Bijgewerkt: 25 juni 2022

College Amstelveen stelt gedragscode Flora- en faunawet vast

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-08-2012

Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen heeft een gedragscode vastgesteld voor Flora- en faunawet. In de code beschrijft zij diverse maatregelen om schade bij ruimtelijke ingrepen en bij beheer- en onderhoudsactiviteiten aan flora en fauna te voorkomen of te beperken.

In de code staat ook, hoe medewerkers van de buitendienst en aannemers bepaalde werkzaamheden moeten uitvoeren. Zo moeten zij bijvoorbeeld bij het verwijderen van opgaande begroeiing één kant op werken, zodat dieren de kans krijgen te ontkomen. Ook moeten ze rekening houden met de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden. Bomen mogen dan ook niet gekapt worden in het broedseizoen en rugstreeppaddengebied mag in de winter niet worden afgegraven, want dan zijn de dieren in winterslaap.

levie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder John Levie (BBA)


Wethouder John Levie (BBA) van groen: ‘Heel veel zaken zijn in Amstelveen al goed geregeld, maar er kan altijd nog een schepje bovenop. De gedragscode moet ervoor zorgen, dat zorgvuldig met de natuur wordt omgegaan. Een praktische reden voor de gedragscode is, dat we hierdoor minder vaak ontheffingen hoeven aan te vragen bij de rijksoverheid. Dit kan leiden tot tijdwinst bij de uitvoering van projecten. Het mes snijdt zo aan twee kanten’.

De heer Dic van Hummel, voorzitter van de Groenraad:’Wij willen de gemeente complimenteren met de gedragscode. Een dergelijke code is wettelijk niet verplicht en geeft aan dat de gemeente Amstelveen natuurwaarden hoog in het vaandel heeft staan. We hopen, dat het snel in de organisatie geïmplementeerd wordt, zodat medewerkers en aannemers weten aan welke regels ze gebonden zijn. De Groenraad blijft de gemeente als vanouds van advies dienen op het gebied van biodiversiteit. Zo zijn wij in 2012 gestart met het in kaart brengen van wilde orchideeën in de gemeente’.

De Flora- en faunawet beschermt dier- en plantsoorten. In deze wet is een aantal verboden opgenomen. Zo mogen beschermde inheemse dieren niet verontrust, verwond, gevangen of gedood worden. Daarnaast mogen nesten en holen niet vernield worden. De gedragscode is hier een aanvulling op en heeft met name betrekking op de uitvoering. De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft  goedkeuring verleend aan de gedragscode. Belangstellenden kunnen de gedragscode vinden op www.amstelveen.nl
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.