Bijgewerkt: 21 september 2021

Commemoration of the Great East Japan Earthquake on March 2011

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/DUJAT
11-03-2021

Ten years ago today, the Great East Japan Earthquake and Tsunami hit the East Coast of Japan’s Tohoku region, heavily impacting the Japanese prefectures of Iwate, Miyagi and Fukushima. The magnitude 9.0 undersea earthquake generated tsunami waves with heights reaching up to 40 meters, washing away entire villages and towns and claiming the lives of thousands of people. The earthquake also led to a nuclear meltdown at the Fukushima Dai-Ichi Power Plant.

Today, Dujat (Dutch and Japanese Trade Federation ) commemorated the victims of this disaster by visiting the memorial stone in Amstelveen and laying flowers, together with Mr. Poppens, Mayor of Amstelveen. The memorial stone in the Cherry Blossom park at the Amsterdamse Bos became part of the park in 2012, exactly one year after the Tohoku earthquake and tsunami of March 11, 2011.From 12:00 there was an online event organized by the JCC: Great East Japan Earthquake -10 years after – Nederland bedankt. With this, JCC would like to express their gratitude to the tremendous support from Dutch people and society to the affected area after the earthquake and tsunami. It will be a good opportunity for both Dutch and Japanese to know about the reconstruction progress in last 10 years and the current situation through video message from affected cities.

Vandaag is het tien jaar geleden dat de Grote Oost-Japanse Aardbeving, met als gevolg een Tsunami, de oostkust van de Japanse regio Tohoku trof en zware gevolgen had voor de Japanse prefecturen Iwate, Miyagi en Fukushima. De onderzeese aardbeving met een kracht van 9,0 veroorzaakte tsunamigolven met hoogten tot 40 meter die hele dorpen en steden wegspoelden en duizenden mensen het leven kostten. De aardbeving leidde ook tot een nucleaire meltdown in de Dai-Ichi kerncentrale van Fukushima. Dujat heeft op deze dag de slachtoffers van de ramp herdacht door samen met de heer Poppens, burgemeester van Amstelveen, de gedenksteen in Amstelveen te bezoeken en bloemen te leggen. De gedenksteen in het Kersenbloesempark aan het Amsterdamse Bos werd in 2012 onderdeel van het park, precies een jaar na de Tohoku aardbeving en tsunami van 11 maart 2011.

Vanaf 12:00 uur was er een online evenement georganiseerd door het JCC: Great East Japan Earthquake -10 jaar na dato - Nederland bedankt. JCC wilde hiermee haar dank uitspreken voor de enorme steun van de Nederlandse bevolking en samenleving aan het getroffen gebied na de tsunami. Het was een goede gelegenheid voor zowel Nederlanders als Japanners om de voortgang van de wederopbouw in de afgelopen 10 jaar en de huidige situatie te leren kennen door middel van videoboodschappen uit de getroffen steden.

Speech of Mayor Poppens to the affected area – on behalf of Amstelveen
'Ladies and gentlemen, it is an honor to speak to you today at the closing of this commemoration of the Great East Japan Earthquake. As said by the speakers before me, it was an unprecedented earthquake and tsunami in which many lives were lost, many people were injured, and even more people lost their homes. Images of the disaster went all over the world. In the Netherlands too, we watched in disbelief as successive disasters hit the people of Japan. On behalf of the people of Amstelveen and all of us joining here today from the Netherlands, I would like to express my deepest sympathy and condolences to the bereaved families and to those who are still facing the aftermath of the disaster in one way or another.'


Video van 16 maart 2011 van de kranslegging in het Bloesempark voor de slachtoffers van de tsunami

'As you all know, the Netherlands and Japan have a close friendship for over 4 centuries. Many Dutch regions and cities feel deeply connected with Japan, including my own city, Amstelveen, which is host to a large Japanese community. These friendships were not only expressed by memorial ceremonies that took place soon after the disaster, and later resulted in a permanent memorial in our Cherry Blossom Park in Amstelveen, but also by the various fundraising initiatives throughout the Netherlands to support Japan in a time of need. The charity football match between Ajax and the Japanese Shimizu S-Pulse is a good example of this. Hopefully these efforts, even if only a little, have contributed in helping the people in Tohoku to overcome the disaster and rebuild their communities.

In the videos of today we see that tremendous progress has been made. This is a testimony of the resilience and determination of the Japanese people. At the same time, I can imagine that many people still feel the magnitude of the earthquake, just as the loss and sorrow in people’s hearts will still be there, every day. Healing the heart will take much more time. Therefore it is good that we commemorate. This morning I have also placed flowers at the monument in the Cherry Blossom Park in Amstelveen.'

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2021)

Mrs Christa de Kemp Managing Director of the Dutch and Japanese Trade Federation and Tjapko Poppens Mayor of Amstelveen in memory of the victims of the major earthquake and tsunami in East Japan in 2011, lay flowers at the memorial in the Cherry Blossom Park on 11 March 2021 in Amstelveen

'The recent earthquake of 13 February was a stark reminder of the natural forces that Japan is facing on a daily basis. Today, the whole world is very much aware of the disruption that can come with natural phenomena. We are all making great efforts to overcome the COVID-19 virus and we are reminded that to overcome a difficult situation like this, we have to work together.'

