Bijgewerkt: 21 maart 2023

College belooft gehandicapten kortere wachttijd

Nieuws ->

Bron: VVD-Amstelveen
26-10-2006

Het College van B en W belooft aan gehandicapten dat ze sneller geholpen worden. Op dit moment moeten Amstelveense gehandicapten vijf weken wachten voordat hun aanvraag voor hulpmiddelen in behandeling wordt genomen. Het college wil dit terugbrengen tot minder dan 3 weken in 2007. Dit blijkt uit de antwoorden op vragen van de VVD van 18 september 2006 over de wachttijden voor gehandicapten.

Klantvriendelijke procedure:

Uit onderzoek blijkt dat 95% van de aanvragen wordt toegekend. Daarom wil de VVD dat hulpmiddelen met zo min mogelijk bureaucratie worden toegekend. Het college zegt toe eenvoudige voorzieningen via het WMO-loket te laten verlopen. Dit loket gaat begin 2007 van start. Hiermee kan de omslachtige bedrijfsvoering die nu nog in veel gevallen geldt vermeden worden. Belangrijk is dat de zogenaamde bedrijfsvoering kritisch bekeken wordt op overbodige handelingen en dat klantvriendelijkheid voorop staat.

De VVD is blij dat het college serieus werk maakt van de aanpak van de wachttijden. Gehandicapten moeten het eerste kwartaal van 2007 écht gaan merken dat zaken beter gaan. De VVD zal dan ook nadrukkelijk de vinger aan de pols houden, en in april 2007 om een overzicht vragen waaruit blijkt dat gehandicapten daadwerkelijk sneller geholpen worden.


De vragenlijst van de VVD-Amstelveen

Bent u op de hoogte dat er een wachttijd is van vijf weken voordat aanvragen worden behandeld in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WvG)?

Hoeveel Amstelveense gehandicapten worden geconfronteerd met een wachttijd voordat hun aanvraag in behandeling wordt genomen?

Kunt u uitleggen waardoor de wachttijd wordt veroorzaakt?

Bent u het met de VVD eens dat voor de meeste gehandicapten en hun verzorgers een dergelijke wachttijd onacceptabel is omdat zij afhankelijk zijn van dit soort voorzieningen?

Heeft het college maatregelen genomen om de wachttijd terug te brengen. Zo ja welke, zo nee waarom niet.

Op welke termijn verwacht het college dat onze gehandicapten niet meer worden geconfronteerd met wachttijden?

Er bestaan klantvriendelijke procedures om wachttijden te bekorten. Bijvoorbeeld indicatiestelling achteraf en steekproefsgewijs controleren. De VVD gaat er vanuit dat mensen voorzieningen als beenheffers voor rolstoelen, verhoogde toiletbrillen, drempelhulpen en anders hulpmiddelen niet voor hun lol aanvragen. De aankomende tijd wordt de WMO-verordening vastgesteld en de daaraan gerelateerde uitwerking. Is het college bereid om dit soort procedures in te voeren om zo wachttijden te voorkomen en gehandicapten snel te geven wat zij nodig hebben?

De beantwoording van deze vragen luidt als volgt:

Vraag 1

Het college is ermee bekend dat er sprake is van een wachttijd voordat aanvragen WVG in behandeling worden genomen. Spoedeisende zaken krijgen echter voorrang en worden meteen in behandeling genomen.

Vraag 2

Alle Amstelveense gehandicapten die een aanvraag WVG indienen worden geconfronteerd met een wachttijd, behalve als uit de aanvraag blijkt dat een spoedprocedure noodzakelijk is. Hiervan is sprake bij een zeer snel voortschrijdend ziektebeeld en als een wachttijd voor behandeling aanvraag zou leiden tot een langer dan noodzakelijk verblijf in een revalidatiecentrum of verpleeghuis.

Vraag 3

Er zijn momenteel meer aanvragen WVG dan capaciteit om aanvragen af te handelen. Er wordt per jaar een prognose gemaakt van het aantal aanvragen WVG, op momenten (pieken) dat het aantal aanvragen groter is dan verwacht, lopen de wachttijden op.

Vraag 4

Het college is het ermee eens dat dit voor de meeste gehandicapten geldt. Tegelijkertijd is het college van mening dat een korte wachttijd acceptabel is indien een noodzakelijke voorziening tijdelijk in te huren is bij de thuiszorgwinkel.

Vraag 5

Ja, er is en wordt ingezet op het inhuren van tijdelijke krachten om de wachttijd terug te brengen. Deze kosten worden uit het bedrijfsvoeringfonds (formatiebudget) betaald. 

Vraag 6

Uit het klanttevredenheidsonderzoek 2006 is gebleken dat 17% van de klanten (respondenten) de wachttijd voordat de aanvraag WVG in behandeling wordt genomen te lang vindt. Het college streeft ernaar om in 2007 een wachttijd te hebben van minder dan 3 weken voordat een aanvraag in behandeling wordt genomen. Hierna is er altijd sprake van een periode waarin de indicatie wordt gesteld en de voorziening moet worden geleverd.

Vraag 7

Om de klant de meest adequate voorziening te verstrekken is naast indicatiestelling veelal een selectieonderzoek noodzakelijk. Bij sommige standaardvoorzieningen vindt directe toekenning al plaats. Het selectieonderzoek is er om uit de veelvoud van voorzieningen de meest op maat gesneden oplossing te selecteren. Het college streeft hiermee naar optimale ondersteuning van een kwetsbare groep in de samenleving. Het college is van mening dat dit de meest klantvriendelijke procedure is.

Met de invoering van de Wmo tracht het college de indicatiestelling voor eenvoudige voorzieningen te versnellen, door deze te laten plaatsvinden in het Wmo loket.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

de secretaris,                                               de burgemeester,


mr. R.J.T. Schurink                                     J.E.M. Tabak, l.b.

Wat is Wmo?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een nieuwe wet die de basis zal vormen voor een nieuw stelsel van Zorg en Welzijn dat in 2007 in Nederland zal worden ingevoerd. Dit stelsel zal bestaan uit drie wetten. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De Wmo moet uitgevoerd gaan worden door de gemeenten. Zij krijgen veel beleidsvrijheid om de uitvoering zelf vorm te geven.

Gevolg daarvan zal zijn dat binnen elke gemeente deze wet anders uitgevoerd zal gaan worden. Sommigen menen dat daar in toenemende mate draagvlak voor is; volgens hen willen burgers meer en meer direct invloed op zaken die hen aangaan en leent de lokale overheid zich daar beter voor dan de rijksoverheid. Anderen hebben ernstige twijfels over dit draagvlak en voorzien grote onvrede door de verschillen in behandeling die tussen inwoners van verschillende gemeenten kunnen onstaan.

De Wmo gaat de basis vormen voor het gemeentelijk welzijnsbeleid dat momenteel gevoerd wordt op grond van de Welzijnswet, maar ook de uitvoering van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) en delen van de AWBZ. Voorlopig zal dat de huishoudelijke verzorging zijn. Het wordt aan een volgend kabinet overgelaten om ook de activerende en ondersteunende begeleiding van de AWBZ over te hevelen naar de Wmo.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.