Bijgewerkt: 4 december 2021

College Amstelveen wil bezuinigingen in de zorg zorgvuldig invoeren

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-02-2013

De Rijksoverheid hevelt de komende jaren een aantal zorgtaken over naar gemeenten. Het gaat om de invoering van de nieuwe Jeugdwet, de overdracht van taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en invoering van de (nieuwe) Participatiewet. Hiermee krijgt Amstelveen meer verantwoordelijkheid voor een (nieuwe) groep kwetsbare tot zeer kwetsbare inwoners.

koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Jacqueline Koops (CU) wethouder Sociale voorzieningen


Wethouder Jacqueline Koops (ChristenUnie), verantwoordelijk voor het sociale domein: “De eigen (draag)kracht van bewoners wordt steeds belangrijker. Er is voor de gemeente steeds minder geld beschikbaar om (zorg)taken uit te voeren. De taken die het Rijk decentraliseert naar de gemeente, zijn grofweg geschat op € 70 miljoen. Voor de uitvoering van diezelfde taken is het voorlopig verwachte budget voor Amstelveen geschat op € 50 miljoen.

Om de bezuiniging van € 20 miljoen op te vangen, moet de gemeente taken efficiënter regelen. We willen, dat kosten in Amstelveen acceptabel blijven. Daarom bevorderen we maatschappelijke participatie en willen we een vangnet inzetten voor mensen die dit het hardst nodig hebben, bijvoorbeeld mensen met een minimum inkomen.

Dit doen we als gemeente samen met professionals in de (zorg)sector. Ook steunen we initiatieven van bewoners die zorgen voor versterking van sociale samenhang. Elkaar helpen en voor elkaar klaar staan wordt steeds belangrijker.”

Het college is bezig een zorgvuldige inventarisatie van het sociale domein te maken om inzicht te krijgen in de situatie in Amstelveen. Op dit moment is duidelijk, dat ongeveer 900 jeugdigen tot 18 jaar (5,5%) met Jeugdzorg in aanraking komen. Dit varieert van preventieve jeugdhulp tot jeugdreclassering.

Verder wonen in Amstelveen bijvoorbeeld minimaal 1.000 mensen die hulp krijgen bij het opstaan en aankleden, het toedienen van sondevoeding en medicatie, of zij worden ondersteund in het huishouden. Het budget Hulp bij het huishouden wordt, vanwege de Rijksbezuinigingsmaatregel, met 75% verlaagd.

Het resterende budget van 25% blijft beschikbaar voor bewoners die het echt nodig hebben. Op basis van de inventarisatie, die nog in volle gang is, moet de gemeente keuzes maken over bijvoorbeeld de verdeling van de schaarse middelen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.