Bijgewerkt: 4 december 2022

Bijstandsuitkeringen zijn in 2010 landelijk toegenomen

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
01-03-2011

In 2010 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen jonger dan 65 jaar met 26 duizend toegenomen. Eind 2010 werden 307 duizend bijstandsuitkeringen verstrekt. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Eind 2008 was het aantal bijstandsuitkeringen gedaald tot 259 duizend. Vanaf dat moment werden de gevolgen van de economische crisis zichtbaar in de bijstandscijfers. Het aantal uitkeringen aan alle bijstandsontvangers jonger dan 65 jaar steeg met 48 duizend. Dit komt overeen met 19 procent. De sterkste stijging in de afgelopen twee jaar deed zich voor bij de jongeren.

Eind 2010 werden 35 duizend bijstandsuitkeringen verstrekt aan personen jonger dan 27 jaar. Dat is 64 procent meer dan eind 2008. In alle provincies nam het aantal uitkeringen aan jongeren toe. De sterkste toename was in Flevoland, waar het aantal uitkeringen meer dan verdubbelde, gevolgd door Drenthe met een stijging van 89 procent. Het minst stegen de uitkeringen aan jongeren in Utrecht en Limburg, respectievelijk met 36 en 43 procent.

Op 1 juli 2010 zijn de jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar die nog onder de Wet werk en bijstand (WWB) vielen, overgeheveld naar de Wet investeren in jongeren (WIJ). Eind december 2010 werden in Nederland ruim 34 duizend WIJ-uitkeringen verstrekt. Dit komt overeen met 11 procent van het totaal aantal bijstandsuitkeringen aan personen jonger dan 65 jaar.

geld  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De bijstandsuitkering voor alleenstaanden tussen de 27 en 65 jaar was 649,52 euro per maand en gehuwden, of ongehuwd samenwonenden kregen per maand 1299,04 euro netto in 2010


814 bijstandsgerechtigden in Amstelveen

Eind 2010 werden in Amstelveen 814 bijstandsuitkeringen verstrekt – meldt de gemeente Amstelveen. Eind 2008 hadden nog 674 mensen bijstandsuitkeringen. Vanaf dat moment werden de gevolgen van de economische crisis steeds zichtbaar in de bijstandscijfers. Het aantal uitkeringen aan alle bijstandsontvangers jonger dan 65 jaar, steeg met 140 mensen. Dit komt overeen met de landelijke cijfers, dat op 19 procent staat en in Amstelveen was het 20 procent.

In 2010 werden 74 WIJ-uitkeringen verstrekt aan personen jonger dan 27 jaar in Amstelveen. Dat is 39 procent meer dan eind 2008. Dit komt overeen met 9 procent van het totaal aantal bijstandsuitkeringen aan personen jonger dan 65 jaar.

Bijstand?

Iedere Nederlander moet zoveel mogelijk in zijn levensonderhoud voorzien met werken. Dat is het uitgangspunt van de Wet werk en bijstand (WWB). Als dit niet mogelijk is, moet de overheid hem helpen werk te zoeken. Zolang dat niet is gevonden is er bijstand.  Wie een bijstandsuitkering ontvangt is verplicht om werk te zoeken of een re-integratietraject te volgen. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WWB.

In het regeerakkoord staat onder meer dat er een wettelijke plicht tot tegenprestatie naar vermogen moet komen in de bijstand. Daarnaast wil het kabinet toe naar 1 regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, die de WWB, Wajong en Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) vervangt.

WIJ-uitkeringen?

De Wet investeren in jongeren (WIJ) is een Nederlandse wet, die vastgesteld is in 2009. Doel is om jongeren tot 27 jaar aan werk, of scholing te helpen. Om jongeren een grotere kans op de arbeidsmarkt te geven is in 2006 de Leerplichtwet aangepast en is de kwalificatieplicht ingevoerd.

Tot 18 jaar moeten zij, zolang ze nog geen startkwalificatie hebben naar school. De komst van de WIJ moet voorkomen, dat jongeren na hun 18e alsnog zonder diploma thuis komen te zitten. In plaats van bijstand krijgen zij een recht op werkleeraanbod. De volledige naam van de wet luidt: Wet van 1 juli 2009, houdende bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren).

Werkleeraanbod?

Bent u tussen 16 en 27 jaar oud en heeft u geen werk of onvoldoende inkomen? Dan krijgt u in plaats van een bijstandsuitkering, een werkleeraanbod van de gemeente aangeboden. De gemeente is verplicht u binnen twee maanden een werkleeraanbod te doen.

Dit kan een baan zijn, een vorm van scholing, of een combinatie van beide, afgestemd op uw situatie. Heeft u bijvoorbeeld een handicap of zorgt u voor kinderen, dan wordt daar rekening mee gehouden.

Als u werk accepteert, krijgt u salaris van de werkgever. Accepteert u het aanbod voor scholing, dan krijgt u een inkomen dat even hoog is als de bijstandsuitkering. Gaat u niet in op het aanbod van de gemeente, dan ontvangt u geen uitkering.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.