Bijgewerkt: 2 december 2023

Brief Beschermers Amstelland ivm golfbaaninitiatief

Nieuws -> Informatief

Bron: Beschermers Amstelland
03-09-2010

Deze tweede brief ging vandaag (3 september 2010) uit naar het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, om duidelijk te maken, dat de eis tot schadeloosstelling van initiatiefnemer, de heer Loogman nergens op slaat.

Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland t.a.v. de Provinciesecretaris, de heer Oppenhuis de Jong

Postbus 3007

2001 DA HAARLEM

Amstelveen, 3 september 2010

Inzake : Golfbaaninitiatief Bovenkerkerpolder

Geacht College,

In aansluiting op onze brief aan uw College van 31 augustus jl. betreffende de golfbaanplannen in de Bovenkerkerpolder te Amstelveen, stellen wij het op prijs om nog het volgende onder uw aandacht te brengen. Dit na kennisneming van de inhoud van de brief die door de heer en mevrouw Loogman aan uw College en aan de leden van Provinciale Staten is verzonden op 2 september jl.. Ter voorkoming van onnodige herhaling wordt kortheidshalve naar de inhoud van beide recente brieven verwezen.

In de brief van de initiatiefnemers wordt tamelijk achteloos voorbijgegaan aan het gegeven, dat het aanleggen van een golfcomplex in de Bovenkerkerpolder regelrecht in strijd is met het Rijksbeleid én met het Provinciale beleid. Tevens staat het initiatief op gespannen voet met het vigerend – decennia oud – bestemmingsplan, waarvan via een gekunstelde interpretatie de randen worden opgezocht.

Het is maar zeer de vraag, of de besluitvorming van de Gemeente Amstelveen met betrekking tot de benodigde vergunningen de toets van de bestuursrechter zal doorstaan. De overwegingen van de Voorzieningenrechter wijzen er tot tweemaal toe op, dat dit hoogstwaarschijnlijk niet het geval zal zijn.

Al hetgeen tot dusverre door de initiatiefnemers is ondernomen, qua feitelijke werkzaamheden en kosten, is dan ook geheel voor hun eigen rekening en risico geweest, zoals ook laatstelijk nog door de Voorzieningenrechter overwogen, in het voetspoor van hetgeen door de Minister van VROM en ons naar voren is gebracht.

De initiatiefnemers zijn, zich wel bewust van dit risico, kosten gaan maken en deelwerkzaamheden gaan uitvoeren, terwijl er geen sprake is van onherroepelijke vergunningen. Zij waren zich uiteraard ook terdege bewust van de uitspraak van Provinciale Staten met betrekking tot enig golfbaan initiatief in de Bovenkerkerpolder. Tegen deze achtergrond doen toon en inhoud van de brief van de heer en mevrouw Loogman, en met name de suggestie van schadeloosstelling, merkwaardig aan.

Wij hechten er aan, dat de belangen van de bescherming van het Groene Hart en een goede ruimtelijke ordening, door alle betrokken overheden ter harte worden genomen, en vertrouwen op daadkrachtig optreden uwerzijds, nu de naleving van het provinciale beleid nadrukkelijk in het geding is.

Met vriendelijk groet en hoogachting namens de Stichting Beschermers Amstelland

C.J.I.M. van Tilburg voorzitter en J.W.J.P. Brummelhuis-Jansen secretaris

c.c. Leden van Provinciale Staten

Postbus 123

2000 MD Haarlem


Lees ook: Golfcentrum Amsteldijk
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.