Bijgewerkt: 7 december 2023

Cijfers woninginbraken in Amstelveen tot en met week-48 2015

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-01-2016

Burgemeester van Amstelveen Mirjam van 't Veld informeert de leden van de gemeenteraad over de Cijfers woninginbraken in Amstelveen tot en met week 48 2015 en de factsheet nummer 14:

Sinds september 2010 wordt u periodiek geïnformeerd over de over de woninginbraakcijfers in de gemeente Amstelveen en de gezamenlijke aanpak hiervan door gemeente, politie en justitie. Hierbij ontvangt u factsheet 14 met daarin de actuele stand van zaken. In onderstaande tabel staan de gegevens over de periode week 1-48 2015.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen


Tabel Amstelveen per wijk/per maand

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2015)

Na de sterke daling in 2014, laat 2015 een consolidatie zien van het aantal woninginbraken in Amstelveen


Het Integraal Veiligheidsbeleid 2015 – 2018 benoemt als streven, dat het gemiddeld aantal woninginbraken (voltooid) in de periode tot 2018 afneemt met 10% ten opzichte van het gemiddeld aantal woninginbraken in de periode 2010-2014. In de periode januari tot en met november 2014 zijn in totaal 313 woninginbraken gepleegd in de gemeente Amstelveen. In dezelfde periode in 2015 staat de teller op 327 inbraken. Dit betekent een lichte stijging ten opzichte van 2014 met zo’n 5%. Een duidelijke verklaring hiervoor is lastig te geven.

Na de sterke daling in 2014, laat 2015 daarmee een consolidatie zien van het aantal woninginbraken. De extra inspanningen van gemeente en politie lijken daarmee een meer dan eenmalig effect te hebben. Maar ook het grotere bewustzijn bij de bewoners, dat zich onder meer vertaalt in het treffen van beveiligingsmaatregelen, draagt zonder twijfel bij aan het feit, dat het aantal woninginbraken in vergelijking met voorgaande jaren laag is en blijft.

Dat de maatregelen een positief effect hebben op de terugdringing van het aantal inbraken blijkt ook uit de stijging van het aantal woninginbraken dat is mislukt, de zogenaamde ‘pogingen’. In 2012 betrof 34% van het totaal aantal meldingen een poging. In 2015 is het aantal pogingen toegenomen tot 44% van het totaal aantal meldingen van woninginbraken.

Het effect van het project, waarbij politie en gemeente direct en gezamenlijk optreden bij plotselinge stijgingen van inbraken in een bepaalde wijk, lijkt positief. In november (2015) is de International Security Agency (ISA) gestart met huis-aan-huis voorlichting in het kader van het Donkere Dagen Offensief (DDO). Door de flexibele inzet van de ISA-preventisten kunnen zij steeds daar worden ingezet, waar de politie dat het meest effectief acht. Hetzelfde geldt voor de inzet van de gemeentelijke preventieadviseur. Deze medewerker van de afdeling Veiligheid, Vergunning & Handhaving is voorlopig voor een dagdeel per week vrijgemaakt voor het verstrekken van preventieadvies op aanvraag.

De aanpak. In de Amstelveense meerjarenaanpak van woninginbraken is gekozen voor een beleid over drie sporen: kort, middellang en lange termijn. De inspanningen in 2015 zijn met name gericht op de korte termijn (fysieke maatregelen) en middellange termijn (w.o. voorlichting). Voor de structurele aanpak van woninginbraken werkt Amstelveen samen met publieke en private partijen. Een steeds belangrijker rol is weggelegd voor de inwoners van Amstelveen. Niet alleen door het treffen van fysieke maatregelen dragen zij bij aan een veiliger Amstelveen maar ook, doordat zij meer en meer optreden als extra ogen en oren. Denk hier bijvoorbeeld aan de buurtpreventieteams. Dit alles draagt bij aan de daling van het aantal inbraken. Er lijkt sprake van een landelijke trend. Hieronder treft u de relevante ontwikkelingen c.q. een update van de activiteiten in Amstelveen in 2015.

