Bijgewerkt: 7 februari 2023

Bovenkerkerpolder verdient visie 2

Nieuws -> Gemeente

Bron: Milieufederatie Noord-Holland
12-09-2006

Bij het maken van plannen voor de aanleg van een golfcentrum in de Bovenkerkerpolder, ontbreekt het tot nu toe aan een integrale visie op de toekomst van de Bovenkerkerpolder. Daarom zou er een integraal onderzoek naar de meest verantwoorde ontwikkeling van de Bovenkerkerpolder plaats moeten vinden. Dit stelt een aantal organisaties in een brief aan de Amstelveense raadscommissie ruimtelijke ordening.

Op 19 september 2006 bespreekt deze commissie een tweetal burgerinitiatieven m.b.t. de Bovenkerkerpolder. Milieufederatie Noord-Holland, Samenwerkingsverband Bovenkerkerpolder Open, Stil en Groen, Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk, Stichting Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer Regio West en de ANWB benadrukken dat de Bovenkerkerpolder zich bij uitstek leent voor een duurzame recreatieve invulling.

‘De polder vormt als het ware een groene stadshof vanwege de onmiddellijke nabijheid van meer dan honderdduizend omwonenden. De Bovenkerkerpolder biedt de burgers van Amstelveen (en Uithoorn) een unieke mogelijkheid om binnen wandel- en fietsafstand een gaaf agrarisch cultuurlandschap te beleven.’

De briefschrijvers vinden dat de raadsleden zich niet moeten verleiden tot een tunnelvisie door nu besluiten te nemen over het golfcentrum, zonder een duidelijke integrale visie te hebben op de Bovenkerkerpolder als geheel. Zo’n integrale visie – in de vorm van een structuurvisie - is in het verleden door het College van B&W van Amstelveen toegezegd, maar is er nooit gekomen.

In deze structuurvisie zouden alle belangen moeten worden afgewogen en zou samenhang gebracht moeten worden tussen alle losse plannen voor de Bovenkerkerpolder, zoals de N201, compensatie voor de N201, waterberging, Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur, Amstel Groen en het golfcentrum. De organisaties roepen de raadsleden op alsnog een integraal onderzoek te starten, met als eisen:

1) behoud van de cultuurhistorische, ecologische en landschappelijke eigenheid, en

2) een invulling die zich verhoudt met een duurzaam en voor alle burgers recreatief benutbaar agrarisch cultuurlandschap (met inbegrip van de boeren, die de polder hebben bewerkt en onderhouden).

Website: Milieufederatie Noord-Holland


Plan tot vestiging Golfodrome

060711hg.fvd

H. Gallacher / E. Krommendijk


5 september 2006

Aan de gemeenteraad van Amstelveen

t.a.v. de leden en plaatsvervangende leden van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening Postbus 4 1180 BA  AMSTELVEEN

Geachte dames en heren,

Het is ons bekend dat u zich beraadt over een eventuele vestiging van een groot golfcentrum (Golfodrome) in het noordelijk deel van de Bovenkerkerpolder. In de aanloop daar naartoe hebt u een nota van uitgangspunten, een startnotitie MER en een programma van eisen vastgesteld. De nota van uitgangspunten is later nog aangevuld met het uitgangspunt dat zonder heuvels tot een maximale hoogte van de Ringdijk (2,5 tot 3 meter hoog) er geen golfcentrum mogelijk zou zijn. Verdere planologische maatregelen die zo'n golfcentrum mogelijk kunnen maken, worden voorzien. Ten behoeve van uw besluitvorming doen wij u hierbij enkele gedachten en overwegingen onzerzijds toekomen. Wij vertrouwen erop dat u dit adres zult willen betrekken bij uw besluitvorming.

De Bovenkerkerpolder - deel uitmakend van Nationaal Landschap Het Groene Hart, en gelegen pal tegen de bebouwing van Amstelveen (en Uithoorn) - leent zich bij uitstek voor een duurzame recreatieve invulling. De polder vormt als het ware een groen stadshof vanwege de onmiddellijke nabijheid van meer dan honderduizend  omwonenden. De Bovenkerkerpolder biedt de burgers van Amstelveen (en Uithoorn) een unieke mogelijkheid om binnen wandel- en fietsafstand een gaaf agrarisch cultuurlandschap, met weidse verten, weidevogels èn koeien en schapen te beleven, hetgeen de kwaliteit van de leefomgeving van menigeen bevordert.

Waar het tot nu toe aan ontbreekt is een integrale visie voor de gehele Bovenkerkerpolder. De door het vorige College van B&W beloofde Structuurvisie -  waarin samenhang gebracht zou worden tussen alle losse plannen, zoals N201, compensatiestroken N201, waterberging, PEHS, AmstelGroen èn het golfcentrum – is er nooit gekomen.

Met uw besluitvorming tot nu toe hebt u de kansen en consequenties van één optie - Golfodrome - in beeld gebracht. Wij achten dit een nuttige voorbereiding voor verantwoorde besluitvorming, want hiermee hebt u nuttige informatie in handen over de consequenties van zo'n golfcentrum. Maar laat het uitgevoerde onderzoek u niet verleiden tot een tunnelvisie. Houd andere mogelijkheden ook scherp in het vizier.

U hebt die andere mogelijkheden nog. U kunt immers ook kiezen voor een robuuste groenstructuur langs de bebouwingsrand van Amstelveen (in plaats van situering van recreatiegroen in het uiterste zuiden van de polder, tegen de om te leggen N201 langs Uithoorn aan). Zo'n donkergroen manchet vormt een aantrekkelijk uitloopgebied voor de omwonenden, waarachter zich het agrarisch cultuurlandschap van de originele polder opent in zijn majestueuze openheid. En dit is nog maar één alternatief.

Wij brengen u - ten overvloede - in herinnering dat de Bovenkerkerpolder een zeer oud en zeldzaam cultuurlandschap is met belangrijke ecologische en landschappelijke waarden.  Zo'n landschap is kwetsbaar en kan gemakkelijk geschonden of zelfs vernietigd worden. Dat wil niemand. Daarom bepleiten wij dat u – alsnog - een integraal onderzoek start naar de meest verantwoorde ontwikkeling van de Bovenkerkerpolder, welke voldoet aan twee eisen:

•          behoud van de cultuurhistorische, ecologische en landschappelijke eigenheid

•          invulling die zich verhoudt met een duurzaam en voor alle burgers recreatief 

benutbaar agrarisch cultuurlandschap (met inbegrip van de boeren, die de polder hebben bewerkt en onderhouden).

De informatie over een golfcentrum waarover u nu beschikt, kan in dit onderzoek worden meegenomen. Maar beperkt u zich er niet toe, want de Bovenkerkerpolder vraagt om een inclusieve blik en een brede visie.

Hoogachtend,

Milieufederatie Noord-Holland

Samenwerkingsverband Bovenkerkerpolder: Open, Stil en Groen

Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk

Stichting Landschap Noord-Holland

Staatsbosbeheer regio west

ANWB


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.