Bijgewerkt: 12 april 2021

Brief van burgemeester Poppens over de coronacrisis in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-03-2020

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen schreef op 26 maart 2020 een brief aan de inwoners van de stad met betrekking tot de coronacrisis en de invloed hiervan op het dagelijkse leven:

'Beste Amstelveners,
Corona is van grote invloed op ons dagelijks leven. Dat zorgt voor onzekerheid, ook omdat we niet weten hoe lang dit nog gaat duren. De economische en maatschappelijke impact voor Amstelveen is groot. Daarnaast neemt ook in Amstelveen het aantal mensen dat ziek is toe. Ik leef zeer met hen mee en wens hen veel beterschap toe. Corona treft ons allemaal. Iedereen kan besmet raken, ongeacht leeftijd, afkomst, religie of gender. Iedereen kan het virus krijgen en verspreiden. Onze ouderen en zwakkeren zijn het meest kwetsbaar en moeten door ons allemaal beschermd en geholpen worden. De komende weken zijn cruciaal. In deze brief leest u de belangrijkste nieuwe landelijke maatregelen en de extra maatregelen die in de regio Amsterdam-Amstelland en ook in Amstelveen gelden.

Daarbij doe ik een dringend beroep op u.

Blijf zoveel mogelijk binnen!
U weet dat we dit met elkaar moeten doen om te zorgen dat onze ziekenhuizen en vooral de IC-afdelingen, het aan blijven kunnen en zo min mogelijk mensen ziek worden. Blijft u alstublieft zoveel mogelijk binnen, tenzij dat niet anders kan. U kunt naar buiten voor uw werk, voor boodschappen of een korte wandeling in de frisse lucht.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen


LANDELIJKE MAATREGELEN

*Kinderen onder de twaalf jaar kunnen buiten spelen.

*Voor alle jongeren en volwassenen geldt: houdt 1,5 meter afstand van andere personen. Waar u ook bent en wat u ook doet.

*Groepsvorming van drie of meer mensen is niet toegestaan, tenzij u met elkaar een huishouden vormt. Met een groep bedoelt het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 meter houden.

* Winkels/OV
Voor winkels die nog open zijn geldt dat zij maatregelen dienen te treffen om ervoor te zorgen iedereen 1,5 meter afstand houdt. Indien dit niet gebeurt wordt hiertegen opgetreden. Ditzelfde geldt voor het openbaar vervoer.

*Contactberoepen
Kappers en andere ‘contactberoepen’ zoals nagelstudio’s, schoonheidsspecialisten en tattooshops mogen tot in elk geval 6 april hun beroep niet uitoefenen. Fysiotherapeuten moeten ‘zo veel mogelijk’ via beeldbellen werken. En ook casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde regels als de horeca.

*Evenementen
Tot 1 juni vinden er geen evenementen plaats. Koningsdag, de Nationale Herdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag zullen niet plaatsvinden zoals we dat gewend zijn.

*Religieuze bijeenkomsten
Religieuze bijeenkomsten met meer dan 30 mensen zijn niet meer toegestaan. Dit geldt ook voor (kerkelijke) begrafenissen en huwelijken. De reden dat bij deze bijeenkomsten wel  meer dan drie personen mogen samen komen ligt in de grondwettelijk vastgelegde godsdienstvrijheid. Ik wil alle religieuze groepen omwille van de volksgezondheid echter sterk ontraden om bijeenkomsten plaats te laten vinden, hoezeer ik de behoefte aan troost en steun ook begrijp. Ik ben dankbaar dat het overgrote deel van de synagogen en kerken al over is gegaan naar online diensten. Ik doe een beroep op een ieder om dit te blijven doen. Het is echt nodig dat we elkaar zo weinig mogelijk fysiek ontmoeten.
Het maximum van 30 mensen geldt ook voor (kerkelijke) begrafenissen en huwelijken.

AANVULLENDE MAATREGELEN
Wij zien nog plekken in onze stad, waar te veel mensen samenkomen. Het kabinet heeft de voorzitters van de veiligheidsregio’s opgedragen om hun speciale bevoegdheden in te zetten om extra maatregelen te nemen als dat nodig is. Het gaat om de volgende aanvullende maatregelen voor de regio Amsterdam-Amstelland en ook voor Amstelveen:

* Markten
Op markten mogen alleen nog maar etenswaren worden verkocht. Markten blijven daarmee een belangrijk onderdeel van de voedselvoorziening. Kramen, waar non- food wordt verkocht verdwijnen tijdelijk van de markten zodat er meer ruimte ontstaat. Dit geldt ook voor de Vrijdagmarkt en de biologische markt.

