Bijgewerkt: 4 maart 2024

College beantwoordt vragen ChristenUnie over plastic afval

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-02-2012

De heer mr. B. de Pijper

Hartelijk dank voor uw brief van 7 januari 2012, waarin u een aantal vragen ex artikel 33 van het Reglement van Orde stelt namens ChristenUnie Amstelveen. Deze vragen gaan over de overlast van zwerfafval door de plastic inzameling, met name bij stormachtig weer.

Pijper Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Bert de Pijper, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen )


U draagt in uw brief een oplossing aan tegen rondzwervende plastic zakken, de zogenaamde ‘Kroonring'. Wij vinden het vervelend als inwoners overlast ervaren van rondzwervende plastic zakken en wij zijn dan ook verheugd, dat u met ons mee wilt denken om de overlast te verminderen.

Met de inzameling geven wij gehoor aan de verplichting die iedere gemeente heeft vanuit nationaal beleid om plastic verpakkingsafval in te zamelen. De gemeente Amstelveen staat achter dit beleid, immers met de inzameling van plastic verpakkingafval dragen wij bij aan een schoner milieu, doordat dit afval een waardevolle grondstof is voor nieuwe producten. In deze brief zullen wij puntsgewijs uw vragen beantwoorden.

1. Wil het college onderzoeken of dit idee ook voor Amstelveen een oplossing zou kunnen bieden om het probleem van de over straat zwervende plastic afvalzakken te voorkomen?

Wij willen u voorstellen om een proef te doen met de Kroonringen en deze nog voor de zomer te plaatsen op een drietal locaties:

- Graaf Florislaan/Laan Rozenburg (Randwijck);

- Deel Keizerkarelweg/Amsterdamseweg (Elsrijk/Randwijck);

- Beeckestijn en omgeving (Westwijk).

Betreft

Na 3-4 maanden worden de resultaten van de proef geëvalueerd. In de evaluatie wordt onder meer duidelijk, of de Kroonringen ertoe bijgedragen hebben dat de overlast van zwerfafval is afgenomen en in hoeverre de inwoners gebruik hebben gemaakt van de Kroonringen. Tevens wordt onderzocht of het gebruik van de Kroonringen de efficiëntie van de afvalinzameling niet teveel benadeeld. Immers de zakken worden vastgeboden aan de

Kroonringen ter inzameling aangeboden en moeten door de afval inzameldienst losgemaakt worden. De evaluatie zal ter kennisname worden gestuurd aan de commissie RWN. Bij een positieve uitkomst van de proef zullen we onderzoeken, of het (financieel) mogelijk is dat (een groep) bewoners een verzoek in kan dienen voor het plaatsen van de Kroonring door de gemeente in hun straat.

2. Kan het college een inschatting maken van de kosten die met de plaatsing van Kroonringen in Amstelveen zijn gemoeid?

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een goede inschatting van de kosten te maken. Dit kunnen we wel doen bij de evaluatie, wanneer duidelijk wordt in hoeverre inwoners gebruik maken van de Kroonringen. Bij de evaluatie zullen wij een inschatting maken van de kosten wanneer op verzoek van bewoners op meerdere locaties in Amstelveen Kroonringen voor de inzameling van de plastic zakken worden geplaatst. Ook de eventuele meerkosten van de afvalinzameling zullen hierin meegenomen worden.

3. Op welke termijn zou dit idee in Amstelveen kunnen worden ingevoerd?

Voor de zomer van 2012 worden er op de drie bovengenoemde locaties Kroonringen geplaatst ten behoeve van de plastic inzameling. In de evaluatie wordt duidelijk, of het mogelijk is om na de zomer van 2012 de Kroonringen in heel Amstelveen te plaatsen op verzoek van bewoners. Wij verwachten u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,
de secretaris, de burgemeester,
mr. R.J.T. Schurink mr. J.H.C. van Zanen



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.