Politie Projectteam High Impact Criminaliteit. Sinds 2013, draait in district 3 is een project tegen High Impact Criminaliteit (HIC) In totaal zijn 35 personen vrijgemaakt om zich te richten op voornamelijk woninginbraken met vier teams: een opsporings- en afhandelingsteam, een toezichtteam, een informatieteam en een team gericht op de persoonsgebonden aanpak dat is gestart op 1 september 2013. Aan het HIC project is een speciale Officier van Justitie gekoppeld.

Opsporing. Om de pakkans te vergroten heeft de politie van de gemeente een warmtebeeldcamera in bruikleen ontvangen. Daderregie specifiek op het gebied van woninginbraken. Omdat het een lastig delict is en het gebied groot, is gekozen voor het monitoren van aangehouden verdachten. De politie kijkt naar herkomst, antecedenten, detentieoverzicht (of ze nog vastzitten) en of ze eventueel gesignaleerd staan.

Buurtonderzoek. Na iedere woninginbraak houdt de politie in principe een buurtonderzoek. Het percentage buurtonderzoeken lag in 2015 op ca 95%. Ook in 2015 is (waar mogelijk) na iedere woninginbraak een buurtonderzoek ingesteld.

Aandacht voor nazorg. Een inbraak heeft grote impact op inwoners. Daar wordt met zorg mee omgegaan. Daarnaast moet voorkomen worden dat mensen voor een tweede keer slachtoffer worden van een inbraak. In het nazorggesprek wordt daar aandacht aan besteed. Deze gesprekken worden door de wijkagent gevoerd en tijdens deze gesprekken wordt preventievoorlichting gegeven en worden de slachtoffers van een woninginbraak geattendeerd op de mogelijkheid om met participatie van politie zelf een huiskamerproject te organiseren. Ook wijst de politie in voorkomende gevallen op de mogelijkheid van een huisbezoek door de gemeentelijke preventieadviseur

Preventiedagen/avonden. In 2015 is de opzet van de voorlichting enigszins aangepast en het accent verlegd van algemene naar doelgroep voorlichting. Door flexibele inzet van personeel kan de politie extra menskracht inzetten voor controles. Deze zijn specifiek gericht op (het afschrikken van) potentiele inbrekers. Hieronder vallen onder meer de zogenaamde dynamische controles. Hiervoor wordt de ANPR (Automatic NumberPlate Recognition) ondersteund door motorrijders en (on)opvallende dienstvoertuigen op wisselende locaties in stelling gebracht. Ook wordt ingezet op (brom)fiets- en scootercontroles. Ten slotte wordt hier nog genoemd de inzet om potentiele inbrekers uit de anonimiteit te halen door bijvoorbeeld controle- staande-houdingen.

Gemeente Amstelveen Voorlichting

Naast (doelgroep)voorlichting is in 2015 gestart met de pilot voorlichting aan huis. Een opgeleide medewerker van de gemeente is voor een dagdeel per week vrijgesteld voor het geven van voorlichting. Op verzoek of bijvoorbeeld na een melding door de politie geeft de adviseur voorlichting op maat. Deze vorm van voorlichting is arbeidsintensief maar wordt positief gewaardeerd. In het kader van DDO is in november 2015 gestart met huis-aan-huisvoorlichting door ISA. Medewerkers van dit bedrijf zijn ook rond kerst en oud en nieuw 2014 ingezet. Deze voorlichting loopt door tot maart 2016. De looproutes zijn flexibel en worden bepaald aan de hand van actuele politie informatie. Op de website van de gemeente Amstelveen is veel informatie te vinden over het voorkomen van woninginbraak. Ook over actuele ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld babbeltrucs wordt via de site gecommuniceerd. In het kader van DDO is dit jaar nadrukkelijker gekozen voor de inzet van tekstkarren. Op drie wisselende locaties in de gemeente zijn bewoners gedurende drie weken gewezen op het risico van inbraken en de maatregelen die zij zelf kunnen treffen. Regelmatig wordt in de lokale media-aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen op het gebied van het tegengaan van woninginbraken.