* Fitnessapparatuur in parken/buitenruimte wordt afgesloten
In de buitenruimte kunnen bezoekers vrij gebruik maken van openbare fitnesstoestellen. Onder normale omstandigheden zijn dat plekken, waar mensen hun conditie verbeteren. Nu zijn het plekken die de gezondheid kunnen schaden omdat de toestellen niet worden schoongehouden en omdat de plekken waar de toestellen staan een aantrekkingskracht hebben op meerdere mensen tegelijk zodat de afstand van 1,5 meter tussen personen een probleem kan zijn.

* Voetbalkooien en pannaveldjes worden gesloten
Onder normale omstandigheden zijn deze plekken bijzonder waardevol voor onze inwoners. Sport verbroedert en houdt ons fit. Op basis van recente waarnemingen ziet het bestuur de omheinde voetbal- en basketbalkooien en pannaveldjes met een hek als een risico voor verspreiding van het coronavirus. Zowel overdag, als er door te veel jongeren op een klein oppervlak wordt gesport, maar ook ’s avonds als groepen er te dicht op elkaar rondhangen. Speeltuinen en de voor publiek toegankelijke sportveldjes zonder omheining worden niet afgesloten. Wel wordt hier intensiever op gecontroleerd om groepsvorming en drukte te voorkomen.

*Sportvelden en – parken
Alle beheerde sportvelden van o.a. sportverenigingen zijn al sinds enkele weken gesloten. Ondanks deze sluiting maken veel inwoners in hun vrije tijd er gebruik van. Omdat ook hier te veel mensen zich te dicht op elkaar bevinden wordt de handhaving op deze plekken geïntensiveerd.

*Cameratoezicht.
Op plekken waar zorgen bestaan over aanhoudende drukte kan cameratoezicht worden ingesteld. Als het nodig is dan worden ook op die locaties aanvullende maatregelen genomen.

Handhaving
Onze politie en handhavers gaan boetes uitdelen als de regels niet worden nageleefd. Als u zich niet houdt aan de veilige afstand van 1,5 meter dan kan dat dus leiden tot forse boetes.

Tot slot
Ik spreek mijn grote waardering uit voor de mensen in de zorg, bij de hulpdiensten, de schoonmakers, de media, in de supermarkten en overal waar ze ons land en onze gemeente draaiend houden. Voor de mensen die in de verpleeghuizen en zorginstellingen wonen en nu hun bezoek niet meer kunnen ontvangen, wil ik zeggen: Wij denken aan u en ik roep iedereen op om eenzaamheid onder Amstelveners tegen te gaan. Wilt u hulp bieden? Kijk voor de mogelijkheden op www.amstelveen.nl/hulp. Maakt u zich zorgen, heeft u tips voor de gemeente of heeft u vragen over het coronavirus? Stel uw vraag per e-mail via: [email protected].

Gelukkig zie ik dat de meeste Amstelveners hun verantwoordelijkheid nemen en zich aan de regels houden, ook al is het niet altijd makkelijk. Thuis werken, een huishouden met kinderen draaiend houden en ervoor zorgen dat het hele gezin zich aan de adviezen van het RIVM houdt. Ondanks het feit dat we ons in een moeilijke situatie bevinden zie ik ook een enorme veerkracht in onze samenleving. Er zijn allerlei initiatieven in de samenleving om elkaar te helpen. Ook digitaal ontstaan er allerlei initiatieven om elkaar te bereiken en van dienst te zijn.

Ik ben trots op Amstelveen en hoe we het met deze situatie omgaan. Er komt een moment dat we allemaal weer naar buiten kunnen, uitgestelde verjaardagen, huwelijken en andere feestjes kunnen vieren. Laten we daar naar uitkijken.
Ik wens u alle goeds.
Met vriendelijke groet,
Tjapko Poppens burgemeester Amstelveen.

Wilt u goed geïnformeerd zijn en blijven, kijk dan https://www.amstelveen.nl/   www.rivm.nl en op www.amsterdam.nl en https://www.ggd.amsterdam.nl/

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


In Amstelveen live a lot of people from abroad, that is why Amstelveenweb.com translated the letter of the Mayor in English. In this way they also can read what measures the Mayor suggested.

On 26 March 2020 Tjapko Poppens mayor of Amstelveen wrote a letter to the inhabitants of the city regarding the corona crisis and its impact on daily life:

'Dear Amstelveners,
Corona has a great influence on our daily lives. This creates uncertainty, also because we don't know how much longer this is going to take. The economic and social impact for Amstelveen is considerable. In addition, the number of people in Amstelveen who are ill is also increasing. I sympathise with them very much and wish them a speedy recovery. Corona affects us all. Anyone can become infected, regardless of age, origin, religion or gender. Anyone can get and spread the virus. Our elderly and the weak are the most vulnerable and must be protected and helped by all of us. The coming weeks will be crucial. In this letter you will read about the most important new national measures, and the extra measures that apply in the Amsterdam-Amstelland region and also in Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Tjapko Poppens mayor of Amstelveen


In addition, I make an urgent appeal to you. Stay indoors as much as possible! You know that we have to do this together to ensure that our hospitals, and especially the IC departments, can continue to cope and that as few people as possible become ill. Please stay indoors as much as you can, unless you can't do otherwise. You can go outside for work, shopping or a short walk in the fresh air.

