Bijgewerkt: 27 juni 2022

College van Amstelveen beantwoordt de vragen ivm RTV-Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-01-2013

Betreft schriftelijke vragen ex artikel 33 met betrekking tot RTV Amstelveen van Michel Becker, raadslid van D66

becker Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Michel Becker, raadslid van D66-Amstelveen


Op 8 januari 2013 stelde u een aantal schriftelijke vragen met betrekking tot RTV Amstelveen. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen.

1. Is het college bekend met de genoemde geluiden over bestuurlijke problemen?

Ja, wij zijn hiervan op de hoogte.

2. Is het college bekend met eventuele bestuurlijke problemen bij RTV Amstelveen, is er inderdaad sprake van bestuurlijke problemen, en zo ja, welke problemen zijn er?

Er is sprake van een conflict tussen bestuur en hoofdredacteur in verband met het aflopen van een overeenkomst.

3. Hoe ziet de personele en financiële situatie van RTV Amstelveen er op dit moment uit?

RTV heeft het boekjaar 2011 positief afgesloten en er is een bescheiden positieve egalisatiereserve. Het resultaat voor 2012 werd licht negatief verwacht, maar dit kan opgevangen worden door de egalisatiereserve. Er is een stabiel vrijwilligersbestand van ca. 60 vrijwilligers en een beperkte vaste (betaalde) kern.

4. Hoe kijkt het college aan tegen de continuïteit van RTV Amstelveen, tegen mogelijke uitbreidingsplannen en de continuïteit van de verstrekking van subsidie aan de lokale zender in de toekomst, en is er een verband met eventuele bestuurlijke problemen?

Het college kijkt positief aan tegen de continuïteit van RTV Amstelveen. Het verkennen van een mogelijke samenwerking met de omroep in Aalsmeer wordt ondersteund. In de gemeentebegroting is een bedrag van € 80.900,- subsidie beschikbaar voor de lokale omroep. Hiervan valt een bedrag van ca € 55.000,- binnen de bekostigingsverplichting lokale omroepen.

De bestuurlijke problemen en de hoogte van de subsidie houden deels verband met elkaar. Met de hoogte van de subsidie is het niet mogelijk een fulltime hoofdredacteur in dienst te nemen. Het probleem, dat nu voorligt, richt zich echter met name op de invulling van de functie van hoofdredacteur, waarbij het wettelijk gezien niet mogelijk is de functies redactie en commercie onder te brengen bij een en dezelfde persoon.

Ondanks, dat er jaarlijks een forse subsidie aan RTV Amstelveen wordt verleend, is de gemeente gehouden aan de Mediawet en kan er op dit specifieke punt niet ingegrepen worden. Het programmabeleidsbepalend orgaan van RTV Amstelveen heeft, conform de statuten van RTV Amstelveen, een taak in het aanstellen, maar ook ontslaan van de hoofdredacteur.

Dit is ook de reden, dat de gemeente Amstelveen bij het programmabeleidsbepalend orgaan, in belang van de continuïteit van de omroep en de vrijwilligers en het rechtmatig besteden van subsidiegelden, erop heeft aangedrongen zo spoedig mogelijk een oplossing te zoeken voor het nu ontstane probleem. Het is nu aan het programmabeleidsbepalend orgaan om orde op zaken te stellen. Het college werd en wordt voortdurend geïnformeerd over de gang van zaken bij RTV Amstelveen.

In vertrouwen u hiermee voldoende te informeren.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, mr. R.J.T. Schurink, de burgemeester, mr. J.H.C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.