Project Waaks. De politie is gestart met het buurtpreventieproject Waaks in Westwijk. De gemeente is aangesloten bij dit project. Het politiekeurmerk stelt eisen aan de ‘sociale’ veiligheid van de openbare ruimte, de gebouwen en de woningen. De laatst gebouwde wijken en een aantal woningbouwprojecten op inbreilocaties zijn conform het voorschriften Politie Keurmerk Veilig Wonen ontwikkeld. Dit betekent, dat de woningen optimaal inbraak werend zijn. Met de subsidieregeling ondersteunt de gemeente bewoners die hun woning PKVW laten certificeren. In maart 2015 is een subsidieregeling opengesteld voor inwoners van Amstelveen die hun huis beter willen beveiligen. In totaal is een bedrag van € 30.000 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van PKVW- gecertificeerd hang- en sluitwerk. De uitvoering van de regeling gebeurt in publiek-private samenwerking. Door het succes van deze regeling was het budget halverwege 2015 uitgeput. Besloten is het budget van de subsidieregeling 2015 te verruimen tot totaal € 50.000. Inmiddels is besloten de regeling in 2016 te continueren.

Samenwerkingsprojecten. Amstelveen stimuleert zelfredzaamheid en burgerinitiatieven. De gemeente coördineert een speciaal project in de Straat van Magelhaens waarin bewoners samen met politie en woningcorporatie Eigen Haard de veiligheid in de eigen buurt verbeteren. Dit project, dat onder meer bestond uit het afsluiten van de achterpaden, snoeiwerkzaamheden en voorlichting aan de bewoners, is inmiddels afgerond.

In november 2015 heeft burgemeester van ’t Veld het startsein gegeven voor het project Buurtpreventie. Doel van dit project is de extra ‘ogen en oren’ van buurtbewoners te benutten om criminaliteit tijdig te signaleren en daarmee de veiligheid in de buurt te vergroten. Politie en gemeente ondersteunen buurtbewoners met raad, daad en communicatie. Inmiddels zijn er drie buurtpreventieteams van start gegaan.

Beveiliging achterpaden. Veel inbraken vinden plaats via de achterzijde. De gemeente Amstelveen stimuleert via een subsidieregeling buurtinitiatieven gericht op het afsluiten van achterpaden. Er hebben dit jaar vier projecten voor achterpadbeveiliging subsidie gekregen. Een aantal projecten is in voorbereiding.

Cameratoezicht. In Amstelveen is er publiek cameratoezicht in het Stadshart. Het primaire doel van het cameratoezicht is niet het bestrijden van woninginbraak. Echter, beelden kunnen wel een ondersteunde rol spelen bij opsporing en vervolging door de politie wanneer binnen het gezichtsveld van de camera’s een inbraak is gepleegd. Camerabeelden worden standaard zeven dagen bewaard.

Invoering Burgernet, burgers betrekken bij de opsporing. Inmiddels hebben zo’n 5800 Amstelveners zich aangemeld voor Burgernet. Met Burgernet kan de politie het publiek vragen te helpen bij een zoekactie naar een verdachte, een voertuig of een vermist persoon. Het aantal burgernet acties in de regio is de afgelopen maanden sterk toegenomen. Burgernet wordt ook bij een daderindicatie ingezet bij inbraken. Gemeente en politie zijn conform eerdere afspraken in overleg over de overdracht van het beheer van Burgernet.

Op 23 december heeft een oefening met Burgernet plaatsgevonden in Westwijk. Bij deze oefening werden leden van Burgernet gevraagd uit te kijken naar een ‘verdacht’ persoon en informatie door te geven aan de politie. Doel van de oefening was dat Amstelveners die lid zijn van Burgernet op basis van een melding informatie aan de politie doorgaven over een verdachte situatie. Mede door de actieve betrokkenheid van actieve Burgernetleden in Westwijk, kon de ‘dader’ al binnen enkele minuten worden aangehouden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.