Bijgewerkt: 2 december 2023

College Uitvoeringsprogramma 2014-2018 Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
17-10-2014

Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen maakte op 17 oktober 2014 het Uitvoeringsprogramma voor 2014-2018 bekend. In het programma van 58 pagina's wordt over de bestuurlijke speerpunten en de politieke agenda geschreven. Onder andere wordt over verschillende thema’s, zoals het Sociaal Domein, Onderwijs en Ontplooiing, Economie en Duurzaamheid, Openbare ruimte, Ruimtelijke ontwikkeling en over het Bestuur, bevolking en veiligheid inzichten gegeven, hoe de leden van het college over deze zaken denken.

In het voorwoord schrijven ze: 'De politieke agenda “ruimte voor Amstelveen” omvat de bestuurlijke opdracht voor ons college voor de komende jaren. De agenda vormt het raamwerk, waarbinnen wij als dagelijks bestuur ons werk moeten doen. Het gaat om hoofdlijnen; we hebben als college de ruimte gekregen voor invulling van de gekozen ambities en beleidsdoelstellingen. Wij willen in deze inleiding in dit perspectief een aantal van onze accenten aangeven.

Ons college is aangetreden in een turbulente periode. Economisch lastige tijden, waarin groei geen vanzelfsprekendheid meer is. Er zijn belangrijke veranderingen op sociaal terrein op til en de gemeentelijke organisatie staat onder druk. Geen reden voor negativisme overigens, want het omgaan met veranderingen biedt immers ook veel kansen. Kansen voor creativiteit en het benutten van het eigen kritisch vermogen en gezond verstand. Kansen om zaken anders te doen. De uitdaging is het op zijn minst vasthouden van de sterke punten van de stad en het versterken van de zwakkere. Onze vertrekpositie is daarbij niet verkeerd. Wij zijn gelegen in het economisch hart van het land, met alle dynamiek die daar bij hoort, we hebben een goede plek op de sociaal economisch ladder en een solide financiële positie.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2014)

Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen. Vlnr.: Rein Schurink gemeentesecretaris, Herbert Raat (VVD) wethouder, Peter Bot (BBA) wethouder, Jeroen Brandes, (PvdA) wethouder, Mirjam van 't Veld (CDA) burgemeester en Maaike Veeningen, (D66) wethouder


Maar “noblesse oblige”, daar moeten we de goede dingen mee doen. Duidelijk is dat in een sterk veranderende omgeving oude werkwijzen niet meer passen. We zullen ons voortdurend af moeten vragen, waarom we dingen doen en waarom we de dingen doen, zoals we ze doen, en of het niet anders kan. Het collegeprogramma geeft hierbij al een belangrijke aanzet door het geven van ruimte, deregulering en het beroep op eigen verantwoordelijkheid van inwoners en organisaties in de stad. Niet zelf alles uitdenken, maar ook luisteren en loslaten.

Het vasthouden van de ruimtelijke kwaliteit van de stad is een belangrijke opgave. Zeker, omdat de stad fysieke grenzen bereikt en zuinig met overblijvende vrije ruimte en herinrichting moet worden omgegaan. In dit perspectief past het om waar zich mogelijkheden voordoen kritisch naar de opties te kijken, bijvoorbeeld bij nog in te vullen locaties. Een financiële opbrengst is mooi, maar een kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige bebouwing en openbare ruimte is minstens zo belangrijk. Dit geldt in elk geval voor de zone A9/Stadshart/Beneluxbaan waar veel te doen staat.

We hebben nu de kans om duurzame plannen te ontwikkelen. Ook toekomstige generaties moeten kunnen profiteren van de kwaliteiten van de stad. Experimenten met meer vrijheden voor ontwikkelaars en bouwers horen hierbij, maar de regie op de ruimtelijke kwaliteit hoort onvervreemdbaar bij de gemeente. De veranderingen in het sociaal domein zijn substantieel. Belangrijkste opgave is voor ons om efficiënter en effectiever met de beperkte(re) middelen om te gaan. De schaarse middelen moeten terecht komen bij degenen die het echt nodig hebben. Vanzelfsprekendheden uit het verleden zullen (deels) verdwijnen en er zal een groter beroep op het eigen regelend vermogen van mensen wordt gedaan, die daartoe (nog) in staat zijn, en dat zijn er in Amstelveen gelukkig heel veel. De aansturing van de organisaties die de uitvoering voor hun rekening nemen wordt verder geprofessionaliseerd. Het nieuwe aanbestedingsbeleid is hier een belangrijk instrument bij.

Daarnaast wordt bewaakt, dat de gelden worden ingezet voor “handjes” en niet voor overhead. De effectiviteit wordt niet alleen getoetst aan de cijfers maar ook aan de praktijk. Naast het concretiseren van voornemens en ambities wordt het dagelijks bestuurlijk werk nogal eens gedomineerd door de actualiteit. Omdat dit vaak zaken zijn die onze burgers direct raken, willen wij hier ook nadrukkelijk tijd en aandacht aan besteden. Of het nu gaat om rampspoed die burgers overkomt, vormen van criminaliteit die plotseling de kop op steken, situaties rond overlast, een niet functionerende voorziening, problemen rond accommodaties, of juist natuurlijke momenten om problemen op te lossen, wij zullen hierop alert zijn . Dit kan alleen door een goede binding met de inwoners en organisaties in Amstelveen.

We zullen dan ook veel energie steken in het onderhouden van contacten in de stad. Ook de gemeentelijke organisatie staat voor de majeure opgave zich te richten naar de veranderde tijden. Bestuurlijke (en ambtelijke) schaal vergroting, nieuwe taken op het sociaal domein, sterke krimp in de werkzaamheden en ingrijpende nieuwe wetgeving op het fysiek domein en een efficiëntere inrichting van de ondersteunende functies zijn gelijktijdige ontwikkelingen die van grote invloed zijn op de organisatie. Er is een start gemaakt met de inrichting van een duurzame ambtelijke organisatie die efficiënt en effectief werkt en in kan spelen op een veranderende maatschappelijke omgeving. Verandering van werkwijzen, flexibele structuren maar vooral ook een robuuste ICT infrastructuur zijn hierbij belangrijke aspecten.

Kortom, dit college wil met een kritische blik en vernieuwende eigentijdse werkwijzen invulling geven aan de politieke agenda. Een toekomstbestendige ruimtelijke kwaliteit, een doelgericht sociaal beleid gericht op degenen die echt niet zonder ondersteuning kunnen, maar zeker ook aandacht voor die actuele zaken die burgers direct raken zijn voor ons belangrijke ambities. Wij zullen ons in het bijzonder inspannen om samen met onze medewerkers midden in de Amstelveense samenleving te werken en met plezier vele contacten onderhouden met de burgers en organisaties in de stad.

Dat is onze missie voor de komende jaren en daarover zullen wij ons aan de raad graag verantwoorden. Burgemeester en wethouders van Amstelveen'. Lees ook het document:College Uitvoeringsprogramma 2014-2018 Amstelveen (pdf 58 pagina’s).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.