Bijgewerkt: 25 juni 2022

College Amstelveen beantwoordt PvdA vragen ivm Steve Jobs-school

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-09-2013

Fractie PvdA Amstelveen t.a.v. Esther Veenboer

Op 28 augustus 2013 heeft u op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Amstelveen aan ons een aantal vragen gesteld over subsidiering Openbaar Onderwijs. In deze brief gaan wij in op de door u gestelde vragen. Voor de volledigheid herhalen wij uw inleiding en de door u gestelde vragen. Daaronder volgt de beantwoording.

Voordat wij dat doen, berichten wij u eerst over uitspraken van de bestuurder van Amstelwijs en de wijze, waarop wij daarmee omgaan. Het Parool van 30 augustus 2013 berichtte over uitspraken van de bestuurder van Amstelwijs gedaan tijdens een vergadering van de MR van de 1e Montessorischool op 27 augustus jl. De bestuurder, de heer Cornet, heeft daar volgens de krant gezegd, dat de toevoeging ‘Steve Jobs-school’ in de aanvraag puur was bedoeld om de kans op subsidie van de gemeente te vergroten.

veenboer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Esther Veenboer, raadslid van PvdA-Amstelveen, woordvoerder van Wet maatschappelijke ondersteuning, onderwijs en cultuur


U begrijpt, dat het college verbaasd is over de uitspraken van de heer Cornet. Het verstrekken van foutieve informatie in een subsidieaanvraag is een contra-indicatie voor de verlening van een subsidie. Vandaar, dat wethouder Herbert Raat van Onderwijs in een gesprek met de heer Cornet opheldering vraagt over zijn uitlatingen.

Vraag 1: Op Raadsweb is een overzicht gepubliceerd van de toekenning van subsidies in het kader van brede school en/of kwaliteitsimpuls aan basisscholen voor het schooljaar2013-2014. In dit overzicht is te lezen, dat er een bedrag van € 50.820,- is toegewezen aan de 1e Montessori school. De omschrijving bij die toekenning is Montessori onderwijs voor een nieuwe tijd.

Wat opvalt is, dat dit bedrag het hoogste is van alle toegekende bedragen. Kunt u aangeven waarom dit bedrag zo hoog is? De Kwaliteitsimpuls is een subsidie bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door een eenmalige investering met een duurzaam resultaat. De hoogte van de aangevraagde subsidie bedraagt 75 procent van de opstartkosten ad € 68.000. Het project Montessori voor een Nieuwe Tijd voldoet aan alle gestelde criteria van de Kwaliteitsimpuls.

De subsidie is nog niet formeel verleend. Het college heeft na ontvangst van de aanvraag van de 1e Montessorischool nadere voorwaarden gesteld. Hierop heeft het schoolbestuur de aanvraag aangepast. Het in het bericht op raadsweb gepubliceerde bedrag ad € 51.000 is gereserveerd voor de subsidie aan de 1e Montessorischool. De subsidie wordt pas verstrekt als aan alle voorwaarden is voldaan.

pionier Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Vlnr.: Frans Cornet, algemeen directeur van de Stichting Amstelwijs, wethouder Herbert Raat en schooldirecteur Michel Houttuin bespreken het digitale rekenproject van de basisschool 'De Pionier' op 26 maart 2013. De school gebruikt Samsung tablets, dus niet van Apple en daardoor mogen ze geen 'Steve Jobs-school' worden genoemd, maar het idee is hetzelfde


Tijdens de MR-vergadering is gebleken, dat bij MR en ouders onrust is ontstaan over het door de school gestarte project. De MR heeft kritische vragen gesteld aan het bestuur over bijvoorbeeld een didactisch kader voor de invoering van Montessori voor een Nieuwe Tijd (M4NT): hoe gaan leerkrachten, leerlingen, ouders met iPads om, hoe en wat gaan ze ermee leren?

De MR vraagt een onderwijskundige onderbouwing over nieuwe kennis en vaardigheden die zullen worden opgedaan. Dit moet nog verder worden uitgewerkt door bestuur en projectleider in samenwerking met het team van de school en ouders. Het college wordt over de voortgang geïnformeerd. Het college zal pas tot definitieve subsidieverlening overgaan als voldoende draagvlak onder MR en ouders bestaat.

Vraag 2: De omschrijving Montessori onderwijs voor een nieuwe tijd is nogal ruim, maar ook nogal vaag. Kunt u nader specificeren, wellicht aan de hand van de subsidie aanvraag, wat er met dit project wordt beoogd, welke acties onder dit project vallen? Welke zakenmoeten hiervan worden betaald?

