Bijgewerkt: 17 mei 2024

College Amstelveen wil koerswijziging in woonbeleid

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
17-06-2011

Een betere doorstroming op de woningmarkt, een duurzame en energiebesparende woningvoorraad en meer zeggenschap voor bewoners moeten de Amstelveense woningmarkt klaarstomen voor de toekomst. Deze peilers vormen de basis van de nieuwe Woonvisie die het College van B en W van Amstelveen vrijgeeft voor inspraak. Het voorstel wordt naar verwachting in september door de gemeenteraad behandeld.

Groot Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Jan-Willem Groot: 'De Amstelveense woonmarkt zit op slot. Er is te weinig doorstroming en we kunnen bepaalde doelgroepen niet, of onvoldoende bedienen


Van aanbodgericht naar vraaggericht

Het college van B en W wil met deze woonvisie een koerswijziging bewerkstelligen van bijbouwen van sociale huurwoningen naar betere afstemming tussen vraag en aanbod op de huidige woonmarkt. Zogenoemde scheefwoners op de sociale huurmarkt moeten meer geprikkeld worden om te verhuizen naar huur- of koopwoningen die passen bij hun inkomensniveau.

Door meer middeldure huurwoningen te bouwen voor midden- en hogere inkomens én sociale en betaalbare koopwoningen voor de middeninkomens op de markt te brengen komen er huurwoningen vrij voor huishoudens met lagere inkomens die het echt nodig hebben. Ook door het liberaliseren van een deel van de sociale huurwoningen en deze met voorrang aan Amstelveense doorstromers aan te bieden, moet de doorstroming op gang komen.

Daarnaast biedt het landelijk voorgenomen huurbeleid voor jaarinkomens boven 43.000 euro die 5% extra huur moeten betalen, een extra stimulans om te verhuizen naar een meer passende woning.

Wethouder Jan-Willem Groot (CDA) van Volkshuisvesting ziet in deze Woonvisie een goede basis om met de markt en woningzoekenden tot concrete stappen te komen: "De Amstelveense woonmarkt zit op slot. Er is te weinig doorstroming en we kunnen bepaalde doelgroepen niet of onvoldoende bedienen. Bovendien kiezen nog steeds veel mensen voor Amstelveen. Met corporaties en particuliere eigenaren zien we goede mogelijkheden en concrete maatregelen om de doorstroming op gang te krijgen."

Energiezuinige woningvoorraad

Het college wil ook stevig inzetten op het verduurzamen van de huurwoningenvoorraad. Bij de verwachte stijgende energieprijzen komen vooral huishoudens met lagere inkomens voor steeds hogere maandlasten te staan. De gemeente heeft al afspraken lopen met Amstelveense wooncorporaties over maatregelen zoals het isoleren van bestaande woningen, het terugbrengen van gasverbruik en het zoeken naar alternatieve energiebronnen.

Bij nieuwbouwprojecten zet de gemeente in op hogere energieprestatie eisen dan landelijk bepaald. Zo wil Amstelveen niet alleen bijdragen aan het betaalbaar houden van de woonlasten maar ook aan de duurzame ambities van de regio Amstelland om in 2040 energieneutraal te zijn.

Collegeprogramma: duurzaamheid, doorstroming en zeggenschap

Met de politieke agenda 2010-2014 “Samen naar nieuwe wegen voor een duurzame toekomst” is een nieuwe richting ingeslagen voor het Woonbeleid van Amstelveen. De volgende speerpunten staan centraal: doorstroming, verduurzaming en zeggenschap.  • 1 Doorstroming


Amstelveen wil bouwen voor de doorstroming door in het middeldure en dure segment meer woningen toe te voegen, in diverse woonmilieus (centrumstedelijk, landelijk en suburbaan). Dat zorgt ervoor dat de meeste mensen hun woonwensen kunnen realiseren. Daarnaast zal Amstelveen ook segmenten (middeldure huur, sociale en betaalbare koop) aan de woningmarkt toevoegen die nodig zijn om midden- en hogere inkomens te verleiden uit de sociale huurvoorraad te verhuizen en om startende middeninkomens te bedienen. Zo komen de sociale huurwoningen toe aan mensen die het echt nodig hebben.  • 2. Verduurzaming van de woningvoorraad


Verduurzaming is hoogst noodzakelijk omdat binnen niet al te lange periode de energielasten mogelijk hoger zullen zijn dan de huurlasten. Voor lagere inkomens is het van groot belang om in een energiezuinig huis te wonen. Met de corporaties is afgesproken dat zij meer gaan investeren in de verduurzaming van hun woningvoorraad. Voor het woonbeleid betekent dit dat er meer gestuurd wordt op woonlasten en minder op huurniveaus.  • 3. Ondernemerschap en zeggenschap


In de Politieke agenda is een aantal belangrijke kernwaarden van Amstelveen opgenomen: internationaal, ondernemend, duurzaam en betrokken.

Amstelveen wil een breuk maken met een lange traditie van woningbouw, waarbij projectontwikkelaars nieuwbouwwijken realiseren en de bewoners woonconsumenten zijn. De tijd is hier rijp voor: de verhoudingen tussen verschillende partijen zijn veranderd, als gevolg van de huidige economische recessie. Er wordt meer ruimte gegeven aan (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Hierdoor kan beter ingespeeld worden op de effectieve vraag naar woningen. Bewoners meer zeggenschap geven en ruimte bieden de stad ‘te bouwen’, sluit naadloos aan op de ambitie om uit te groeien tot een duurzame, betrokken en ondernemende stad.

Recessie: hoe krijgen we de woningmarkt werkend?

Deze Woonvisie komt uit in een turbulente tijd. De woningmarkt is sterk verstoord door de recessie waardoor opname, productie en doorstroming heel anders lopen dan voorzien. Onbekend is hoe lang de recessie effect zal hebben op de woningmarkt. Een tijd ook waarin gemeenten zich genoodzaakt zien te bezuinigen. Juist nu is het van belang de bouwproductie op gang te houden.

Hiervoor is een omslag nodig: van aanbodgericht bouwen naar vraaggericht bouwen. Voor de korte termijn is de vraag echter moeilijk in beeld te brengen. Uit woningbehoefte onderzoek blijkt wel dat mensen willen verhuizen, maar de vraag wordt maar in beperkte mate geëffectueerd.

Tegelijkertijd zijn er al voor circa 3200 woningen projecten in de planning. Deze projecten zijn in uitvoering en hebben veelal vertraging opgelopen ten gevolge van de recessie. Amstelveen zal de hoogste prioriteit leggen bij de realisatie van deze projecten. Hiervoor is een flexibele opstelling van alle bij de bouw betrokken partijen nodig. De gemeente zet de meeste van de recessiemaatregelen die in 2009 zijn getroffen ook de komende jaren voort.

Inspraak

Het concept Woonvisie zal gelden voor de periode 2011-2015. Belanghebbenden kunnen uiterlijk 28 juli 2011 hun reactie op het voorstel schriftelijk bekend maken bij het college van B en W, postbus 4, 1180 BA Amstelveen. De inspraakfase duurt zes weken, van 17 juni tot en met 28 juli 2011. Kijk voor meer informatie op www.amstelveen.nl  .Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.