Bijgewerkt: 2 maart 2024

Brief van een bezorgde Amstelvener

Nieuws -> Informatief

Bron: A. Baggelaar
16-10-2010

De heer A. Baggelaar, Amstelvener en oud-raadslid tot 1986 stuurde deze brief naar onze redactie:

Leden van het College van burgemeester en wethouders van Amstelveen,

Leden van de gemeenteraad van Amstelveen

Amstelveen, 16 oktober 2010

Geachte dames en heren,

In de lokale pers hebben de inwoners van Amstelveen kunnen lezen welke ongehoorde bezuinigingen door u in voorbereiding zijn. Zij raken niet alleen de gesubsidieerde instellingen, maar ook een groot aantal inwoners van onze stad.

De voor te stellen maatregelen ontzien de minima, maar de middengroepen, de ouderen en gehandicapten worden in belangrijke mate geraakt. U hebt aan onze bevolking veel uit te leggen. De burgers betalen de rekening. Hoewel ik al lang niet meer actief ben in het publieke domein, voel ik mij als oud-lid van uw raad genoodzaakt een aantal opmerkingen onder uw aandacht te brengen.

In ruim veertig jaar heeft de gemeente stap voor stap publieke voorzieningen van sociale en culturele aard gesteund die passen bij een stad van nu 80.000 inwoners in een welvarend land. In een enkel geval heeft de gemeente daarbij zelf het initiatief genomen: de totstandkoming van de kunstuitleen, die volgend jaar 25 jaar bestaat.

De gemeente heeft zich door het stimuleren en steunen van deze voorzieningen ook medeverantwoordelijk gemaakt voor het wel en wee van deze instellingen. Daaraan dreigt abrupt een einde te komen. Die gemeentelijke verantwoordelijkheid houdt ook in, dat goed wordt nagedacht over de gevolgen van abrupte ingrepen in het voorzieningenpakket en het functioneren van deze instellingen. Veel van de voorstellen gaan verder dan bezuinigingen van 10 of 20 %. Zij leiden tot kaalslag en tasten het functioneren van sommige instellingen op korte en langere termijn ernstig aan.

Als nog steeds maatschappelijk betrokken burger, vraag ik u klare wijn te schenken over deze bezuinigingen. U kunt niet volstaan met een financieel plaatje alleen. Doet u dat niet, dan trekt u daarbij feitelijk uw handen af van voorzieningen, die belangrijk zijn voor het functioneren van grote groepen ouderen en hoogbejaarden die tot de middengroepen behoren. Van de gemeentelijke overheid mag verwacht worden dat zij met het doorvoeren van ingrijpende bezuinigingen met respect en begrip voor de soms ernstig getroffen instellingen omspringt.

Ik leg de volgende opmerkingen aan u voor: In een aantal gevallen zullen de tarieven sterk verhoogd worden, dat leidt tot vraaguitval en dus tot verminderde inkomsten. Dat leidt tot nieuwe bezuinigingen, enz. tot het punt is bereikt de instelling op te heffen. Dat wil toch niemand? In een aantal gevallen zal de bezuiniging tot gedwongen ontslagen leiden. En dat brengt kosten met zich mee. De gemeente moet deze onvoorziene kosten voor 100% compenseren.

Ik roep het college en de raad op in overleg te gaan met alle instellingen afzonderlijk met het doel in kaart te brengen wat de gevolgen van de nog te nemen financiële maatregelen zijn, welke mogelijkheden er zijn voor de instellingen om de eigen inkomsten stap voor stap geleidelijk te verhogen.

Ik vraag de gemeente een visie te ontwikkelen voor het beleid op korte en middenlange termijn voor onze welzijnsvoorzieningen en culturele instellingen. Voorts om de instellingen te helpen de nodige veranderingen op een verantwoorde manier te realiseren. Dat kost tijd, maar die tijd is nodig om de aanpassingen verantwoord te implanteren.

Voor een voornemen vraag ik uw speciale aandacht: het afschaffen van het ouderenvervoer. Wat omvat dat? Het laten vervallen van de regiotaxi en de Valys? Het laten rijden van busjes voor ouderen (veelal hoogbejaarden, die nog actief willen en kunnen zijn) voor het doen van boodschappen en één keer per maand een museum te bezoeken?  

Veel van hen zijn alleen, hebben geen auto of rijden niet meer buiten de eigen directe woonomgeving. Voor hen is het openbaar vervoer veelal geen optie meer. Zij komen nog meer thuis te zitten, terwijl het beleid gericht is om ouderen zo lang mogelijk actief te doen zijn.

Ik wens u allen veel wijsheid en begrip toe,

A. BaggelaarAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.