Vraag 3: De 1e Montessorischool maakt gebruik van een projectleider uit het bedrijfsleven, zoals vermeld in het overzicht, wordt deze ook van dit bedrag betaald? De doelstelling van de gevraagde subsidie is als volgt: de iPad invoeren als krachtig ICT-hulpmiddel, waardoor het onderwijs op de 1e Montessorischool:

-beter aansluit bij de belevingswereld van de kinderen (de kinderen groeien op ineen digitale samenleving);

-de kinderen beter voorbereidt op de toekomst (naast traditionele vaardigheden ook 21e eeuw vaardigheden aanleren);

-beter aansluit bij de individuele ontwikkeling van kinderen (adaptief onderwijs).De subsidie wordt gevraagd voor de volgende acties:-nascholing team (vergroting van didactische ICT-vaardigheden);

-aanschaf iPads voor leerkrachten en leerlingen;

-aanschaf Apple TV per groepslokaal;-aanleg wifi-netwerk.

Subsidie wordt gevraagd voor de opstartfase en wifi-infrastructuur. Na de initiële investering kunnen nascholing en technisch beheer van de iPads betaald worden uit reguliere budgetten van de school. De apps vormen een onderdeel (naast ander lesmateriaal) van het curriculum en vervangen als zodanig een aantal lesmaterialen. Hiermee wordt stapeling van lesmateriaal en activiteiten voorkomen.

Amstelwijs draagt 25 procent bij aan de kosten van de opstartfase en draagt volledig de kosten van een projectleider. Verder houdt de school rekening met kosten ten behoeve van een huurkoopregeling voor 325 kinderen (totaal € 129.000).

De bovengenoemde activiteiten voldoen aan de gestelde criteria voor de Kwaliteitsimpuls, te weten bijdrage aan kwaliteit, betrekken ouders, voorbereiden op maatschappij, talent-ontwikkeling leerlingen en leerkrachten, duurzaam en vernieuwend. Deze criteria zijn ontleend aan de Visie op primair onderwijs 2011-2015 (vastgesteld door de raad in december2011).

Het betrekken van ouders is voor het college een wezenlijk aandachtspunt. In de op verzoek van het college aangepaste aanvraag heeft Amstelwijs aangegeven, dat draagvlak van minimaal een 2/3 meerderheid van de ouders en formele instemming van de MR nodig zijn om het project Montessori voor een Nieuwe Tijd volledig uit te voeren. Uiteraard zullen wijde ontwikkelingen rond het project op de voet blijven volgen.

Vraag 4: Tot de gemeentelijke taken behoort niet een inmenging in de inhoud van het onderwijs. Bent u het met de PvdA eens, dat met deze vage omschrijving van de toekenning van dit bedrag de schijn wordt gewekt, dat er toch op onderwijsinhoud wordt gesubsidieerd? Hoe gaat u dat voorkomen?

Wij zijn niet met u eens, dat deze schijn wordt gewekt. De inhoud van het onderwijs wordt bepaald door het team van de school in afstemming met de ouders. Het college mengt zich hier niet in. De 1e Montessorischool wil een flinke, moderne impuls geven aan haar onderwijs en vraagt hiervoor ondersteuning van de gemeente. Duidelijk is, dat de school initiatiefnemer is en dat de gemeente dit initiatief kan ondersteunen.

Als het college tot definitieve subsidieverlening overgaat, zal het trainingen van leerkrachten en investeringen in ICT subsidiëren. Hiermee kunnen wij bijdragen aan een duurzaam resultaat in het reguliere onderwijsprogramma. De iPads zijn een hulpmiddel bij het onderwijs en onderdeel van de leef- en belevingswereld van leerlingen. Het gaat om aansluiting bij ontwikkelingen die zich breed in de maatschappij voordoen.

Vraag 5: Er is nogal wat onrust ontstaan onder ouders onder andere door gebrekkige communicatie over de plannen. Bent u daarvan op de hoogte? Heeft u als college daarover contact gehad met de school en zo ja wat heeft dit opgeleverd?

Wij zijn hiervan op de hoogte en wethouder Raat heeft de bestuurder daar ook op aangesproken. Daarbij is de aanvraag van Amstelwijs inhoudelijk aangepast. Bovendien heeft de wethouder contact met bezorgde ouders en MR-leden. Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, mr. R.J.T. Schurink, de burgemeester, mr. J.H.C. van Zanen

Lees ook: Een Steve Jobs-school in Amstelveen?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.