Bijgewerkt: 22 februari 2024

College van Amstelveen positief over uitbreiding A9

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
03-05-2010

Het college van B en W van Amstelveen heeft haar zienswijze ingediend op het Ontwerp Tracé-besluit (OTB) over de weguitbreiding Schiphol - Amsterdam – Almere, waarvan de verbreding en ondertunneling van de A9 deel uitmaakt. Het college is positief over het OTB zoals dat is vastgesteld door de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM. Hiermee heeft het rijk de volgende stap gezet om de druk op de bereikbaarheid en leefbaarheid in de noordelijke Randstad te verlichten.

De toenemende drukte op de wegen vormt een bedreiging voor de economische ontwikkeling, de werkgelegenheid en de leefbaarheid in Amstelveen en de regio. Daarom is de uitbreiding van de A1, A6, A10-oost en A9, het zogenaamde Stroomlijnalternatief, van groot belang om de bereikbaarheid en concurrentie-positie van de regio te waarborgen. Met het vaststellen van het OTB heeft het rijk de volgende stap gezet in de realisatie van de plannen.

De ondertunneling van de A9 ter hoogte van Amstelveen maakt deel uit van de uitbreiding van de wegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. De verbreding van de A9 is alleen maatschappelijk verantwoord als de overlast van de rijksweg wordt beperkt en de leefbaarheid in Amstelveen niet verder verslechtert. Ondertunneling is hiervoor de enige manier.

In 2007 is de Overeenkomst Stroomlijnalternatief Planstudie Schiphol – Amsterdam - Almere gesloten. Daarin heeft Amstelveen toegezegd financieel bij te dragen om de tunnel mogelijk te maken. Deze bijdrage wordt gefinancierd uit het ontwikkelen van locaties in de Zone A9. Het ontwerp van de weguitbreiding moet daarom zo veel mogelijk ruimte voor ontwikkeling overlaten, aldus het college.

Rijkswaterstaat heeft onlangs een aantal versoberingen voorgesteld. Eén daarvan is het mogelijk schrappen van de vluchtstroken in de op- en afrit. Dit is niet opgenomen in het OTB. Het schrappen van deze vluchtstroken is voor het college onacceptabel, omdat de Zuidtangent deze dan niet meer kan benutten tijdens de spits. Dit heeft een ernstig negatief effect op de snelheid en betrouwbaarheid van de Zuidtangent, terwijl de Zuidtangent één van de drie pijlers van het openbaar vervoer in Amstelveen en de regio is.

In het OTB wordt het ontwerp van de weg en de ruimtelijke inpassing formeel vastgelegd. Naast het ontwerp en de landschapsplannen staat hierin ook beschreven wat de effecten zijn op de leefomgeving (geluid en luchtkwaliteit), hoe het eventuele verlies aan bos en natuur gecompenseerd gaat worden en hoe het verlies aan waterberging gecompenseerd wordt. Dit betreft het hele tracé tussen Almere, Amsterdam en Schiphol.

Het college vraagt Rijkswaterstaat om meer duidelijkheid over de inpassing van de weg en tunnel in Amstelveen en de aansluiting op de lokale wegen. Daarnaast vraagt het college in haar zienswijze op het OTB tevens meer aandacht voor de luchtkwaliteit, geluidhinder en tunnelveiligheid. Ook wil het college meer inzicht in de maatregelen die Rijkswaterstaat gaat treffen om de hinder te beperken tijdens de uitvoeringswerkzaamheden.

Het OTB ligt tot en met 6 mei 2010 ter inzage. Vervolgens bereidt Rijkswaterstaat het Tracé-besluit voor. Naar verwachting kan in 2011 de uitvoering van de verbreding van de A1, A6, A10-oost en de A9 van start gaan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.