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2021)

The text of the plaque: March 11, 2011 In memory of the victims and affected by the earthquake and tsunami in Japan

'In conclusion, I believe that today’s gathering is not only a commemoration, but also an opportunity to reaffirm our longstanding friendship. From the Netherlands we will keep encouraging the people of Tohoku as they continue building their future. I would like to express my sincere wishes for the further recovery of the affected areas, my heartfelt gratitude to the organizers of this commemoration and to all of you, for taking the time to join us today. Thank you very much!'

Herdenking van de Grote Oost-Japanse Aardbeving van maart 2011

Toespraak van burgemeester Poppens tot het getroffen gebied - namens Amstelveen
'Dames en heren, het is een eer om vandaag tot u te mogen spreken bij de afsluiting van deze herdenking van de Great East Japan Earthquake. Zoals de sprekers voor mij al zeiden, was het een aardbeving en tsunami zonder weerga, waarbij veel mensen het leven verloren, veel mensen gewond raakten, en nog meer mensen hun huis verloren. Beelden van de ramp gingen de hele wereld over. Ook in Nederland keken we vol ongeloof toe hoe opeenvolgende rampen de bevolking van Japan troffen. Namens de bevolking van Amstelveen en allen die hier vandaag vanuit Nederland aanwezig zijn, wil ik mijn diepste medeleven en condoleances uitspreken aan de nabestaanden en aan hen die nog op de een of andere manier met de nasleep van de ramp worden geconfronteerd.Zoals u allen weet, onderhouden Nederland en Japan al meer dan vier eeuwen een hechte vriendschapsband. Veel Nederlandse regio's en steden voelen zich sterk verbonden met Japan, waaronder mijn eigen stad, Amstelveen, die een grote Japanse gemeenschap herbergt.'

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2021)

Mevrouw Christa de Kemp algemeen directeur van de Dutch and Japanese Trade Federation en Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen leggen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de grote aardbeving en tsunami in Oost-Japan in 2011, bloemen neer bij het herdenkingsmonument in het Cherry Blossompark op 11 maart 2021 in Amstelveen

'Deze vriendschap kwam niet alleen tot uiting in de herdenkingsplechtigheden die kort na de ramp plaatsvonden en later resulteerden in een permanent gedenkteken in ons Kersenbloesempark in Amstelveen, maar ook in de diverse fondsenwervende initiatieven in heel Nederland om Japan te steunen in een tijd van nood. De liefdadigheidsvoetbalwedstrijd tussen Ajax en het Japanse Shimizu S-Pulse is daar een goed voorbeeld van. Hopelijk hebben deze inspanningen, al is het maar een beetje, bijgedragen aan het helpen van de mensen in Tohoku om de ramp te boven te komen en hun gemeenschappen weer op te bouwen.'

'In de video's van vandaag zien we dat er enorme vooruitgang is geboekt. Dit getuigt van de veerkracht en vastberadenheid van het Japanse volk. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat veel mensen de omvang van de aardbeving nog steeds voelen, net zoals het verlies en het verdriet in de harten van de mensen er nog steeds zullen zijn, elke dag weer. Het genezen van het hart zal veel meer tijd kosten. Daarom is het goed dat we herdenken. Vanmorgen heb ik ook bloemen gelegd bij het monument in het Kersenbloesempark in Amstelveen.'

'De recente aardbeving van 13 februari was een grimmige herinnering aan de natuurkrachten waar Japan dagelijks mee te maken heeft. Vandaag is de hele wereld zich zeer bewust van de ontwrichting die natuurverschijnselen met zich mee kunnen brengen. We leveren allemaal grote inspanningen om het COVID-19-virus te overwinnen en we zijn ons ervan bewust dat we moeten samenwerken om een moeilijke situatie als deze te overwinnen.'

'Tot slot ben ik van mening dat de bijeenkomst van vandaag niet alleen een herdenking is, maar ook een gelegenheid om onze langdurige vriendschap opnieuw te bevestigen. Vanuit Nederland zullen wij de mensen van Tohoku blijven aanmoedigen bij het verder bouwen aan hun toekomst.'

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2021)

De tekst van de gedenkplaat: 11 maart 2011:
Ter nagedachtenis aan de slachtoffers en getroffenen van de aardbeving en tsunami in Japan

'Ik wil graag mijn oprechte wensen uitspreken voor het verdere herstel van de getroffen gebieden, mijn oprechte dank aan de organisatoren van deze herdenking en aan u allen, omdat u de tijd hebt genomen om hier vandaag bij ons te zijn.
Ik dank u hartelijk!'
Bekijk ook onze reportage Kranslegging voor Japan – 2011 van 16 maart 2011.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.