Bijgewerkt: 3 december 2021

Bushalte Weldam blijft behouden en bus 199 rijdt weer door Bovenkerk

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-02-2018

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Vervoer is er na diverse gesprekken in geslaagd de Vervoerregio en Connexxion er van te overtuigen, dat de nieuwe openbaar vervoer concessie onacceptabel is voor Amstelveen. De Vervoerregio laat in een brief weten op korte termijn vier verbeterpunten in te voeren. Daarnaast onderzoekt ze samen met Connexxion en de gemeente, of het mogelijk is verdere verbeteringen te realiseren.

Per 18 maart 2018 rijdt buslijn 199 weer via Bovenkerk (Legmeerdijk-Salamander-Noorddammerweg), waarbij de op deze route gelegen haltes weer aangedaan worden. De gemeente realiseert in Westwijk een één-richtingsbushalte aan de oostzijde van de Sacharovlaan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Vervoer tijdens het gesprek over Openbaar Vervoer met lokale journalisten
op 2 februari 2018 in het raadhuis van AmstelveenUiterlijk 1 april 2018 gaan er twee extra bussen lijn 174 rijden van Middenhoven via Groenelaan naar Busstation Amstelveen (tussen 05:00 en 06:00), zodat de vroege verbinding met Schiphol (via Busstation Amstelveen) weer hersteld is. Na lang aandringen is het ook gelukt om R-Net buslijn 357 weer te laten stoppen bij halte Weldam. En tenslotte komt er een halte voor AML Flex bij ‘de Zwarte Kat’.

Wethouder Jeroen Brandes: 'De afgelopen maanden hebben we intensief met de Vervoerregio en Connexxion gesproken. Dit hebben we niet alleen gedaan. Ook de regioraadsleden hebben er hard aan getrokken en alle reacties die ik van inwoners heb ontvangen hebben ons ook gesteund. Gelukkig levert het op korte termijn een aantal verbeteringen op. Maar ik wil er dringend op wijzen, dat ik deze verbeteringen slechts als eerste mooie resultaten beschouw. De buslijnvoering blijft voor verbetering vatbaar. De maatregelen op korte termijn zullen ook zeker niet alle klachten wegnemen.'

Eerste stap gezet, meer verbeteringen noodzakelijk. De komende periode doen de Vervoerregio en Connexxion in overleg met de gemeente onderzoek naar verdere verbetervoorstellen. Zo moeten er slimme oplossingen komen voor het weggevallen van diverse bushaltes en de 1 x per uur buslijnen 165, 166 en 167. Is een betere bediening van Ziekenhuis Amstelland en Raadhuis Amstelveen noodzakelijk. Lijn 199 zou weer naar het Busstation Amstelveen moeten rijden via Middenhoven en Groenelaan/Ziekenhuis Amstelland. Ook wil de wethouder een oplossing voor reizigers -wiens halte vervallen is- die niet in staat zijn naar verder weg gelegen haltes te lopen/fietsen. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar halte Grote Beer.

Nieuwe concessie. Eind 2016 won vervoermaatschappij Connexxion de concessie Amstelland Meerlanden. Dit betekent, dat zij het exclusieve recht heeft om minimaal de komende 10 jaar in deze regio het openbaar vervoer te verrichten. Dit leverde winstpunten op voor Amstelveen en de regio maar tegelijkertijd ontbrak de fijnmazigheid in de nieuwe dienstregeling van Connexxion. Van het begin af aan heeft wethouder Jeroen Brandes zijn ongenoegen hierover geuit. Nog voor de invoering van de nieuwe dienstregeling resulteerde dit in behoud van halte Graaf Florislaan en het overeind houden van lijn 199 (ingekort Schiphol-Westwijk) in het weekend en ’s avonds. De gemeente draagt hier 50.000 euro aan bij.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De bushalte Weldam van bus 165 van Connexxion op 7 januari 2018 aan de Jane Addamslaan in Westwijk. Deze halte wordt toch opgenomen in de dienstregeling van buslijn 357
1 februari 2018 - Nieuwe concessie Amstelland-Meerlanden

Wethouders gemeenten concessie Amstelland Meerlanden, leden van de Regioraad,
Geachte heer/mevrouw,

Op 10 december 2017 is de nieuwe concessie Amstelland-Meerlanden van start gegaan. Door onder meer verschillende bezoeken aan het concessiegebied, klachten van reizigers en een monitoringsonderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Vitence constateert het dagelijks bestuur een aantal tekortkomingen in de uitvoering van de dienstregeling gedurende de eerste maand na aanvang van de Concessie. Het gaat hier onder andere om de stiptheid en rituitval. Het betreft ook het ontbreken van een aantal ondersteunende zaken. Hierbij gaat het onder andere om het (deels) ontbreken van kaartautomaten, informatiepunten en aanvullende mobiliteitsdiensten, geen werkende WIFI-verbinding in de bus en ontbrekende reisinformatie).

