Bijgewerkt: 25 juni 2022

College beantwoordt vragen ivm Oude Dorp van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-10-2009

Hierbij de antwoorden, die het college van burgemeester en wethouders heeft gegeven op de door raadsleden De Leur (D66) en Raat (VVD) gestelde vragen over het Oude Dorp in Amstelveen.

Dorpsplein Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Het Dorpsplein van Amstelveen in de zomer van 2007


In uw brief van 17 juli 2009 stelt u een aantal vragen over de plannen voor het Oude Dorp. Op 28 augustus hebben wij u aangegeven, dat wij meer tijd nodig hadden voor beantwoording, omdat wij intensief met het wijkplatform in gesprek zijn. Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Wij vinden het van belang eerst een korte terugblik te geven op het proces zoals we dat tot op heden hebben gevolgd.

Op 4 juli 2007 besloot de gemeenteraad € 570.000 extra ter beschikking te stellen voor de herinrichting van het plein in de Dorpsstraat. Hiermee kreeg het project een nieuwe impuls. Samen met het wijkplatform is een Programma van Eisen opgesteld. Dit Programma van Eisen is op 22 april 2008 door het college vastgesteld en ter kennis van de commissie RWN gebracht.

Het Programma van Eisen betreft de herinrichting van het plein. Naast deze herinrichting spelen nog twee andere onderwerpen: de vervanging van de riolering in het noordelijk deel van de Dorpsstraat en de Burgemeester Colijnweg en het noodzakelijk verhardingsonderhoud op het kruispunt Burgemeester Colijnweg - Dorpsstraat. Deze werkzaamheden zijn ingrijpend voor de bereikbaarheid van het Oude Dorp. Om die reden is ook met het wijkplatform besproken, dat deze -wellicht in fasen- tegelijkertijd worden uitgevoerd.

Een gezamenlijke werkgroep van vertegenwoordigers uit het wijkplatform en ambtenaren is aan de slag gegaan met het ontwerp van het plein. In juni 2008 is een onderzoek uitgevoerd naar verkeersintensiteiten en de parkeerdruk. Hieruit bleek, dat ongeveer tweederde van het verkeer in het Oude Dorp doorgaand verkeer is. De onderzoeksresultaten onderstreepten ook de hoge parkeerdruk en de lange parkeerduur. De onderzoeksresultaten zijn in de gezamenlijke werkgroep besproken.

Meerdere malen is in het voltallige wijkplatform informatie verstrekt over de plannen, zowel over de inrichting van het plein als over de verkeerssituatie. Dit jaar zijn twee informatieavonden gehouden. Met enige regelmaat hebben de wethouders Pols en Tabak met de leden van het wijkplatform gesproken over de plannen.


Grotere kaart weergeven

Vanuit dit overzicht naar de beantwoording van uw vragen:

1. In hoeverre is het college bereid om voordat de definitieve plannen gepresenteerd worden met het wijkplatform en andere betrokkenen te overleggen?

Zoals uit het voorgaande overzicht blijkt hebben wij vanaf het opstellen van het Programma van Eisen tot op heden bij voortduring overleg gevoerd met (vertegenwoordigers van) het wijkplatform en informatieavonden gehouden. Wij zetten deze vorm van communicatie voort. Met een delegatie van het wijkplatform bespraken we op 11 augustus wederom de verkeersplannen, waarin verschillende suggesties van bewoners zijn verwerkt. Op 18 augustus en 5 oktober zijn tijdens wijkplatformbijeenkomsten het her-inrichtingsvoorstel voor het plein en de verkeersplannen toegelicht voorafgaand aan een te organiseren inloopavond op 26 november 2009.

2. In hoeverre is het college bereid om het plein op één niveau te houden en zodanig in te richten dat het goed bruikbaar is en blijft voor evenementen?

Het door de gezamenlijke werkgroep opgestelde plan met verhoogd plateau is tijdens een inloopavond op 15 december 2008 gepresenteerd aan de buurt en goed ontvangen. Het plateau biedt naast de verschillende weggedeelten ruimte voor evenementen, in totaal meer en efficiënter dan in de huidige situatie.

Het verhoogde plateau zorgt er bovendien voor, dat het plein verandert in een aangenaam leefgebied zonder veel en lang geparkeerde auto's. Het wijkplatform ziet liever een plein op één niveau. Op hun verzoek is onderzocht of dit mogelijk is. Het plein kent aanzienlijke hoogteverschillen tot circa 0,90 m. Technisch blijkt het mogelijk als er gras blijft rond het kerkgebouw, waardoor water direct in de grond wegtrekt.

De helling van het grasveld is bovendien steiler dan een geheel verhard plein, waardoor het wel verharde deel minder steil hoeft te zijn. Tijdens de inloopavond op 26 november worden beide varianten met hun respectievelijke consequenties gepresenteerd waarna op basis van de reacties een keuze wordt gemaakt en tot uitvoering kan worden overgegaan.

3. In hoeverre is het college bereid om te zorgen voor extra parkeergelegenheid ten behoeve van de bezoekers van het Oude Dorp, zoals klanten van de winkels, de kerkbezoekers en bezoekers van het Museum Jan van der Togt?

Het Oude Dorp is gebouwd in een periode dat er minder auto's waren dan nu. Vanwege de beperkte ruimte in het Oude Dorp zijn in het verleden vooral parkeermogelijkheden aan de rand van het Oude Dorp gemaakt. Het parkeerterrein bij het restaurant Aan de Poel is recentelijk uitgebreid. Vorig jaar is het parkeerterrein aan de Doorweg vergroot. Het parkeeronderzoek uit juni 2008 gaf aan dat de parkeerdruk hoog is.

Er zijn gedurende de dag echter altijd plekken beschikbaar. Door de structuur van het Oude Dorp zijn deze niet bezette (gratis) plekken niet altijd even snel te vinden. Onbezette parkeerplaatsen waar betaald moet worden zijn altijd in voldoende mate beschikbaar. Het is niet altijd mogelijk om de auto pal voor de deur van de bestemming te parkeren.

Vaak moet er een stukje worden gelopen, maar dat is inherent aan dit oude gedeelte van Voor bezoekers van het Museum Jan van der Togt, voor bezoekers van de horecagelegenheden en voor kerkgangers zijn vooral de parkeerterreinen aan de rand van het Oude Dorp (Doorweg, achter het raadhuis en aan de Ouderkerkerlaan) beschikbaar. Hier zijn 's avonds en in de weekenden veel parkeerplaatsen onbezet.

Voor klanten van winkels zijn er altijd voldoende (betaald) parkeerplekken beschikbaar. Gezien de recente uitbreidingen en het aantal beschikbare parkeerplaatsen (gratis en betaald) zien wij geen noodzaak de parkeergelegenheid uit te breiden. Wel zal de bewegwijzering naar de verschillende parkeerterreinen aan de rand van het Oude Dorp worden verbeterd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, mr R.J.T. Schurink en loco burgemeester, J.E.M. TabakAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.