NATIONAL MEASURES
Children under the age of 12 can play outside. For all young people and adults: keep 1.5 metres away from other people. Wherever you are and whatever you do. Grouping of three or more people is not allowed, unless you form a household together. By a group, the Cabinet means three or more people who do not keep a distance of 1.5 meters.

* Shops/OV (Public Transport)
Shops that are still open must take measures to ensure that everyone keeps a distance of 1.5 metres. If this is not done, this will be countered. The same applies to public transport.

* Contact professions
Hairdressers and other 'contact professions' such as nail studios, beauticians and tattoo shops are not allowed to practice their profession until at least April 6. Physiotherapists must work 'as much as possible' via video bells. And casinos will also be subject to the same rules as the hospitality industry from now on.

* Evenements
No evenements will take place until 1 June 2020. King's Day, the National Commemoration on 4 May and Liberation Day will not take place as we are used to.

* Religious gatherings
Religious gatherings with more than 30 people are no longer allowed. This also applies to (church) funerals and weddings. The reason that more than three people are allowed to gather at these gatherings lies in the constitutional freedom of religion. However, for the sake of public health, I would strongly discourage all religious groups from holding meetings, no matter how much I understand the need for comfort and support. I am grateful that the vast majority of synagogues and churches have already switched to online services. I appeal to everyone to continue to do so. It is really necessary that we meet physically as little as possible. The maximum of 30 people also applies to (church) funerals and marriages.

ADDITIONAL REGIONAL MEASURES
We still see places in our city where too many people come together. The Cabinet has instructed the presidents of the security regions to use their special powers to take additional measures if necessary. These are the following additional measures for the Amsterdam-Amstelland region and also for Amstelveen:

* Markets. Only food may be sold on markets. Markets therefore remain an important part of the food supply. Stalls selling non-food products will temporarily disappear from the markets to create more space. This also applies to the Friday market and the organic market.

* Fitness equipment in parks/outside areas will be closed off
In the outdoor area, visitors can make free use of public fitness equipment. Under normal circumstances, these are places where people can improve their condition. Now they are places that can damage health because the equipment is not kept clean and because the places where the equipment is located attract several people at the same time so that the distance of 1.5 meters between people can be a problem.

*Soccer cages and panna cages will be closed
Under normal circumstances, these places are particularly valuable to our residents. Sport fraternizes and keeps us fit. Based on recent observations, the board considers the fenced off football and basketball cages and fence panels as a risk for the spread of the coronavirus. Both during the day, when too many young people play sports in a small area, but also in the evening when groups hang out too close together. Playgrounds and sports fields open to the public without fences will not be fenced off. They are, however, checked more intensively to prevent the formation of groups and crowds.

* Sports fields and parks
All managed sports fields of e.g. sports clubs have been closed for several weeks now. Despite this closure, many residents make use of them in their spare time. Because here too many people are too close to each other, enforcement is intensified at these places.

* Camera surveillance
In places where there are concerns about continued congestion, camera surveillance can be put in place. If necessary, additional measures will also be taken at these locations.

Enforcement
Our police and enforcers will issue fines if the rules are not complied with. If you do not comply with the safe distance of 1.5 meters then this can lead to substantial fines.

Finally
I would like to express my great appreciation for the people in care, in the emergency services, the cleaners, the media, in the supermarkets and everywhere they keep our country and our municipality running. For the people who live in the nursing homes and care institutions and can no longer receive their visit, I would like to say: We think of you and I call on everyone to fight loneliness among Amstelveners. Do you want to help? Look for the possibilities on www.amstelveen.nl/hulp . Are you worried, do you have tips for the congregation or do you have questions about the corona virus? Ask your question by e-mail: [email protected] .

Fortunately, I see that most Amstelveners take their responsibility and stick to the rules, even though it is not always easy. Working at home, running a household with children and making sure that the whole family follows the RIVM's advice. Despite the fact that we are in a difficult situation, I also see an enormous resilience in our society. There are all kinds of initiatives in society to help each other. There are also all kinds of digital initiatives to reach out to each other and help each other. I am proud of Amstelveen and how we are coping with this situation. There will come a time when we can all go out again, celebrate postponed birthdays, weddings and other parties. Let's look forward to that.

I wish you all the best.
Yours sincerely,
Tjapko Poppens mayor of Amstelveen.'

If you want to be and stay well informed, please visit https://www.amstelveen.nl/  www.rivm.nl  www.amsterdam.nl  and https://www.ggd.amsterdam.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.