Opleggen boete aan Connexxion
Uit de tekortkomingen blijkt, dat Connexxion vanaf 10 december 2017 niet de kwaliteit heeft geboden als is vastgelegd in de concessie en de bieding van Connexxion. Op basis daarvan heeft het dagelijks bestuur een directe en onvoorwaardelijke Implementatieboete opgelegd. De betreffende brief aan Connexxion is hierbij gevoegd. Het doel van de Implementatieboete is, naast het bestraffen van het niet-nakomen van de concessie en de bieding, Connexxion te stimuleren zo spoedig mogelijk de tekortkomingen op te lossen. Dit laatste geldt nadrukkelijk ook voor aanvullende boete(s) die worden opgelegd indien Connexxion niet snel verbeteringen laat zien. In dat kader is Connexxion door het dagelijks bestuur opgedragen om een verbeterplan op te stellen ten behoeve van deze kwaliteitsverbetering.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amsterdam - 2014)

Pieter Litjens (VVD) wethouder Openbaar Vervoer van de gemeente AmsterdamAanpassingen vervoerplan
Een aantal klachten en opmerkingen over de nieuwe concessie betreft keuzes die gemaakt zijn bij het nieuwe vervoerplan. Deze keuzes passen binnen de kaders van het programma van eisen van de concessie. Het uitgangspunt van het nieuwe vervoerplan is een duidelijke keuze voor snelle en hoogfrequente lijnen. Deze keuze heeft geleid tot een forse toename van de capaciteit van het OV. In veel gevallen is de reiziger er op vooruit gegaan. Echter, een aantal onderdelen van het vervoerplan wordt ervaren als een achteruitgang ten opzichte van de oude situatie.

Op basis van de eerste ervaringen, opmerkingen van gemeenten en klachten van reizigers, hebben Connexxion, de gemeenten en de Vervoerregio besloten een aantal zaken per 1 april 2018 aan te passen:
- Op de route van lijn 199, zoals deze in het nieuwe vervoerplan is opgenomen, is de halte ter hoogte van Bovenkerk niet te realiseren. Ten behoeve van de bewoners van Bovenkerk wordt de route van lijn 199 aangepast, waardoor Bovenkerk wel door lijn 199 kan worden bediend en wordt er als gevolg van de routeverandering er een alternatieve halte elders aangelegd.
- In de vroege ochtend zullen 2 extra ritten op lijn 174 gereden worden, ten behoeve van de verbinding tussen Amstelveen Oost en Schiphol
- In de ochtendspits wordt het aantal rechtstreekse ritten tussen Kudelstaart en Amsterdam verhoogd van 2 naar 3.
- De halte Weldam in Amstelveen wordt opgenomen in de dienstregeling van lijn 357

Deze aanpassingen zijn vrij snel en met beperkte middelen uit te voeren, terwijl er voor de reiziger sprake is van een verbetering. Bovendien passen deze aanpassingen binnen de kaders van het programma van eisen en de bieding van Connexxion. Daarnaast zijn er nog andere aspecten van het nieuwe vervoerplan die aandacht behoeven. Ik heb het verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng opdracht gegeven om deze aspecten te analyseren en tot verbetervoorstellen te komen, passend binnen de kaders van het programma van eisen en de bieding van Connexxion. De gemeenten worden nadrukkelijk hierbij betrokken.'

Namens het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam drs. P.J.M. Litjens Portefeuillehouder Openbaar Vervoer


Boete Tekortkomingen Concessie Amstelland-Meerlanden 2018
Hoewel in het persbericht van de gemeente Amstelveen niet over het bedrag van de boete wordt geschreven als Connexxion door Vitence geconstateerde tekortkomingen niet verbetert, blijkt uit een brief van de Vervoerregio Amsterdam van 1 februari 2018 dat de boete van maximaal tot € 2.000.000 kan oplopen. Van de boeteparagraaf uit de Uitvoeringsovereenkomst zijn de volgende onderdelen van toepassing op de Tekortkomingen:
-Implementatieboete (maximaal € 2.000.000,-)
-Boete dienstuitvoering eerste maand na aanvang Concessie (maximaal € 1.500.000,-)

'Naast het opleggen van een Implementatieboete draagt het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam Connexxion op een verbeterplan op te stellen, waarin aangegeven hoe de Tekortkomingen zo spoedig mogelijk worden oplost teneinde de hinder voor de reiziger weg te nemen én de reiziger te laten profiteren van de voordelen van de nieuwe Concessie. In het verbeterplan dient Connexxion prioriteit te geven aan het op orde brengen van de uitvoering van de dienstregeling. Deze moet uiterlijk op 1 maart 2018 conform het Concessiebesluit en de Inschrijving worden uitgevoerd. Voor de ondersteunende zaken, waaronder de in deze brief genoemde zaken, geldt dat deze uiterlijk op 16 april 2018 moeten worden aangeboden conform het Concessiebesluit en de Inschrijving van Connexxion.

Het verbeterplan dient concreet de maatregelen te beschrijven die worden ingezet om de Tekortkomingen binnen deze termijnen op te lossen, waarbij duidelijke mijlpalen worden benoemd. De kwaliteit van het verbeterplan en de mate waarin Connexxion er in slaagt om het verbeterplan uit te voeren zullen in hoge mate bepalen in hoeverre het dagelijks bestuur aanvullende boetes oplegt, en zo ja, hoe hoog deze zullen zijn, met inachtneming van het Boetebeleid. Het dagelijks bestuur zal de voortgang blijven monitoren.'

Tekortkomingen
- rituitval van minimaal 3,8%;
- tenminste 10,3% van de ritten vertrekt meer dan 5 minuten te laat vanaf het beginpunt;
- het niet aandoen van de halte VUmc (gelegen aan de vrijliggende tram-/busbaan).

Ten aanzien van ondersteunende zaken:
- kaartautomaten en informatiepunten ontbreken voor een deel;
- knooppuntbegeleiding is niet, of beperkt aanwezig;
- geen palet aan aanvullende mobiliteitsdiensten (o.a. deelauto’s), met bijbehorende app’s;
- geen van de ruim 100 nieuwe voertuigen heeft een werkende WIFI-verbinding;
- regelmatig (ca. 25%) werkt de reisinformatie in de bus niet, of onvoldoende;
- geen reisinformatie over bijvoorbeeld AML-flex in 9292.nl.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS