parkeernorm van 1,0 op gebaseerd is. In haar eigen beleid hanteert de gemeente Amstelveen een norm van 1,5 voor koopappartementen. De helft van deze appartementen zijn koop. Ook vergelijkt de gemeente de andere woningen onterecht met aanleunwoningen.

De bewoners veronderstellen dan ook dat er een groot tekort aan parkeerplaatsen in de wijk zal ontstaan, want er zijn a priori al te weinig parkeerplaatsen berekend voor de bewoners en dan komen er nog de auto's van bezoekers en dienstverleners er nog bij. Ik zie ook niet in wat zorgbehoeftigen met 164 fietsparkeerplaatsen moeten. De rollator op de bagagedrager meenemen?

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2020)

Artist impression van het tweede blok van de zorgwoningen in Westwijk Zuidoost

Wat wij verzoeken van de gemeenteraad:
Wij verzoeken de gemeenteraad om dit plan in de huidige vorm af te wijzen en het college te verzoeken de wijkbewoners uit te nodigen om samen met hen te zoeken naar een mogelijke oplossing om alsnog een echt zorgappartementencomplex met voldoende parkeerplaatsen te kunnen bouwen. Ik dank u voor uw aandacht.'

Een dag na de commissievergadering RWN, op 31 januari 2020 kreeg onze redactie uiteindelijk na aandringen bij afdeling communicatie en bij de betrokken wethouders een link naar de webpagina van de gemeente over dit bouwproject bestemmingsplan ‘Amstelveen Zuid-West 2014’:

'Het plan voor zorgwoningen is de laatste ontwikkeling in Westwijk Zuidoost.
In november 2006 is de bouw van Westwijk Zuidoost gestart. Inmiddels is de wijk bijna afgerond. Het is een mooie en gevarieerde wijk geworden. De zorgwoningen zijn voorzien in de voorzieningenstrook bij de Alsemlaan en de Jasmijnlaan. De ontwikkeling van zorgwoningen op het resterende braakliggend terrein in Westwijk Zuidoost is reeds voorzien in het huidige bestemmingsplan ‘Amstelveen Zuid-West 2014’ dat de gemeenteraad heeft vastgesteld.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de bevoegdheid de bestemming te wijzigen van ‘maatschappelijk’ naar ‘Wonen-Woonzorg’. Daarvoor is een wijzigingsplan opgesteld (met de naam Wijzigingsplan Amstelveen Zuid-West 2014 Alsemlaan – Jasmijnlaan) en in procedure gebracht. Dit wijzigingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn een viertal reacties (ondertekend door meerdere personen) ontvangen. Deze worden zorgvuldig bekeken en voorzien van een antwoord en ter besluitvorming voorgelegd aan het college van B en W. Naar verwachting is dit in februari of maart 2020.

Het voorlopige inrichtingsplan van het openbaar gebied treft u hier (pdf 1 pagina) aan. Ondervindt u problemen met de toegankelijkheid van deze documenten? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider. Contactgegevens vindt u hier. De wijk is nagenoeg gereed. Nadat alle woningen zijn gebouwd, richt de gemeente het openbaar gebied in. Het gaat ook om de zes woningen aan de Lavendellaan en de vrijstaande woning aan de Korianderlaan.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.